Provincie Limburg

Regiogesprekken provinciaal omgevingsbeleid Limburg


75/99

Maastricht, 19 mei 1999

REGIOGESPREKKEN PROVINCIAAL OMGEVINGSBELEID LIMBURG De provincie is bezig met de voorbereiding van een nieuw plan voor de leefomgeving van heel Limburg. Dat plan moet alle bestaande plannen, die regels bevatten voor de leefomgeving, vervangen. Zo zullen niet alleen de huidige streekplannen, het Milieubeleidsplan, het Waterhuishoudingsplan, het Provinciaal Mobiliteitsplan en het Grondstoffenplan opgaan in een nieuw Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), maar zullen daar ook relevante onderdelen van het economisch beleidskader, de Cultuurnota en de regiovisies Zorg in opgenomen worden.

De bedoeling van deze operatie is, dat het beleid beter op elkaar afgestemd wordt, waardoor ook de uitvoering van dat beleid meer kans van slagen zal hebben. In dit verband hebben Gedeputeerde Staten een discussienota "Investeren in kwaliteit, schets van het omgevings beleid voor Limburg" vastgesteld. Daarin is een aantal onderwerpen voor de regionale agenda's opgesomd.
De provincie vindt het van groot belang om de samenleving in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij dit proces. Nog v¢¢r dat het ontwerp van een POL is geschreven wordt daarom op verschillende manieren geprobeerd met zo veel mogelijk betrokkenen in discussie te komen over de inhoud van zo'n toekomstig plan. Daarbij gaat het dan in het bijzonder om te bespreken of de goede onderwerpen op een goede manier in de discussienota zijn opgenomen en of we wellicht voor sommige onderdelen een andere richting op moeten gaan.

Daarom wordt een aantal regiobijeenkomsten georganiseerd op:


- 25 mei 1999 om 20.00 uuur in de Oranjerie in Roermond
- 31 mei 1999 om 20.00 uur in de Maaspoort te Venlo
- 21 juni 1999 om 14.00 uur in het MECC te Maastricht.

Gedeputeerde Staten nodigen belangstellenden van harte uit bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn en aan de discussie over de toekomst van Limburg (en in het bijzonder de ruimtelijke vertaling daarvan) deel te nemen. Voor de bijeenkomsten in Roermond en Venlo kunnen genteresseerde zich tot 21 mei opgeven; voor de bijeenkomst in Maastricht tot 31 mei 1999. Aanmelden kan bij het secretariaat van POL, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, telefoon: (043) 389 73 29, fax (043) 389 79 77 of per E-mail: rgv@prvlimburg.nl. Een samen vatting van de nota "Investeren in kwaliteit, schets van het omgevingsbeleid voor Limburg" kunt U aanvragen bij het genoemd secretariaat. Ook is op internet informatie over POL beschikbaar: www.limburg.nl/pol.

Deel: ' Regiogesprekken provinciaal omgevingsbeleid Limburg '
Lees ook