expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: controlebev. Algemene Rekenkamer...

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
9 juli 1999

REGERINGSSTANDPUNT UITBREIDING CONTROLEBEVOEGDHEDEN ALGEMENE

REKENKAMER

De ministerraad heeft ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer als reactie op eerder door de Algemene Rekenkamer naar voren gebrachte wensen voor uitbreiding van haar bevoegdheden.

Op het terrein van de Europese geldstromen heeft het kabinet besloten de Algemene Rekenkamer dezelfde controlebevoegdheden te geven als de Europese Rekenkamer nu al heeft. De Algemene Rekenkamer kan dan in Nederland ook op het niveau van de eindbegunstigde controleren. Daarbij gaat het om controles bij onder meer provincies, gemeenten en instellingen die geld uit Brussel ontvangen. Een voorstel voor wetswijziging zal door Het kabinet worden voorbereid. In dat wetsontwerp zullen tevens nadere ministeriële bevoegdheden worden voorgesteld. Het kabinet is namelijk van oordeel dat toekenning van bevoegdheden op EU-terrein aan de Algemene Rekenkamer in samenhang moet worden gezien met het creëren van nadere ministeriële bevoegdheden op dat terrein. Brussel kan de Nederlandse regering namelijk aansprakelijk stellen voor tekortschietend handelen van bijvoorbeeld provincies en gemeenten, terwijl de desbetreffende minister nu nog niet over afdoende bevoegdheden beschikt in zijn verhouding met deze provincies en gemeenten. De beoogde ministeriële bevoegdheden moeten dit spanningsveld wegnemen.

De Algemene Rekenkamer had de wetgever ook gevraagd om verduidelijking van haar controle-bevoegdheden bij rechtspersonen die een wettelijke taak uitoefenen. Het gaat hier vooral om instellingen op het terrein van de sociale zekerheid, de publieke zorgverzekering en het openbaar vervoer. De Algemene Rekenkamer vond dat vooral een knelpunt dat zij bij bedrijven die een concernstructuur kennen geen onderzoek kan verrichten bij dochterbedrijven. Het kabinet zal bezien hoe aan deze wensen van de Algemene Rekenkamer vorm kan worden gegeven.

RVD, 09.07.1999.

09 jul 99 19:11

Deel: ' Regeringsstandpunt controlebevoegdheden Algemene Rekenkamer '
Lees ook