expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW: Regeling kinderopvang alleenstaande ouders

Nr. 99/11
3 februari 1999

Regeling kinderopvang alleenstaande ouders vereenvoudigd

De regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders in de bijstand wordt dit jaar in vereenvoudigde vorm voortgezet. Voor de uitvoering van de regeling krijgen de gemeenten in
1999 f 90 miljoen (vorig jaar f 85 miljoen). Door deze regeling kunnen alleenstaande ouders gaan werken of scholing gaan volgen.

Dit blijkt uit de 'Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999' die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer en de gemeenten heeft gestuurd. Uit een evaluatie van de regeling - eind vorig jaar - is gebleken dat de regeling doeltreffend is.

Met de vereenvoudiging van de regeling is tegemoet gekomen aan een wens van de gemeenten die de regeling als ingewikkeld ervoeren, waardoor de uitvoering veel werk kostte.

De vereenvoudiging heeft te maken met onder meer de financiële verantwoording door de gemeenten. Zo wordt de subsidie voortaan verstrekt op basis van overeenkomsten die een gemeente of een alleenstaande ouder afsluit met een instelling voor kinderopvang. Tot nu toe moest bij de eindafrekening van de subsidie de feitelijke bezetting van een kinderopvangplaats worden aangetoond.

Daarnaast is de eis vervallen dat er voor kinderopvang op grond van deze regeling alleen gebruik mag worden gemaakt van nieuwe, aanvullende plaatsen. Kinderen van alleenstaande ouders in de bijstand mogen vanaf nu ook op bestaande opvangplaatsen geplaatst worden.

Vorig jaar is in het Regeerakkoord afgesproken dat er een Wet basisvoorziening kinderopvang komt die moet leiden tot een volledig aanbod aan kinderopvang voor kinderen tot 13 jaar. Bij de voorbereiding van deze nieuwe wet zal worden bekeken of de regeling voor kinderopvang voor alleenstaande ouders in de bijstand daarin kan worden opgenomen.

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten v¢¢r 1 april van dit jaar een aanvraag indienen.


03 feb 99 15:43

Deel: ' Regeling kinderopvang alleenstaande ouders vereenvoudigd '
Lees ook