Provincie DrentheOude regeling geëvalueerd, nieuwe vereenvoudigde regeling gaat van start KITS wegens succes geprolongeerd

Assen, 11 april 2000
Persberichtnummer 00-010Eind 1999 heeft het bureau MarktTracé in opdracht van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een evaluatie uitgevoerd van de regeling Kleine Investeringen in de Toeristische Sector (KITS). Deze regeling was gericht op het stimuleren van kleinschalige investeringen in de toeristische branche in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De KITS-regeling liep van
1 januari 1998 tot en met december 1999. Uit de evaluatie is gebleken dat er binnen de toeristische sector behoefte bestaat aan een vervolg op de KITS, met vereenvoudigde procedures. Gedeputeerde Staten van de drie noordelijke provincies hebben ingestemd met een vernieuwde regeling: de KITS 2000. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in vestiging en kwaliteitsverbetering. In de KITS 2000 regeling is nadrukkelijk aandacht besteed aan de versimpeling van procedures en intensievere ondersteuning van aanvragers. Momenteel zijn de subsidiepercentages nog niet bekend, maar naar verwachting zullen deze niet ver afwijken van de oude regeling.

Evaluatie KITS
In de oude KITS-regeling konden bedrijven 15% premie aanvragen voor investeringen in uitbreiding en kwaliteitsverbetering en 20% voor vestiging. De investering moest minimaal 75.000 en maximaal 200.000 gulden bedragen.
Uit de evaluatie van MarktTracé blijkt dat er in de oude regeling in totaal ruim 1,4 miljoen gulden werd toegekend voor investeringen bij 52 kleinschalige bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector. Het totale bijbehorende investeringsbedrag bedroeg bijna 14 miljoen gulden. Gemiddeld nam de werkgelegenheid per investering toe met ongeveer 30%. De KITS was met name in 1999 succesvol. Het aantal aanvragen en positieve beoordelingen nam ten opzichte van
1998 in 1999 sterk toe. Dit was mede te danken aan een aantal maatregelen die het SNN had genomen ter vereenvoudiging van de regeling.

KITS 2000
Inhoudelijk blijft de regeling vrijwel gelijk aan de oude KITS. Investeringen in vestiging en kwaliteitsverbetering van verblijfs-, dagrecreatie en zogenaamde natte recreatie komen in aanmerking voor KITS-premie. Uitbreidingsprojecten zijn subsidiabel, mits deze positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het bedrijf. Wanneer een camping bijvoorbeeld het aantal staanplaatsen uitbreidt en tevens investeert in nieuwe toiletgebouwen, dan kan dit aangemerkt worden als een kwaliteitsverbetering. De investeringen moeten minimaal 75.000 gulden bedragen. Er is geen maximum aan de regeling. Wel geldt de de minimis-regeling. Dat betekent dat bedrijven per periode van drie jaar maximaal 220.000 gulden aan subsidie mogen ontvangen zonder toestemming van de Europese Commissie.

Aanvragen indienen
Bedrijven die KITS subsidie willen aanvragen, kunnen contact opnemen met de Uitvoeringsorganisatie van het SNN, van Swietenlaan
25/2 te Groningen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Regeling KITS provincie Drenthe wegens succes geprolongeerd '
Lees ook