Provincie Zuid-Holland


15 juni 1999

Eén loket voor vergunning slootdemping
Regelgeving gestroomlijnd


Het wordt op termijn mogelijk om bij één loket een vergunning aan te vragen voor het dempen van een sloot. Bij het verlenen van toestemming zijn de provincie, het waterschap en in sommige gevallen de gemeente betrokken.

De vereenvoudiging vindt plaats in het kader van stroomlijning van regelgeving op dit gebied. Handhaving vindt voortaan plaats op basis van de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland (VBLN) en de Verordening Watergebieden en Pleziervaart (VWP). De verordening geldt alleen voor het landelijk gebied in Zuid-Holland. GS kijken bij het verlenen van een vergunning eerst of slootdemping wel nodig is. Sloten zijn immers karakteristiek voor veenweide gebieden. Daarbij wordt het belang van het agrarisch bedrijf afgewogen tegen landschaps- en natuurwaarden in het gebied.

Ontheffingen
In sommige gevallen kan het uit bedijfseconomisch oogpunt noodzakelijk zijn een sloot te dempen. Dan is het mogelijk een ontheffingsverzoek in te dienen. De aanvrager moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het dempingsmateriaal van goede kwaliteit zijn. Hout is een van de weinige geschikte middelen om sloten mee te dempen.(Bedrijfs-)afval komt in elk geval niet in aanmerking voor ontheffing. Toetsing van de aanvragen gebeurt in overleg met regionale gebiedscommissies.

Gedeputeerde Staten zijn sinds augustus 1998 strenger gaan optreden tegen illegale slootdempingen. Onderdeel van dit beleid vormt inspectie van gebieden met behulp van een helikopter. Illegale dempingen waarbij gebruik wordt gemaakt van afval brengen ernstige schade toe aan natuur en landschap. Met de nieuwe regelgeving wordt duidelijk vastgelegd hoe slootdemping mag plaatsvinden. Ook is een duidelijk kader vastgesteld, op basis waarvan overtreders kunnen worden aangepakt. GS willen de nieuwe aanpak over één jaar evalueren.

Deel: ' Regelgeving slootdemping Zuid-Holland gestroomlijnd '
Lees ook