Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling Stimulering Biologische Productiemethode opnieuw open

11 september 2001 - De Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP) wordt opnieuw opengesteld. Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 2 oktober tot en met 31 oktober 2001. Voor deze aanvraagperiode bedraagt het totaal beschikbare subsidiebedrag 15 miljoen gulden. De RSBP richt zich op het ondersteunen van agrarische ondernemers die de biologische productiemethode in de bedrijfsvoering gaan toepassen. Deze ondernemers zien in de omschakelperiode de hogere productiekosten niet gecompenseerd door hogere opbrengsten. De RSBP voorziet in een gedeeltelijk compensatie van deze inkomstenderving. De regeling is uitsluitend gericht op de plantaardige sector.

Voor omschakeling naar de biologische productiemethode zijn de subsidiebedragen per hectare:
* fl. 1.625,- (Euro 737,39) per hectare per vijf jaar voor akkerbouwgewassen, hazelaars en akkerbouwmatige groente;
* fl. 8.125,- (Euro 3.686,96) per hectare per vijf jaar voor zwarte bes, zure kers en tuinbouwgewassen (vollegronds- en glastuinbouw), met uitzondering van akkerbouwmatige groente;
* fl. 9.750,- (Euro 4.424,36) per hectare per vijf jaar voor fruitteelt, met uitzondering van hazelaars, zwarte bes en zure kers. De subsidie voor omschakeling bedraagt maximaal fl. 400.000,- (Euro 181.512,09). Vanaf een bedrag van fl. 200.000,- (Euro 90.756,04) vindt een trapsgewijze korting plaats.

Voor de voortzetting van de biologische productiemethode, inclusief de teelt van veevoedergewassen (voortzetting én omschakeling!) geldt een bijdrage van fl. 1.500,- (Euro 680,67) per hectare per vijf jaar tot een maximum subsidie van fl.50.000,-.

De brochure en het aanvraagformulier zijn verkrijgbaar bij LASER (klantenservice: 078 - 63 95 200)

Deel: ' Regeling stimulering biologische productiemethode open '
Lees ook