Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dossier Klassieke Vogelpest

Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003
dd. 02-03-2003 21:00 uur

Toelichting voor de Staatscourant

Op een aantal bedrijven in de Gelderse Vallei en een bedrijf in Laren heerst een ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee. Het onderzoek volgens de officiële Europese methodieken op aanwezigheid van aviaire influenza dient echter nog afgerond te worden. Teneinde elke risico te vermijden worden in onderhavige regeling 2 vervoersbeperkingsgebieden van circa 10 kilometer rond de betrokken bedrijven ingesteld. Het ene gebied vervangt het op 1 maart 2003 op grond van de Regeling vervoersbeperkingen Gelderse Vallei 2003 vastgestelde vervoersbeperkingsgebied in de Gelderse Vallei. Het andere gebied betreft een gebied rond het genoemde bedrijf in Laren. In deze gebieden worden thans per direct de volgende maatregelen van kracht. Elk vervoer van pluimvee vanuit, naar en binnen de gebieden, waarvan de begrenzing is aangegeven in bijlage I bij onderhavige regeling, is verboden. Dit verbod geldt ook voor strooisel, mest van pluimvee en broedeieren en voor consumptie-eieren, voor zover deze afkomstig zijn van bedrijven waar pluimvee wordt gehouden, pakstations en soortgelijke inrichtingen. Ook het verplaatsen van vervoermiddelen gebruikt of kennelijk bestemd voor het vervoer van deze dieren en producten is vanuit, naar en binnen het gebied niet toegestaan.

In artikel 5 is een regeling opgenomen op grond waarvan de houder van pluimvee elk contact tussen bezoekers en pluimvee moet voorkomen en al het noodzakelijke dient te doen, dan wel na te laten om te voorkomen dat besmetting met of verspreiding van de aviaire influenza zich voordoet

De houder van pluimvee is op grond van artikel 6 verplicht het pluimvee te ophokken of op te stallen.

Ingevolge artikel 7 dient de eigenaar, houder of hoeder van pluimvee, er voor te zorgen dat de dieren hun verblijfplaats niet verlaten.

In artikel 8 is voor de duidelijkheid bepaald dat de onderhavige regeling niet afdoet aan de beperkingen die gelden op grond van artikel 25 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Op grond van die bepaling geldt voor verdacht verklaarde bedrijven dat geen enkel vervoer van dieren of dierlijke producten is toegestaan.

De Regeling vervoersbeperkingen pluimvee Gelderse Vallei 2003 komt met de onderhavige regeling te vervallen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bijlage I: bijlage I bij deze regeling;
b. gebied: in bijlage I aangewezen vervoersbeperkingsgebied; c. Minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; d. vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers.

Artikel 2

Het is in een gebied verboden te handelen in strijd met de in bijlage I bij de onderscheiden aangewezen gebieden telkens van toepassing verklaarde artikelen of artikelonderdelen van deze regeling.

Artikel 3

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van
a. pluimvee;
b. broed- en consumptie-eieren, en
c. gebruikt strooisel en pluimveemest;
uit, naar of binnen het gebied, is verboden.

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing ten aanzien van consumptie-eieren, voor zover deze eieren worden vervoerd, anders dan van bedrijven waar zich pluimvee bevindt, pakstations en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 4

1. Het is verboden vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd voor het vervoer van:
a. pluimvee;
b. broed- en consumptie-eieren, en
c. gebruikt strooisel en pluimveemest;
te vervoeren uit, naar of binnen het gebied.

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing ten aanzien van een vervoermiddel dat wordt gebruikt of kennelijk bestemd is voor het vervoer van consumptie-eieren, anders dan van bedrijven waar zich pluimvee bevindt, pakstations en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 5

1. De houder van pluimvee is verplicht maatregelen te nemen zodat elk contact tussen bezoekers en pluimvee is uitgesloten en al het noodzakelijke te doen, dan wel na te laten om te voorkomen dat besmetting met of verspreiding van aviaire influenza zich voordoet. Onder al het noodzakelijke wordt tenminste verstaan het aanbrengen van fysieke afscheidingen.
2. Het is de houder, bedoeld in het eerste lid, toegestaan: a. politie, ambulance, brandweer en soortgelijke noodhulpdiensten;
b. monteurs of loonwerkers, indien er een acuut gevaar voor de gezondheid van pluimvee aanwezig is en werkzaamheden van de monteur of loonwerker noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen;
c. dierenartsen;
d. toezichthouders;
e. degenen die in het kader van de minimaal noodzakelijke dierverzorging op het bedrijf aanwezig zijn, in contact te laten treden met pluimvee.

Artikel 6

De houder van pluimvee is verplicht het pluimvee op te sluiten.

Artikel 7

De eigenaar, houder of hoeder van pluimvee in het gebied draagt er zorg voor dat deze dieren hun verblijfplaats niet verlaten.

Artikel 8

Deze regeling laat de op grond van artikel 25 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren geldende beperkingen onverlet.

Artikel 9

De Regeling vervoersbeperkingen pluimvee Gelderse Vallei 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling
vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003.

Artikel 11

Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt op 2 maart 2003, om 21.00 uur, in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Bijlage I (Vervoersbeperkingsgebieden)
A. Vervoersbeperkingsgebied Gelders Vallei
1. De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:
3. Vanaf de kruising van de A28 en de Bunschoterweg (N806) de Bunschoterweg (N806) volgend in oostelijke richting overgaand in de Holkerweg (N806) tot aan de Van Middachtenstraat (N301).
4. De Van Middachtenstraat (N301) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Barneveldseweg (N301) tot aan de Oude Barneveldseweg.
5. De Oude Barneveldseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Beulekamperweg.
6. De Beulekamperweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Beulekampersteeg tot aan de Voorthuizerstraat (N303). 7. De Voorthuizerstraat (N303) volgend in noordelijke richting tot aan de Garderenseweg (N797).
8. De Garderenseweg (N797) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Putterweg (N797) tot aan de Hogesteeg (N310). 9. De Hogesteeg (N310) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Provinciale weg (N310) overgaand in de Harderwijkerweg (N310) overgaand in de Dorpsstraat (N310) overgaand in de Otterloseweg (N310) overgaand in de Harskamperweg (N310) tot aan de Apeldoornseweg (N304).
10. De Apeldoornseweg (N304) volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Raadhuisstraat (Ede), overgaand in de Klinkenbergerweg, overgaand in de Edeseweg, overgaand in de Dorpsstraat, overgaand in de Bovenweg, overgaand in de Grintweg, tot aan de Mansholtlaan (Wageningen). 11. De Mansholtlaan (Wageningen) volgend in zuidelijke richting tot aan de Ritzema Bosweg (N225).
12. De Ritzema Bosweg (N225) volgend in westelijke richting overgaand in de Lawickse Allee (N225), overgaand in Nude (N225), overgaand in de Grebbeweg (N225), overgaand in de Herenstraat (N225), overgaand in de Utrechtsestraatweg (N225), overgaand in de Rijksstraatweg (N225), overgaand in de Elsterstraatweg (N225), overgaand in de Koningin Wilhelminaweg (N225), overgaand in de Rijksstraatweg (N225), overgaand in de Dorpsstraat (N225) tot aan de Amersfoortseweg (N227).
13. De Amersfoortseweg (N227) volgend in noordelijke richting tot aan de A28.
14. De A28 volgend in noordelijke richting tot aan de kruising van de A28 en de Bunschoterweg (N806). B. Vervoersbeperkingsgebied Laren
1. De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:
3. Vanaf de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332), de Holterweg (N332) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Raalterweg (N332) tot aan de Deventerweg (N334).
4. De Deventerweg (N334) volgend in oostelijke richting tot aan de Dorpsstraat (Holten).
5. De Dorpsstraat (Holten) volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Oranjestraat, overgaand in de Markeloseweg (N755), overgaand in de Holterweg (N755), overgaand in de Grotestraat tot aan de Pr. Beatrixstraat. 6. De Pr. Beatrixstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Stationsweg (N754), tot aan de Lochemseweg (N346). 7. De Lochemseweg (N346) volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Goorseweg (N346), overgaand in de Graaf Ottoweg, overgaand in de Nieuwstad, overgaand in de Zutphenseweg tot aan de Vordenseweg.
8. De Vordenseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Wildenborchseweg tot aan de Ruurloseweg (N319). 9. De Ruurloseweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Zutphenseweg (N316), overgaand in de Vordenseweg (N316) tot aan de Rijksstraatweg (N319). 10. De Rijksstraatweg (N319) volgend in westelijke richting overgaand in de Kleine Omlegging (N319), overgaand in de Berkelsingel, overgaand in de Molengracht, overgaand in de Oude Ijsselbrug, tot aan de Weg Naar Voorst (N345). 11. De Weg Naar Voorst (N345) volgend in westnoordelijke richting overgaand in de Rijksweg (N345), overgaand in de Rijksstraatweg (N345) tot aan de Deventerweg (N790). 12. De Deventerweg (N790) volgend in noordelijke richting overgaand in de Rijksstraatweg (N790), overgaand in de Wilpsedijk (N790) tot aan de Rijksstraatweg (N344). 13. De Rijksstraatweg (N344) volgend in oostelijke richting overgaand in de Wilhelminabrug (N344), overgaand in de Emmastraat, overgaand in de Kazernestraat tot aan de Snipperlingsdijk (N344).
14. De Snipperlingsdijk (N344) volgend in oostelijke richting tot aan de Amstellaan (N348).
15. De Amstellaan (N348) volgend in noordelijke richting overgaand in de Henri Dunantlaan (N348) tot aan de Brinkgreverweg (N348).
16. De Brinkgreverweg (N348) volgend in oostnoordelijke richting overgaand in de Koningin Wilhelminalaan, overgaand in de Spanjaardsdijk, overgaand in de Dorpsstraat, tot aan de kruising van de Dorpsstraat (Heeten) en de Holterweg (N332)

Deel: ' Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 dd. 02-03-2003 '
Lees ook