Provincie Groningen


Groningen, 8 juli 1999 Persbericht nr. 161

Gezamenlijk persbericht van de Provincie Groningen, de Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg en Regionale Ambulance Voorziening.

Regionaal Ambulance Plan Groningen

Vandaag presenteerde het consultantsbureau BDO haar onderzoeksresultaten voor het eerste Regionale Ambulance Plan (RAP) van Nederland in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht de Regionaal Ambulance Voorziening (RAV), Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG), en de Provincie Groningen.

In het RAP staat een beschrijving van de huidige stand van zaken van de ambulancezorg, een beschrijving van de gewenste situatie en een beschrijving van het aantal maatregelen dat nodig is om de ambulancezorg in die gewenste situatie aan te kunnen bieden. Een belangrijk onderdeel van het RAP is de spreiding en paraatheid van de ambulancezorg in Groningen.

De belangrijke eis die de verschillende partijen hebben ten aanzien van de ambulancezorg is dat er maximaal 15 minuten mag zitten tussen melding bij de Meldkamer en het aankomen van de ambulance op de plaats van het ongeval. Deze norm is strenger dan het criterium dat in voorgaande jaren werd gebruikt. Als randvoorwaarde stellen de partijen tevens dat er financiering beschikbaar is.

kwaliteit

Op het gebied van kwaliteitsverbeteringen stelt het rapport dat er aandacht besteed moet worden aan het in stand houden van opleiding en training van het personeel op de ambulances. Dit personeel is een onderdeel van de zorgketen waarvan ook huisartsen en specialisten in het ziekenhuis deel uitmaken.

Naast aandacht voor opleiding en training zal daarom ook aandacht besteed moeten worden aan de samenwerking van en afstemming met huisartsen, de Meldkamer, de ambulances en het ziekenhuis. Ook kan men hierbij denken aan de samenwerking bij geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Een ander advies dat uit het rapport voortvloeit is het in gebruik nemen van de communicatiesystemen Geografisch Identificatie Systeem (GIS) en Global Positioning System (GPS). Zowel de onderlinge samenwerking als de samenwerking met buurprovincies (in de grensgebieden) kan hiermee verbeteren.

spreiding

Gebieden die in de huidige situatie binnen 15 minuten moeilijk kunnen worden bediend:
1. omgeving van Grijpskerk (het noordwesten van de gemeente Zuidhorn). Hier wonen zo'n 7.500 mensen. Verbeteringen zijn mogelijk door een intensievere samenwerking met de Friese collega's. Verder ligt er een verbetering in de verdeling van de ritten van Leens en Nuis, waarbij Nuis de eerst aangewezen standplaats zou moeten zijn.
2. De Dollardpolders. Hier gaat het om in totaal 84 inwoners. Inmiddels is het alarmeringssysteem op de standplaats Winschoten aangepast en is er gezorgd voor rechtstreekse melding. De effecten van deze verbeteringen zijn nog niet in kaart gebracht. Het plaatsen van een extra ambulance in Finsterwolde zou wel voor een goede dekking van de Dollardpolders zorgen, echter het kleine aantal opdrachten voor deze ambulance zou een ernstige kwaliteitsvermindering kunnen betekenen (weinig opdrachten betekent weinig ervaring).
3. Het gedeelte van Westerwolde langs de grens met Duitsland (o.a. de dorpen Harpel en Bourtange). Het inwonertal in het totale gebied is 1.700. De problemen doen zich vooral voor in de omgeving van Bourtange. Het stationeren van een ambulance in Vlagtwedde dekt het hele probleemgebied af. Het meest logisch lijkt het om een ambulance uit Winschoten in Vlagtwedde te plaatsen. 4. Winsum e.o. In dit gebied wonen 15.500 mensen. Winsum ligt precies op de grens van vier ambulanceposten. Uit het rapport blijkt dat een nieuwe standplaats in Winsum een goede oplossing kan bieden voor de problemen.
5. Muntendam Het gaat hierbij om iets meer dan 5.000 inwoners. Bij Muntendam komen de problemen met name voor tijdens piketdiensten ('s nachts en in het weekeinde). De Regionale Ambulance Voorziening zal hierover afspraken maken waardoor de problemen waarschijnlijk opgelost kunnen worden.

Het aanschaffen van het GIS en GPS kan een bijdrage leveren aan verbeteringen in alle gebieden.

Uit het onderzoek bleek dat de vestigingen van Ter Apel en Stadskanaal eventueel kunnen worden samengevoegd. De standplaats kan dan in Mussel komen. De keuze hiervoor is aan de ambulancesector zelf.

paraatheid

Behalve de kwaliteit en de spreiding van ambulances over de provincie is ook het paraat zijn van de ambulances van belang voor een goede en snelle hulpverlening. Het gaat daarbij om het aantal ambulances en het beschikbare personeel op de ambulances.

Uit het rapport blijkt dat het verstandig is om te kiezen voor vijf kernvestigingen: Appingedam; Winsum; Mussel (uitgaande van het samenvoegen van Ter Apel en Stadskanaal); Winschoten; Groningen. Er zou iedere 24 uur ten minste 1 parate ambulance per kernvestiging moeten zijn. Op dit moment zijn er tijdens kantooruren maximaal 37 ambulances paraat. Het voorstel is om dit aantal te verhogen naar 40 ambulances.

kosten

Globale financiële schattingen voor het invoeren van 1 parate ambulance per kernvestiging komen neer op ongeveer ƒ 2,5 miljoen. De kosten van de uitbreiding van standplaatsen (Vlagtwedde en Winsum) worden geschat op ƒ 1 miljoen voor de huisvesting. De uitbreiding van de paraatheid van 37 naar 40 ambulances kost ongeveer ƒ 750.000 voor 3 auto's, daarbij komt nog + ƒ 1,8 miljoen voor de 18 extra formatieplaatsen.

prioriteit

Welke aanpassingen doorgevoerd zullen worden hangt af van landelijk toegewezen financiële middelen, de besluitvorming over het spreidings- en paraatheidsplan (een bevoegdheid van de provincie) en de mogelijkheden die de ambulancesector zelf heeft. De begeleidingscommissie van het onderzoek heeft wel gekozen voor de uitbreiding van de standplaatsen als eerste stap en de uitbreiding van de paraatheid als tweede stap.Voor een exemplaar van het rapport of meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de provincie Groningen, afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers 050 - 316 41 39.

Deel: ' Regionaal Ambulance Plan Groningen '
Lees ook