Gemeente Nijmegen


Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (Rif-Midden) in Gelderland opgericht.

Op 13 december 1999 is het samenwerkingsconvenant ondertekend voor de oprichting van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam in Gelderland (Rif-Midden). Deelnemers aan het convenant zijn de Gemeenten, de Belastingdienst, het Gak, een aantal bedrijfsvereningingen, de Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie en de regiopolitie (Gelderland-Midden en -Zuid). Doel van het samenwerkingsverband is coördinatie van controle en opsporing van fraude op het terrein van de sociale zekerheid in het arrondissement Arnhem. Door de samenwerking van verschillende instanties wordt de fraudebestrijding rond de sociale zekerheid op een hoger plan gebracht. Voorzitter van het Rif-Midden is de wethouder van Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid van de gemeente Nijmegen Geert van Rumund, die als zodanig mede verantwoordelijk is voor de bestrijding van sociale fraude. Rif-Midden is het 7e van in totaal 8 Rifs die in Nederland worden gevormd.

De eerste Rifs zijn in 1994 in de 4 grote steden tot stand gekomen ingevolge het bijstandsakkoord tussen het toenmalige kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In 1996 volgde het Rif Twente en naar aanleiding van een evaluatie in 1998 heeft het kabinet besloten om ook in Noord-, Zuid- en Midden-Nederland Rifs te vormen.

Het Rif-Midden is hier een direct uitvloeisel van. Voor het kabinet ligt de meerwaarde van de Rifs vooral in de samenwerking van de diverse controle-instanties (interdisciplinair) bij de fraudebestrijding. De Rifs doen voornamelijk branchegericht onderzoek naar zwarte fraude, waarbij bedrijven worden bezocht om ter plekke te controleren of de feitelijke situatie overeenkomt met hetgeen in de boeken staat.
Doordat in het controleteam deskundigen van diverse instanties aanwezig zijn, zal belasting-, sociale verzekerings- en bijstands-fraude beter en sneller kunnen worden vastgesteld en aangepakt. Een speciaal aandachtspunt voor de Rifs vormen de zogenaamde gelegenheidsstructuren waarbinnen fraude wordt vergemakkelijkt, bevorderd of zelfs nagestreefd. Ook preventief heeft het Rif een belangrijke taak. In de rapportages die worden opgemaakt naar aanleiding van de brancheonderzoeken, zullen aanbevelingen worden opgenomen voor verbetering van de werkprocessen en de regelgeving van de convenantpartners. Ook zullen zonodig aanbevelingen worden gedaan aan het kabinet voor wetswijziging of aanpassing van regelgeving. Landelijk worden de werkzaamheden van de Rifs gecoördineerd door het Landelijk Overleg Platvorm (LOP) in Den Haag. Dit LOP zorgt voor de afstemming van projecten die door de Rifs worden uitgevoerd.

Deel: ' Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Gelderland opgericht '
Lees ook