Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MIN LNV: Regels voor het verzamelen van vee nader uitgewerkt

nr.75 24-07-2001

REGELS VOOR HET VERZAMELEN VAN VEE NADER UITGEWERKT

Met ingang van donderdag 26 juli 2001 zijn de regels voor het verzamelen van evenhoevigen nader uitgewerkt. De regeling heeft tot doel te voorkomen dat besmettelijke dierziekten als MKZ zich via verzamelplaatsen, zoals veemarkten verspreiden. De aanpassingen zorgen ervoor dat de regeling op bepaalde punten specifieker is en daardoor beter aansluit op de praktijk. Minister Brinkhorst had de wijziging eind juni reeds aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De wijzigingen zijn met de sector besproken.

Verzamelcentra
In de voorgaande regeling was bepaald dat hallen van runderverzamelcentra alleen naar hun functie mochten worden gebruikt. Veemarkten konden hierdoor geen andere evenementen in hun hallen houden. Deze eis is uit de regeling geschrapt. De eis dat op runderverzamelplaatsen uitsluitend runderen mogen worden verzameld is eveneens vervallen. Andere diersoorten mogen echter niet gelijktijdig met runderen worden verzameld. Voor varkensverzamelplaatsen gaat een soortgelijke regel gelden.

Mestkalveren
Tot nog toe mocht een kalvermarkt alleen kalveren verzamelen vanuit bedrijven in dezelfde provincie. De kalversector heeft aangedrongen op aanpassing van de grenzen, omdat in de praktijk de spreiding van aanbieders en kalvermarkten niet aansloot op provinciegrenzen. In plaats van een indeling in 12 provincies, is nu in een indeling met 4 regio.s voorzien.

Tot nog toe mochten kalveren alleen van de veemarkt worden verkocht aan mesterijen die vervolgens de kalveren alleen naar een slachthuis mochten brengen. Daarin is nu een tussenstap mogelijk tussen markt en mesterij. Ook zogeheten startersbedrijven, die kalveren opfokken voor de rosé- of stierenmesterij, mogen runderen, jonger dan 8 weken kopen op een kalvermarkt en doorverkopen aan een mesterij na een controle door een dierenarts.

De mesterij is nog altijd gehouden de kalveren uitsluitend naar een slachthuis of een bedrijf buiten Nederland te brengen. Ze mogen in de aangepaste regeling echter weer kalveren van meerdere runderverzamelplaatsen afnemen, mits de leveranciers (het verzamelcentrum of het startersbedrijf) in één en dezelfde regio liggen.

Fokrunderen
Fokrunderen die na 144 uur op een markt nog altijd niet zijn verkocht, moeten naar het slachthuis. De aangepaste regeling zal het makkelijker maken de fokrunderen te exporteren. Zo kunnen verschillende categorieën fokrunderen met exportbestemming gelijktijdig op één centrum zijn verzameld. Voor elke categorie fokrunderen geldt dan een apart tijdsblok van 144 uur. Ook maakt de nieuwe regeling het mogelijk dat overgebleven fokrunderen onder voorwaarden aan een andere categorie fokrunderen kunnen worden toegevoegd.

30 dagen quarantaine
De quarantainemaatregel dat evenhoevigen (uitgezonderd varkens) niet mogen worden afgevoerd tot er dertig dagen zijn verstreken na de laatste aanvoer is verder uitgewerkt. Zo worden opfokbedrijven (die de kalveren anderhalf jaar lang opfokken tot melkvee en retourneren naar hetzelfde bedrijf) vrijgesteld van de quarantainemaatregel als ze hun kalveren maar van ten hoogste drie bedrijven betrekken. De quarantaine geldt ook niet voor melkveehouders die hun kalveren naar een opfokbedrijf of een verzamelcentrum in de regio willen afvoeren. Voor afvoer naar het slachthuis gold in de vorige regeling een uitzondering op de quarantainetermijn van 30 dagen. Het afvoeren naar de slacht is in de aangepaste regeling echter alleen toegestaan wanneer de runderen minstens 30 dagen op het laatste bedrijf vóór de slacht hebben verbleven.

Andere evenhoevigen
Verzamelen van evenhoevigen die geen runderen of varkens zijn, dus met name geiten en schapen, was en blijft verboden. Dat verbod is iets nauwkeuriger uitgewerkt. Zo is het nu duidelijker in de regeling aangegeven dat het verbod geldt voor het bijeenbrengen van dieren die van verschillende plaatsen afkomstig zijn en korter dan dertig dagen op een plek verblijven. Op dit verbod is eerder een uitzondering gemaakt voor het verzamelen van evenhoevigen op een slachthuis en het bijladen op de wagen.

De regelgeving treft u aan op de internetsite van het Ministerie van LNV :

https://www.minlnv.nl/mkz

24 jul 01 16:31

Deel: ' Regels voor het verzamelen van vee nader uitgewerkt '
Lees ook