Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling Stimulering Biologische Productiemethode open van juli tot en met september 2002

20 juni 2002 -
De Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP) gaat dit jaar voor het laatst open. Een aanvraag kan in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2002 worden ingediend. Voor deze aanvraagperiode heeft het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij 4,5 miljoen euro (EUR 4.537.802,10) ter beschikking gesteld. De RSBP richt zich op financiële ondersteuning van agrarische ondernemers, die de biologische productiemethode gaan toepassen.

De subsidieregeling is voor twee categorieën ondernemers: ondernemers die uiterlijk met ingang van 30 juni 2003 hun bedrijf helemaal of gedeeltelijk willen omschakelen naar de biologische landbouw (hierbij moet minimaal een gehele productierichting omgeschakeld worden) en ondernemers die al geheel of gedeeltelijk biologisch produceren en die daarmee verder willen gaan. Subsidie wordt alleen verleend voor een of meer van de volgende drie productierichtingen:
* akkerbouw/vollegrondstuinbouw (inclusief de teelt van veevoedergewassen);
* glastuinbouw;

* fruitteelt.
Voor omschakeling naar de biologische productiemethode zijn de subsidiebedragen per hectare:
* EUR 737,39 per hectare per vijf jaar voor akkerbouwgewassen, hazelaars en akkerbouwmatige groente;
* EUR 3.686,96 per hectare per vijf jaar voor zwarte bes, zure kers en tuinbouwgewassen (vollegronds- en glastuinbouw), met uitzondering van akkerbouwmatige groente;
* EUR 4.424,36 per hectare per vijf jaar voor fruitteelt, met uitzondering van hazelaars, zwarte bes en zure kers. De subsidie voor omschakeling bedraagt maximaal EUR 181.512,09. Vanaf een bedrag van EUR 90.756,04 vindt een trapsgewijze korting plaats. Geen subsidie wordt verleend als het subsidiebedrag minder dan EUR 4.537,80 per aanvraag bedraagt.

Voor de voortzetting van de biologische productiemethode, inclusief de teelt van veevoedergewassen (voortzetting én omschakeling!) geldt een bijdrage van EUR 680,67 per hectare per vijf jaar tot een maximum subsidie van EUR 22.689,01. Dit maximum is inclusief reeds eerder verleende subsidie voor voortzetting en/of veevoedergewassen.

Aanvraagformulieren, brochures en bedrijfskaarten zijn verkrijgbaar bij Het LNV-Loket: 0800-2233322.

Deel: ' Regeling Stimulering Biologische Productiemethode open van juli tot .. '
Lees ook