regeli08.012 regeling van werkzaamheden 8 december 1999 Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 10:27 RTF


Regeling van werkzaamheden d.d. 8 december 1999 (ongecorrigeerd)

De voorzitter: Ik stel voor, de spreektijden bij het debat over de gasboringen in de Waddenzee te bepalen op 5 minuten per fractie.


Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Rosenmöller.


De heer Rosenmöller (GroenLinks): Voorzitter! Twee weken geleden is het overleg in het TOPS -- overleg dat is geïnitieerd door de minister van Verkeer en Waterstaat en dat gaat over de toekomst van de luchtvaart in ons land -- afgebroken. De milieuorganisaties zijn uit dat overleg gestapt, wat op zich ernstig is, omdat daarmee problemen zouden kunnen ontstaan voor een wat breder draagvlak met betrekking tot de ontwikkeling van de luchtvaart op de korte, de middellange en de lange termijn. Wij staan aan de vooravond van belangrijke besluiten. Ook op dit moment zijn al een aantal belangrijke besluiten genomen die hun effect voor het jaar 2000 zullen hebben. Wij hebben de minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd, daarover een brief te schrijven. Dat is een zeer kort, vijfregelig briefje geworden. Helaas is het de fracties van GroenLinks en de SP niet gelukt, via de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat daarover een algemeen overleg te hebben. Omdat wij het belangrijk genoeg vinden daarover te spreken, rest ons niets anders dan te vragen, de brief volgende week aan de agenda toe te voegen om zo met de minister van Verkeer en Waterstaat te kunnen spreken over de achtergronden van het afbreken van dat belangrijke overleg, dat een halfjaar bestaat, en over de eventuele effecten op het beleid van volgend jaar.

De voorzitter: Ik stel voor, te voldoen aan het verzoek van de heer Rosenmöller en de spreektijden vast te stellen op 4 minuten per fractie.


Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Ter Veer.


De heer Ter Veer (D66): Voorzitter! Als voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heb ik twee verzoeken. Om te beginnen vraag ik u, een VAO over melkquota volgende week op de agenda van de Kamer te plaatsen.

De voorzitter: Ik stel voor, te voldoen aan het verzoek van de heer Ter Veer en het VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week, om daarover op een nader te bepalen moment een tweeminutendebat te houden.


Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De heer Ter Veer (D66): Voorzitter! Er komt een heropening van een algemeen overleg over gewasbeschermingsmiddelen en buxushoutteelt. In diezelfde setting wil ik vragen, er rekening mee te houden dat er nog een debat zal moeten worden gehouden over een VAO in verband met houtverduurzamingsmiddelen. Dit hangt samen met een brief die wij nog verwachten van vier departementen gezamenlijk. Ook dit punt zouden wij graag afgewerkt zien vóór het kerstreces. Dit is een zeer correct geformuleerde combinatie van een regelingsverzoek en een vooraankondiging van een VAO.

De voorzitter: Ik stel voor, akkoord te gaan met het voorstel van de heer Ter Veer.


Daartoe wordt besloten.

(Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Regeling van werkzaamheden Tweede Kamer 8 december 1999 '
Lees ook