Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003

dd. 27-03-2003 13:00 uur

Toelichting voor de Staatscourant

Gelet op de uitbraak van Aviaire Influenza in Nederland is het gewenst ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus compartimenteringsgebieden in te stellen.

Nederland wordt daarbij in drie compartimenten of wel gebieden ingedeeld en wel het gebied Gelderse Vallei, het Gebied Beneden Leeuwen en een gebied dat de rest van Nederland omvat.

Door de compartimentering is het vervoer binnen het Gebied Gelderse Vallei en het Gebied Beneden Leeuwen verboden van bijvoorbeeld AI-gevoelige dieren, maar ook vervoer van rauwe melk, met vervoermiddelen van of naar bedrijven waar AI-gevoelige dieren worden gehouden. Dit vervoerverbod is niet van toepassing indien een voor het betreffende gebied geldend kenteken is afgegeven. Vervoer binnen het restgebied van Nederland is verboden met vervoermiddelen van of naar bedrijven waar AI-gevoelige dieren bedrijfsmatig worden gehouden, waarop een kenteken is aangebracht voor de gebieden Gelderse Vallei of Beneden-Leeuwen. De bedoeling van deze verboden is te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden door vervoermiddelen die vervoer hebben verzorgd van of naar bedrijven waar AI-gevoelige dieren worden gehouden en die vervolgens naar of in andere gebieden vervoer verzorgen naar bedrijven waar ook AI-gevoelige dieren worden gehouden. Vervoer in een ander gebied is echter wel mogelijk na reiniging en ontsmetting en nadat 72 uur is verstreken na reiniging en ontsmetting en ten genoegen van een keuringsstation van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie dan wel het Agentschap LASER is aangetoond dat het vervoermiddel in bedoelde 72 uur geen bedrijf heeft bezocht waar AI-gevoelige dieren worden gehouden.

Het verbod binnen de rest van Nederland is niet van toepassing voor het vervoer van eendagskuikens overeenkomstig artikel 5 van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I, aangezien bedoelde eendagskuikens worden vervoerd naar een leeg bedrijf ( een bedrijf of stal waar geen AI-gevoelige dieren aanwezig zijn) en vervoer alleen mogelijk is indien deze eendagskuikens worden afgeleverd aan de openbare weg. Compartimentering voor deze vervoerstroom is veterinair dus niet noodzakelijk.

Compartimentering is overigens ook niet van toepassing voor vervoermiddelen die gebruikt worden in het kader van ruiming van bedrijven. Compartimentering van deze vervoerstromen zouden de ruiming onnodig belemmeren, hetgeen een veterinair risico zou inhouden.

De regeling bevat voorts bepalingen omtrent de afgifte, het aanbrengen en de verwijdering van kentekens. Ook geldt een administratieplicht voor de bestuurder van het betreffende vervoermiddel.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op Richtlijn nr. 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 29, 30, eerste en derde lid, 31 en 77 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

* AI: Aviaire Influenza;

* AI-gevoelige dieren: gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen (Galliformes), tot de familie van de eenden, ganzen en zwanen (Anatidae), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en voor consumptie gehouden duiven (Columbia livia);
* gebied: een van de gebieden als bedoeld in bijlage I bij deze regeling;
* vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;
* vervoereenheid: voertuig dat, dan wel een aanhangwagen, oplegger of container, die deel uitmaakt van een combinatie als bedoeld in onderdeel d. Artikel 2

* Het is verboden een vervoereenheid te vervoeren in gebied A of gebied B als bedoeld in bijlage I van of naar een bedrijf waar AI-gevoelige dieren worden gehouden, indien:
* een vervoereenheid niet is voorzien van een overeenkomstig deze regeling rechtmatig afgegeven en aangebracht, voor het betreffende gebied geldend, kenteken als bedoeld in bijlage II;
* een vervoereenheid is voorzien van een ander niet voor het betreffende gebied geldend kenteken als bedoeld in bijlage II.
* Het is verboden een vervoereenheid te vervoeren in gebied C als bedoeld in bijlage I van of naar een bedrijf waar AI-gevoelige dieren bedrijfsmatig worden gehouden, indien de vervoereenheid is voorzien van een kenteken als bedoeld in bijlage II.
* Onverminderd de bepalingen van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 en de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I, zijn het eerste en tweede lid van toepassing voor het vervoer van:
* AI-gevoelige dieren;

* broed- of consumptie-eieren van AI- gevoelige dieren;
* gebruikt strooisel en mest van AI-gevoelige dieren;
* evenhoevigen en eenhoevigen, voor zover van of naar een bedrijf gelegen in een van de vervoersbeperkingsgebieden als bedoeld in bijlage I bij de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, waar AI-gevoelige dieren worden gehouden;
* evenhoevigen en eenhoevigen, voor zover van of naar een bedrijf gelegen buiten een van de vervoersbeperkingsgebieden als bedoeld in bijlage I bij de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, waar AI-gevoelige dieren bedrijfsmatig worden gehouden;
* diervoeders of rauwe melk;

* gestorven slachtdieren als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Destructiewet voor zover afkomstig van plaatsen waar AI-gevoelige dieren worden gehouden.
* De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn uitsluitend van toepassing op vervoereenheden ten aanzien waarvan op grond van artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994 een kentekenbewijs, dan wel een registratiebewijs is afgegeven, en op vervoereenheden waarvan in het land van herkomst, indien dat niet Nederland is, een gelijkwaardig kentekenbewijs of registratiebewijs is afgegeven.
* Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing voor het vervoer van eendagskuikens overeenkomstig artikel 5 van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I.
* De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing voor vervoereenheden die gebruikt worden in het kader van ruiming van bedrijven. Artikel 3

* Een kenteken als bedoeld in artikel 2 wordt afgegeven door het agentschap LASER bij de keuringsstations van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie op aanvraag van de belanghebbende en na legitimatie van de bestuurder door middel van het rijbewijs en na overlegging van het kentekenbewijs of registratiebewijs van de betreffende vervoereenheid, met dien verstande dat per vervoereenheid ten hoogste één kenteken per aanvraag wordt afgegeven.
* Indien de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend voor een vervoereenheid waarvoor reeds eerder een kenteken is afgegeven, kan aan belanghebbende een ander kenteken door het agentschap LASER bij de keuringsstations van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie worden afgegeven, mits voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het vijfde lid, en het eerder afgegeven kenteken wordt overlegd.
* Een kenteken wordt aangebracht op de vervoereenheid waarvan het kentekenbewijs of registratiebewijs, bedoeld in het eerste lid, is overlegd, op zodanige wijze dat het van buitenaf duidelijk zichtbaar is.
* Het is verboden een kenteken te verwijderen, tenzij voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het vijfde lid. Een verwijderd kenteken wordt geretourneerd aan het Agentschap LASER of overlegd bij de aanvraag, bedoeld in het tweede lid.
* Afgifte van een kenteken als bedoeld in het tweede lid of verwijdering van een kenteken als bedoeld in het vierde lid geschiedt uitsluitend indien:
* de vervoereenheid is gereinigd en ontsmet op een door de directeur van de Voedsel- en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees aangewezen wasplaats overeenkomstig een door bedoelde directeur goedgekeurd hygiëneprotocol en van deze reiniging en ontsmetting een verklaring wordt afgegeven en
* minimaal 72 uur na reiniging en ontsmetting is verstreken en ten genoegen van een keuringsstation van de RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie dan wel het Agentschap LASER is aangetoond dat de vervoereenheid in bedoelde 72 uur geen bedrijf heeft bezocht waar AI-gevoelige dieren worden gehouden.
Artikel 4

De bestuurder van het vervoermiddel dat is gebruikt voor het vervoer, bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, is verplicht:
* ervoor zorg te dragen dat na elk vervoer elke vervoereenheid alsmede andere voorwerpen worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Voedsel- en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, goedgekeurd hygiëneprotocol, en
* een inzichtelijke registratie bij te houden en ten minste 24 uur op het vervoermiddel voorhanden te hebben en daarna op de onderneming, waartoe de vervoereenheid behoort, te bewaren, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:
* adres en plaats van de bezochte bedrijven;
* voor zover van toepassing, het UBN-nummer of kadastrale nummer van een weiland;
* de hoeveelheid en soort vervoerde goederen;
* indien het vervoer evenhoevigen betreft, de krachtens het Besluit Identificatie en registratie van dieren vastgestelde identificatienummers van de vervoerde evenhoevigen;
* de gereden route, en

* datum en tijdstrip van het vervoer.

Artikel 5

Artikel 8 van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I komt te luiden:

Artikel 8

Deze regeling laat de op grond van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 en de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003 onverlet.

Artikel 6

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 27 maart 2003 om 13.00 uur in werking.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Bijlage I als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003

Gebied A: Gelderse Vallei

* Vanaf de kruising van Afslag 36 (Almere Stad) en de Hoge Vaart, de Hoge Vaart volgend in oostelijke richting tot aan de kruising van de Hoge Vaart met de Larserweg (N302)
* De Larserweg (N302) volgend in zuidelijke richting tot aan de Gooise Weg (N305)
* De Gooise Weg (N305) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Ganzenweg (N305)
* De Ganzenweg (N302) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Knardijk (N302) overgaand in de Ceintuurbaan (N302) tot aan Afslag 13 Lelystad.
* Vanaf afslag 13 Lelystad de A28 volgend in oostelijke richting tot aan de kruising van de A28 met de Hierdense Beek.
* De Hierdense Beek volgend in zuidelijke richting overgaand in de Leuvenumse Beek tot aan de kruising van de Leuvenumse Beek met de Oude Zwolseweg.
* De Oude Zwolseweg volgend in westelijke richting tot aan de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg.
* De Jonkheer Doctor CJ. Sandbergweg volgend in zuidelijke richting tot de Staverdenseweg (Staverden).
* Staverdenseweg (Staverden) volgend in noordoostelijke richting overgaand in Pirkweg overgaand in Staverdenseweg (Elspeet) tot Uddelerweg (N310).
* Uddelerweg (N310) volgend in zuidelijke richting overgaand in Elspeterweg (N310) tot aan Aardhuisweg (Uddel)
* Aardhuisweg (Uddel) volgend in zuidoostelijke richting tot aan Amersfoortseweg (N344).
* Amersfoortseweg (N344) volgend in oostelijke richting tot aan Jachtlaan (Apeldoorn).
* Jachtlaan (Apeldoorn) volgend in zuidelijke richting overgaand in Laan van Spitsbergen tot aan Europalaan(N304)
* Europalaan(N304) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Otterloseweg(N304) overgaand in de Apeldoornseweg (N804) overgaand in de Delenseweg (N804) overgaand in de Hoenderloseweg (N804) tot aan Koningsweg (N311).
* Koningsweg (N311) volgend in westelijke richting tot aan Koningsweg (N310).
* De Koningsweg (N310) volgend in zuidelijke richting tot aan de Amsterdamseweg N224 (Arnhem).
* Amsterdamseweg N224 (Arnhem) volgend in oostelijke richting tot Zijpendaalseweg.
* Zijpendaalseweg volgend in zuidelijke richting via het Willemsplein, volgend in zuidelijke richting overgaand in Roermondsplein overgaand in de Nelson Mandelabrug overgaand in Eldenseweg tot de Batavierenweg.
* Batavierenweg volgend in oostelijke richting tot aan de Nijmeegseweg (A325 ).
* Nijmeegseweg (A325 ) volgend in zuidelijke richting overgaand in A325 tot aan verkeersknooppunt Ressen.
* Vanaf verkeersknooppunt Ressen de snelweg A15 volgend in westelijke richting tot afslag 37 (Andelst).
* Vanaf afslag 37 (Andelst) de Wageningsestraat (N836) volgend in noordelijke richting overgaand in de Knoppersweg (N836) tot aan de Veerweg.
* Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan Lexkesveer.
* Vanaf Lexkesveer de Neder-Rijn volgend in westelijke richting tot aan Veerweg (Wijk bij Duurstede).
* Veerweg (Wijk bij Duurstede) volgend in noordelijke richting tot aan de Lekdijk Oost.
* De Lekdijk Oost volgend in noordelijke richting overgaand in Dijkstraat tot aan de Singel
* De Singel volgend in westelijke richting tot aan de Zandweg.
* De Zandweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg.
* De Nieuweweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Amerongerwetering tot aan de Langbroekerdijk (Overlangbroek).
* De Langbroekerdijk (Overlangbroek) volgend in westelijke richting tot aan Sterkenburgerlaan.
* Sterkenburgerlaan volgend in noordoostelijke richting tot Dwarsweg.
* Dwarsweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in Gooijerdijk overgaand in Engweg tot Meenkselaan.
* Meenkselaan volgend in noordoostelijke richting tot Hoofdstraat (Driebergen-Rijsenburg).
* Hoofdstraat (Driebergen-Rijsenburg) volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Driebergseweg tot aan de Laan van Beek En Royen (Zeist).
* De Laan van Beek En Royen (Zeist) volgend in noordelijke richting tot aan de Krakelingweg.
* De Krakelingweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Oude Woudenbergse Zandweg tot aan de Boulevard.
* De Boulevard volgend in noordelijke richting overgaand in de Zandbergenlaan (N238) overgaand in de Nieuwe Dolderseweg (N 238) overgaand in de Provincialeweg (N238) Den Dolder overgaand in de Dolderseweg tot aan Soestdijkerweg (N234).
* Soestdijkerweg (N234) volgend in noordoostelijke richting overgaand in Biltseweg (N234)tot aan Amsterdamsestraatweg (N221).
* De Amsterdamsestraatweg (N221) volgend in noordelijke richting tot aan de Wakkerendijk (N221)
* De Wakkerendijk (N221) volgend in noordelijke richting tot aan de Laarderweg.
* De Laarderweg volgend in westelijke richting tot aan de Zuidersingel.
* De Zuidersingel volgend in zuidelijke richting tot aan de afslag 34 (Eemnes).
* Vanaf afslag 34 (Eemnes) de A27 volgend in noordelijke richting tot aan afslag 36 (Almere Stad) Gebied B: Beneden-Leeuwen

* Vanaf rivier de Neder-Rijn (Wijk bij Duurstede) in oostelijke richting tot Lexkesveer.
* Vanaf Lexkesveer de Veerweg volgend in zuidelijke richting tot Knoppersweg (N836)
* Knoppersweg (N836) volgend in zuidoostelijke richting tot oprit 37 (Andelst) van de snelweg A15.
* Snelweg A 15 volgend in oostelijke richting tot verkeersknooppunt Valburg.
* Bij verkeersknooppunt Valburg de snelweg A 50 volgend in zuidwestelijke richting tot afslag 15 (Oss).
* Afslag 15 volgen tot de Cereslaan.

* Cereslaan volgend in noordwestelijke richting tot Ruwaardsingel (Oss).
* Ruwaardsingel (Oss) volgend in noordoostelijke richting tot Doctor Saal van Zwanenbergsingel.
* Doctor Saal van Zwanenbergsingel volgend in noordwestelijke richting overgaand in Hertogin Johannasingel overgaand in John F. Kennedylaan tot de Gewandeweg.
* Gewandeweg volgend in westelijke richting overgaand in de Burgemeester Smitsweg overgaand in de Wildseweg tot aan Nieuwe Provincialeweg (N625).
* Nieuwe Provincialeweg (N625) volgend in noordelijke richting overgaand in Wildsedijk (N625) tot de Veerweg.
* Veerweg volgend in westelijke richting tot veerpont (Maren).
* Vanaf overzijde Maas de Veerweg volgend in westelijke richting overgaand in de Jan Klingenweg overgaand in de Van Heemstraweg (N322) tot Rijksweg N322.
* Rijksweg 322 volgend in zuidwestelijke richting tot oprit 17 (Zaltbommel) van de snelweg A2.
* Snelweg A2 volgend in noordwestelijke richting tot verkeersknooppunt Deil.
* Vanaf verkeersknooppunt Deil de snelweg A15 volgend in oostelijke richting tot afslag 32 (Tiel-West).
* Afslag 32 volgen tot Provincialeweg (N834).
* Provincialeweg (N834) volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Tielseweg (N834) tot Dreef N834 (Buren).
* Dreef N834 (Buren) volgend in noordwestelijke richting overgaand in Culemborgseweg (N834) overgaand in Donkerstraat (Zoelmond).
* Donkerstraat (Zoelmond) volgend in noordoostelijke richting tot de Lekbandijk (Ravenswaaij).
* Lekbandijk (Ravenswaaij) volgend in oostelijke richting tot de Prinses Marijkesluisbrug.
* Prinses Marijkesluisbrug volgend in noordoostelijke richting overgaand in Prinses Irenestraat tot De Heuvel (Rijswijk).
* De Heuvel (Rijswijk) volgend in noordwestelijke richting tot de rivier Neder-Rijn (Wijk bij Duurstede. Gebied C: Overig Nederlands grondgebied

Het Nederlands grondgebied met uitzondering van de gebieden A en B als bedoeld in deze bijlage.

Bijlage II als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren 2003

Gebied A: Gelderse Vallei

Voor afbeelding: zie de regeling op www.minlnv.nl

Gebied B: Beneden Leeuwen

Voor afbeelding: zie de regeling op www.minlnv.nl

Gebied C: Overig Nederlands grondgebied

Geen kenteken

Deel: ' Regeling compartimentering AI-gevoelige dieren '
Lees ook