Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


---

Persbericht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Titel: Wijziging Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I dd. 24-03-2003 18:00 uur Datum: 24 maart 2003

Uw mailprogramma ondersteunt geen HTML e-mail;
het bericht is daardoor minder goed leesbaar.
Bezoek de website van het ministerie van LNV
voor de tekst van dit persbericht:
https://www.minlnv.nl/infomart/dossiers/vogelpest/regelingen/regidvr036.htm


---

-->

Dossier Klassieke vogelpest - Regeling nr. 036 - 24 maart 2003 - Wijziging Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I dd. 24-03-2003 18:00 uur

BODY {font:11pt sans-serif; font-family:Agrofont,Agrofont-Normaal,Frutiger,Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Geneva,Swiss; color:#000000} I {font-style:italic}
B {font-weight:bold}
A:link {color:#003399; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:none} A:visited {color:#003399; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:none} A:active {color:#FFFFFF; background:#003399; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:none} A:hover {color:#FF6600; text-decoration:underline} H1 {size:200%; color:#006633; font-weight:bold}
H2 {size:160%; color:#000000; font-weight:bold}
H3 {size:140%; color:#000000; font-weight:bold}
H4 {size:120%; color:#000000; font-weight:bold; font-style:italic} STRONG {size:200%; color:#006633; font-weight:bold; font-style:italic} UL {margin-left:30px} UL UL {margin-left:30px} UL UL UL {margin-left:30px} UL UL UL UL {margin-left:30px} //-->

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

actueel
infomarkt
beleidsthema's
het ministerie
zoeken

www.minlnv.nl / Dossier Klassieke Vogelpest

Wijziging Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I dd. 24-03-2003 18:00 uur
Toelichting voor de Staatscourant

Op een aantal bedrijven in Duitsland zijn welzijnsproblemen ontstaan als gevolg van het verbod op de invoer in Nederland van AI-gevoelige dieren. Gelet daarop is in het nieuwe artikel 2c van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I een uitzondering gemaakt op het importverbod. Het is veterinair verantwoord om onder voorwaarden de invoer toe te staan van vleeskuikens (kippen) die vervolgens rechtstreeks naar een slachthuis worden vervoerd. Het vervoer hoeft niet vergezeld te gaan van een gezondheidsverklaring omdat de dieren vergezeld gaan van een in Duitsland opgemaakt veterinair gezondheidscertificaat. Ingevolge artikel 7 van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I zijn de daarin opgenomen voorschriften betreffende de reiniging en ontsmetting van toepassing op het vervoer. Gebleken is dat er onvoldoende capaciteit is voor de plaatsing van eendagskuikens, opfokleghennen, opfokouderdieren en opfokgrootouderdieren indien deze enkel mogen worden afgevoerd naar bedrijven waar in het geheel geen AI-gevoelige dieren aanwezig zijn. Gelet daarop is artikel 5 van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I aangepast in die zin dat het thans onder voorwaarden is toegestaan dat de genoemde diercategorieën tevens naar een stal waar geen andere AI-gevoelige dieren aanwezig zijn, mogen worden afgevoerd. Veterinair gezien is een en ander verantwoord. Artikel I, onderdelen
A en D, bevatten technische aanpassingen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op beschikking 2003/191/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 maart 2003 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met een sterk vermoeden van besmetting met aviaire influenza in Nederland (PbEG L 74);

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I
De Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2b, eerste lid, wordt ''Het verbod, bedoeld in artikel 2a,'' vervangen door: De verboden, bedoeld in de artikelen 2a en 3,. B

Na artikel 2b wordt het volgende artikel ingevoegd: Artikel 2c

Het verbod, bedoeld in artikel 2a, is niet van toepassing ten aanzien van vleeskuikens afkomstig uit Duitsland die vanaf de grens rechtstreeks worden vervoerd naar een slachthuis, indien: deze dieren worden vervoerd naar een slachthuis dat is aangewezen door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, en deze dieren worden vervoerd langs een door de directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees aangewezen route. Indien vleeskuikens worden vervoerd overeenkomstig het eerste lid, zijn de artikelen 4, tweede lid, en 6 niet van toepassing.

C

In artikel 5, eerste lid, wordt ''naar een bedrijf'' vervangen door: naar een bedrijf of een stal.

D

De aanduiding ''1.'' voor de tekst van artikel 6 vervalt.

Artikel II

Deze regeling wordt bekend gemaakt aan de
media en treedt op 24 maart 2003 om 18:00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Aanmelden / afmelden persberichten en regelingen via e-mail

reageren
homepage

Deel: ' Regeling reinigen en ontsmetten Vogelpest '
Lees ook