Voor de eerste maal regels voor de boekhouding en de jaarrekening van de fondsen voor bestaanszekerheid

Kabinet van de minister van tewerkstelling en arbeid en gelijke-kansenbeleid

Brussel, 10 februari

Op 10 februari 1999 verschijnt in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit , vanwege Minister M. SMET, betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de fondsen voor bestaanszekerheid.

Deze fondsen voor bestaanszekerheid, beheerd door de Sociale Partners, staan al een tijdje bloot aan kritiek. De steen des aanstoots was vooral het feit dat er enorm veel geld omgaat in deze fondsen en dat hun werking niet voldoende doorzichtig is.

Aanvankelijk hadden de Fondsen voor Bestaanszekerheid enkel tot doel de aanvullende werkloosheidsuitkeringen te verlenen. Gaandeweg werd hun werkterrein echter verruimd zodat hun voornaamste opdracht er thans in bestaat de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sectoren te verbeteren door de toekenning van aanvullende sociale voordelen. Daarenboven kunnen de fondsen maatregelen nemen om de vakopleiding en de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te bevorderen Zij spelen dus een belangrijke rol in de sociale vrede in de bedrijfstakken en de ondernemingen. De Fondsen hebben eveneens de taak op zich genomen om de wettelijke verplichtingen inzake de inspanningen voor de risicogroepen uit te voeren.

Deze evolutie heeft een dubbel gevolg: ten eerste, de Fondsen beschikken over grote sommen geld en ten tweede, de verhouding tussen de sommen die binnenstromen in de Fondsen en de besteding ervan is vrij onduidelijk. Door de veelvuldige kritiek vanuit verschillende hoeken drong zich een regeling op.

Om aan dit probleem te verhelpen legde Minister Smet dan ook een ontwerp van koninklijk besluit aan de Nationale Arbeidsraad voor om: ten eerste, een eenvorming verslaggeving van de activiteiten op te leggen aan de fondsen en ten tweede, de naleving van de financiële verbintenissen van de fondsen in de toekomst te verzekeren.

Wat betekent dit concreet:

De eenvormige verslaggeving De eenvormige verslaggeving wordt gerealiseerd door het opleggen van minimumvoor-schriften waaraan de boekhouding moet voldoen. Tot nu toe waren dergelijke voorschriften nergens bepaald voor de Fondsen van Bestaanszekerheid, met als gevolg dat we geconfronteerd werden met verslagen gaande van een zeer summiere samenvatting tot goed opgestelde jaarrekeningen.

Als algemene regel wordt vastgesteld dat het Fonds voor Bestaanszekerheid een boekhouding moet voeren aan de hand van de regels van het dubbel boekhouden. Alle verrichtingen moeten voorkomen in de boeken én de rekeningen.

Er moet ook een jaarrekening worden opgesteld. Deze jaarrekening omvat de balans, de resultaten-rekening en de toelichting. Het koninklijk besluit legt een model van balans en resultatenrekening op. De voorstelling van de jaarrekening moet van jaar tot jaar identiek zijn. De verplicht opgelegde posten en staten mogen verder worden uitgesplitst In de toelichting moet een omschrijving worden gegeven van de voordelen die het fonds verleent, met verwijzing naar de betreffende collectieve arbeidsovereenk-omst. Bij deze omschrijving moeten de bedragen geplaatst worden uit de resultatenrekening die betrekking hebben op de verleende voordelen. In de toelichting moet ook het bedrag van de geïnde bijdragen worden aangegeven en zal de grootte en de omschrijving van de bestuurskosten worden aangegeven.

De naleving van de financiële verbintenissen. Een ministerieel besluit zal de principes, de modaliteiten en de mogelijke technieken vastleggen opdat de toekomstige financiële verbintenissen kunnen worden gegarandeerd. Met het oog op de voorbereiding van dit ministerieel besluit wordt hierover in de Nationale Arbeidsraad nog overleg gepleegd. Dit advies zal dan worden voorgelegd aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

De Raad van beheer van een fonds moet van zijn vergaderingen een schriftelijk verslag opmaken. De beslis-singen die een financiële weerslag hebben moeten erin worden opgenomen. De balans, de resultatenrekening en de toelichting moeten, samen met een verslag van de revisor of accoun-tant worden overgemaakt aan het Paritair comité. De voorzitter moet hiervan een afschrift bezorgen aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid. In zijn verslag moet de revisor wijzen op het feit dat zich een negatief saldo voordoet dat niet kan worden aangezuiverd met voorheen aangelegde reserves.

Deel: ' Regels boekhouding en jaarrekening fondsen bestaanszekerheid '
Lees ook