Ministerie van Justitie

05-01-99

Wettelijke regeling voor de registratie van gegevens over vennootschappen door justitie

Er komt een wettelijke basis om de gegevens uit de registratie die door Justitie van vennootschappen wordt gehouden, tevens te gebruiken voor strafrechtelijk onderzoek. Dat blijkt uit een concept wetsvoorstel van minister A.H. Korthals van Justitie dat onlangs om advies is gestuurd aan de Registratiekamer, de Orde van Advocaten, het Parket-Generaal, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Het gebruik van de gegevens uit deze registratie - het zogenoemde het systeem Vennoot 98 - kan een belangrijke bijdrage leveren aan de voorkoming en bestrijding van misbruik van vennootschappen en van criminele activiteiten die door middel van vennootschappen worden uitgevoerd.

Voor de oprichting van een naamloze of besloten vennootschap is in Nederland vooraf toestemming nodig van de minister van justitie. Justitie toetst hierbij preventief op strijd met de openbare orde of de wet. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het doel van de vennootschap en het maatschappelijk en geplaatst kapitaal van de vennootschap. Verder vindt antecendentenonderzoek plaats naar de bij het beleid van de vennootschap betrokken personen. Dat betreft met name de oprichters en de bestuurders van de vennootschap. De gegevens die dit oplevert worden opgeslagen in het systeem Vennoot 98. De gegevens daaruit kunnen worden verstrekt aan opsporingsinstanties om te worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek.

Het wetsvoorstel regelt ook dat de registers van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringsregelingen, die nu gehouden worden door de afzonderlijke arrondissementsrechtsbanken, vervangen worden door een landelijk register. Dat bevordert de toegankelijkheid van de registers.

Downloaden concept-wetsvoorstel in: Word 6.0
ASCII-formaat
ZIP-formaat
Downloaden Memorie van Toelichting Word 6.0
ASCII-formaat
ZIP-formaat

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 05-01-1999

Deel: ' Regeling registratie gegevens vennootschappen door justitie '
Lees ook