Provincie Utrecht

Persbericht

Utrechtse bestuurders pakken maatschappelijke problemen aan

Regio Utrecht wil investeren in synergie en coalitie

30-05-2002
Zo'n 150 Utrechtse vertegenwoordigers uit bestuur en samenleving sloegen vanochtend de handen ineen tijdens het flitscongres 'Utrecht: Poort van de Deltametropool'. Dit naar aanleiding van de presentatie van prof. dr. O. Atzema (hoogleraar faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht) van zijn onderzoeksrapport 'Utrecht in de Deltametropool; investeren in synergie en coalitie'. Hoewel de aanwezige bestuurders bij het rapport diverse kanttekeningen plaatsten, bleek duidelijk dat alle partijen prioriteiten willen stellen en maatschappelijke problemen gaan aanpakken. Commissaris van de Koningin, dhr. B. Staal, sloot af met de krachtige woorden: "Maatschappelijke organisaties en kiezers mogen geen last van de verschillende besturen hebben. Voor een sterke positie van Utrecht in de Deltametropool moeten we coalities vormen en werken aan een andere houding en cultuur van besturen, over grenzen heen en ontdaan van rangorden."

Professor Atzema presenteerde tijdens het flitscongres een aantal duidelijke kansen voor de Regio Utrecht in de Deltametropool: "Bevordering van de synergie (tussen Utrecht en Deltametropool) en coalitie (tussen de verschillende Utrechtse overheden ) is het doel van de verschillende strategische beleidsvoorstellen in de rapportage. Dit congres vormt samen met het rapport de aftrap om aan de slag te gaan." Tegelijkertijd reageerde Atzema kritisch: "In vergelijking met de andere regio's in de Deltametropool komt de regio Utrecht er met haar lijst van investeringswensen nogal mager vanaf." Atzema ziet kansen voor de regio Utrecht op het gebied van onder meer blauwgroene netwerken, digitale bereikbaarheid en kwaliteit van woon-, werk- en verblijfsniveaus. Belangrijkste discussiepunten tijdens het congres: Waar zetten we ons voor in? En wie doet wat?

Investeringen
Atzema adviseert de regio Utrecht net als Zuid-Holland te gaan inzetten op 'blauwgroene slingers' in de stadsregio's Amersfoort en Utrecht. Dit zijn verbindingen tussen de verschillende landelijke gebieden. Verder kan de Heuvelrug beter als specifiek delta(metropool)landschap worden neergezet. In het Utrechts perspectief is bovendien versterking van de rivierdijken van belang. Ook liggen er kansen op het gebied van fysieke en digitale bereikbaarheid. Utrecht CS heeft de potentie om als 'Trainport' de tegenhanger van mainport Schiphol en de Rotterdamse haven te worden. Op het gebied van ICT kan Utrecht haar positie als ICT-regio gaan waarmaken door een goede breedbandinfrastructuur aan te leggen. Voor een meer internationaal karakter van Utrecht en Amersfoort zijn onder meer investeringen in de stationsgebieden van deze gemeenten nodig. Atzema onderschrijft de ambitie van de regio voor een Science Park, maar dan gesitueerd tussen Utrecht, Zeist, De Bilt en Bunnik; een zogenoemde 'Buitenhof'. Tot slot kan de regio Utrecht op diverse manieren investeren in sociale infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan coördinatie van veiligheid, arbeidsparticipatie, pendeltolerantie (werken buiten de woonplaats) en grootschalige 'funvoorzieningen', waarbij de scheiding tussen 'shopping', 'leisure', cultuur en educatie steeds minder duidelijk is.

Betrokkenheid
De grote betrokkenheid van Utrechtse bestuurders bij de regio Utrecht in relatie tot de Deltametropool bleek zowel uit de grote opkomst voor het congres als uit de deelname aan het panel van diverse sleutelfiguren in de regio. In het panel: dhr. mr. J.J.T. Danhof van Rijkswaterstaat directie Utrecht, dhr. drs. W.A. Lenting, wethouder Gemeente Utrecht, dhr. A.P.A. van Dijk, vice-voorzitter GLTO Utrecht, dhr. J.L.M. Bartelds, voorzitter Unie 3, dhr. drs. N. Peelen, voorzitter Raad van Bestuur Abrona en voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg en dhr. dr. J. Streng, gedeputeerde Randstadzaken Provincie Utrecht. De panelleden zagen het flitscongres als een belangrijke stap in de richting van de Deltametropool. "Het is een mooie start voor hechtere samenwerking", aldus panellid dhr. Bartelds.

Stand van zaken
De Deltametropool wordt een samenhangend geheel van een rijke variatie aan woon- en werkmilieus, die verbonden zijn door diverse mobiliteitsstructuren en natuurgebied; een ruimtelijk netwerk in wording. Dit in tegenstelling tot de Randstad - geografisch gezien hetzelfde gebied - dat een verzameling is van min of meer zelfstandig functionerende stadsgewesten. Het is de bedoeling dat het Rijk en Landsdeel West (de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de vier kaderwetgebieden Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, en Bestuur Regio Utrecht) het Landsdeelconvenant West ondertekenen. Dit convenant bevat afspraken over de wijze van samenwerken en over de inhoudelijke agenda voor de toekomstige samenwerking in de randstad. En tevens een Investeringsprogramma voor de periode 2003-2030. De samenwerking beoogt de transformatie van het concept Randstad naar het concept van de Deltametropool. Het resultaat voor de Deltametropool is een volwaardige plek binnen Europa.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 - 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Regio Utrecht wil investeren in synergie en coalitie '
Lees ook