Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Regeling monitoring Aviaire Influenza 2003

Verbeterde herhaling: dierziekten meldnummer is 045- 5463188.

Regeling monitoring Aviaire Influenza 2003

In het kader van de uitbraak van Aviaire Influenza 2003 is het van belang dat ondernemers verhoogde sterfte van pluimvee van meer dan 3 % per week aan het Landelijk LNV dierziekten meldnummer melden. In artikel 2 in relatie tot artikel 1 is hiervoor een voorziening getroffen. Het landelijk LNV dierziekten meldnummer is 045- 5463188.

Tevens is een monitoringsprogramma opgesteld om inzicht te krijgen in de mogelijke verspreiding van (laag pathogenen) A.I. virus binnen de Nederlandse pluimveestapel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor dieren in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

In dit kader is het wenselijk dat personen die een bedrijf hebben waar pluimvee wordt gehouden in staat zijn om bloed af te nemen bij kippen, eenden en kalkoenen. Bloedafname bij kippen is reeds mogelijk op grond van artikel 4, onder a, Regeling toegelaten handelingen. In artikel 3 wordt geregeld dat dit ook mogelijk is ten aanzien van eenden en kalkoenen, voorzover in het kader van het Monitoringsprogramma Aviaire Influenza 2003.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 maart 2003 houdende maatregelen inzake monitoring Aviaire Influenza 2003(Regeling monitoring Aviaire Influenza 2003)

TRCJZ/2003/2329

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, 18, eerste lid, 30, eerste lid, artikel 31 en 107, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
Gelet op artikel 7, tweede en derde lid, Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;

BESLUIT:

Artikel 1
Het is verboden, onverminderd de artikelen 19 en 100 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, pluimvee op een bedrijf te houden, tenzij wordt voldaan aan artikel 2.

Artikel 2
De ondernemer meldt onverwijld elke verhoogde sterfte van pluimvee van meer dan 3 % per week aan het Landelijk LNV dierziekten meldnummer.

Artikel 3
Het is personen die bedrijfsmatig dieren houden toegestaan in het kader van het Monitoringsprogramma Aviaire Influenza 2003 bloed af te nemen bij kalkoenen en eenden.

Artikel 4
Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 8 maart 2003 om 18.00 uur in werking.

Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling monitoring Aviaire Influenza 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Dr. C.P. Veerman

08 mrt 03 17:40

Deel: ' Regeling monitoring Aviaire Influenza 2003 '
Lees ook