Gemeente BredaREGELS VOOR HET PLAATSEN VAN ZENDINSTALLATIES VOOR MOBIELE TELEFOONS

Het plaatsen van zendinstallaties voor mobiele telefoons kan in Breda niet zondermeer plaatsvinden. Om aan de grote vraag van de telecommunicatie- markt tegemoet te komen zijn richtlijnen opgesteld. Op basis van deze regels beslist de gemeente of een antenne en antennemast geplaatst mogen worden. Dit is gedaan om ongewenste ontwikkelingen (zowel ruimtelijk als gezondheidsaspecten) met masten en antennes te voorkomen.

Op dit moment zijn er 5 providers op de telecommunicatiemarkt: KPN Telecom, Libertel, Telfort, Dutchtone en Ben. Hoewel zij een samenwerkingsverband hebben opgericht (MONET), is ieder voor zich bezig om een landelijk dekkend netwerk op te bouwen. Iedere provider plaatst dus zijn eigen masten en antennes. Tot nu toe moest over het algemeen een bouwvergunning aangevraagd worden. Bij lang niet alle masten is deze vergunning ook daadwerkelijk aangevraagd. De meeste bestemmingsplannen laten het plaatsen van een zendinstallatie zelfs niet toe zodat alleen met een vrijstelling op het bestemmingsplan (artikel 19 WRO) toestemming kan worden verleend. Naast deze middelen zijn nu ook richtlijnen opgesteld. De bouwvergunning is nog steeds vereist.

Het plaatsen van zendmasten en antennes is toegestaan in de directe nabijheid van de A16, A27 knooppunt Galder/Annabosch en de A27en langs de spoorlijnen waar deze langs of over bedrijventerreinen lopen. Het plaatsen aan reclamezuilen en hoogspannings- masten langs infrastructuur heeft de voorkeur. Voor werkgebieden en winkelcentra is plaatsing op een winkel- of bedrijfsgebouw en kantoor mogelijk. Het gebouw moet dan minimaal 10 meter hoog zijn. De plaatsing aan reclamemasten is hier ook toegestaan.

Voor woongebieden geldt dat het plaatsen van zendinstallaties is toegestaan op bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, detailhandelsgebouwen en sommige gebouwen met een maatschappelijke functie zoals kerken, politiebureaus en brandweerkazerne. Ook aan lichtmasten en gebouwen op sportterreinen zijn zendinstallaties toegestaan. De gebouwen moeten in woongebieden minimaal 12 meter hoog zijn. In het uiterste geval kan plaatsing op een woongebouw mogelijk zijn. Verder wil de gemeente dat de zendgemachtigden zo veel mogelijk samenwerken in deze drie gebieden.

In landschappelijk waardevolle gebieden en in natuurgebieden zijn zendinstallaties niet toegestaan. Wanneer de zendinstallatie gecombineerd wordt met hoogspanningsmasten of bijvoorbeeld windmolens is dit in bepaalde gevallen wel mogelijk. Wanneer met een artikel 19 procedure WRO vrijstelling worden verleend van het bestemmingsplan en een bouwvergunning wordt aangevraagd zijn er aanvullende eisen.

De zendinstallaties die op het moment nog geen vergunning hebben en in overeenstemming zijn met de richtlijnen, worden alsnog gelegaliseerd. Over de zendinstallaties die niet overeenkomstig de richtlijnen zijn voert de gemeente nog overleg met de betreffende providers om tot een acceptabele situatie te komen.

De notitie `Zendinstallaties voor de mobiele telefoons' ligt ter inzage bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor en de deelstadskantoren. De providers zijn op de hoogte gesteld van de nieuwe richtlijnen.

Breda, 29 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Regels voor zendinstallaties mobiele telefoons Breda '
Lees ook