Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regelingen en subsidies / Nieuwsberichten

Regeling stimulering biologische productiemethode weer open

16 mei 2002 - De Regeling stimulering biologische productie methode (RSBP) gaat dit jaar voor het laatst open: 1 juli tot en met 30 september. Binnenkort wordt de regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Er is een bedrag van 4.5 miljoen euro beschikbaar. Indien er voor meer dan dit bedrag aan subsidie wordt aangevraagd, zullen niet alle aanvragen kunnen worden toegekend. De toekenning geschiedt dan op basis van rangorde zoals is vastgesteld in het openstellingsbesluit. Nieuwe omschakelaars krijgen daarbij voorrang boven bestaande biologische telers die hun areaal uitbreiden. De ondernemers die subsidie aanvragen voor voortzetting van reeds biologisch geteelde percelen krijgen de laagste prioriteit. Vorig jaar was er 9,1 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2,9 miljoen euro is gebruikt over 158 gehonoreerde aanvragen.

De RSBP vergoedt 65% van de inkomstenderving die het gevolg is van de omschakeling naar de biologische productiemethode. In de omschakelingsperiode wordt al wel biologisch geproduceerd, maar kan nog niet biologisch worden afgezet. Om aan te tonen dat een ondernemer in omschakeling is heeft hij een bedrijfsaansluitbevestiging of een bedrijfscertificaat nodig met de vermelding 'in omschakeling', afgegeven door Stichting Skal.

In de RSBP worden drie productierichtingen onderscheiden: 1. akkerbouw/vollegrondstuinbouw, inclusief de teelt van veevoedergewassen
2. glastuinbouw
3. fruitteelt

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet altijd de gehele productierichting omgeschakeld worden. Wanneer er percelen zijn aangemeld voor de RSBP waar men gewassen uit een andere productierichting op gaat telen dan moet ook die productierichting in zijn geheel worden omgeschakeld.

De verplichting om biologisch te telen wordt aangegaan voor 5 jaar voor elk perceel dat aangemeld wordt. De regeling biedt de mogelijkheid om gefaseerd om te schakelen (dus niet alle percelen in één keer) met dien verstande dat de gehele productierichting vijf jaar biologisch geteeld wordt en dat aan het begin van het vierde verplichtingenjaar op alle percelen gestart is met de omschakeling. LASER zal tot vijf jaar na omschakeling van het laatste perceel controleren of de ondernemer nog aan de voorwaarden van de regeling voldoet. De totale verplichtingenperiode kan daardoor oplopen tot 8 jaar.

Een ondernemer kan bij LASER Dordrecht een aanvraag indienen tijdens de openstellingsperiode; dus van 1 juli tot en met 30 september. De datum van ontvangst bij LASER is de aanvraagdatum. De ondernemer krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Wanneer een ondernemer in tijdnood komt is het verstandig een voorlopige aanvraag (minimaal voorzien van de juiste naam, adres, woonplaats, het LASER-relatienummer en aan te vragen oppervlakte per categorie) te faxen en vervolgens zo snel mogelijk een echte aanvraag in te dienen. Een aanvraag formulier kan worden opgevraagd bij het LNV-loket 0800 22 333 22.

Een aanvraag bestaat uit een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen. Drie verplichte bijlagen zijn: 1. een bedrijfskaart met daarop ingetekend uw perceelsgegevens. 2. een door stichting Skal goedgekeurd biologisch teeltplan. 3. een bedrijfsaansluitbevestiging of certificaat van stichting Skal.

Op de aanvraag dient het bouwplan van 2002 te worden aangegeven, dit vormt de basis waarop de subsidieverlening bepaald wordt. Op het formulier kan de ondernemer aangeven wanneer hij wil starten met de omschakeling. Dit is de ingangsdatum van de verplichting. Deze datum kan niet vallen vóór de datum van aanvraag en is uiterlijk 30 juni 2003. Indien de ingevulde datum vóór het moment van subsidiebeschikking valt, wordt de ingangsdatum van de verplichting door LASER vastgesteld op de datum van subsidiebeschikking.

Wanneer de aanvraag niet compleet is heeft de ondernemer 14 dagen de tijd om deze aan te vullen. Alleen complete aanvragen kunnen in behandeling genomen worden. Ook wanneer de aanvraag in behandeling is kan de ondernemer gevraagd worden om aanvullende gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. LASER heeft ongeveer vier maanden nodig om de aanvraag te beoordelen. Het tijdig aanleveren van de gevraagde stukken bespoedigt de beoordeling van de aanvraag. Het is belangrijk dat de tenaamstelling van de bijlagen overeenkomt met de tenaamstelling in het relatiebestand van LASER. Vraagt u bijvoorbeeld met de maatschap subsidie aan dan moet ook de aansluitbevestiging of bedrijfscertificaat betrekking hebben op de maatschap.

Als de aanvraag positief beoordeeld is ontvangt de ondernemer van LASER een beschikking subsidieverlening met het bedrag waarop de ondernemer aanspraak kan maken voor omschakeling van betreffende productierichting. Dit bedrag wordt uitbetaald in 5 jaarlijkse termijnen. De eerste betaling vindt 1 jaar na ingangsdatum van de verplichtingen plaats. Voor de jaarlijkse uitbetaling krijgt de ondernemer jaarlijks (6 weken voor de geplande betaaldatum) een 'formulier subsidievaststelling' toegestuurd. Op dit formulier dient de ondernemer het bouwplan van het afgelopen verplichtingenjaar in te vullen. LASER controleert aan de hand van dit formulier of nog aan de verplichtingen voldaan wordt. Op basis van deze beoordeling wordt de betaling gedaan.

Wijzigingen in de teelt ten opzichte van het bij de aanvraag ingediende bouwplan kunnen leiden tot bijstelling van het subsidiebedrag. Het subsidiebedrag kan alleen naar beneden bijgesteld worden. Te late inzending van het formulier subsidievaststelling kan tot korting op het subsidiebedrag leiden.


---

Deel: ' Regeling stimulering biologische productiemethode weer open '
Lees ook