Humanistisch Verbond

Nieuws

Een verbrokkelde samenleving? > Wat willen die jongeren nou eigenlijk? > De beste bemoeials van 2003

Een verbrokkelde samenleving?

Dit voorjaar organiseert het HV weer regionale ontmoetingsweekends. Het thema voor die dagen is: denken en doen rondom sociale cohesie en kwaliteit van samenleven.

`De samenleving is verbrokkeld, uit elkaar gevallen'. De nadruk op werk, carrière en consumeren wordt wel als boosdoener genoemd, naast de onstuitbare individualiseringsgolf waardoor mensen ook steeds meer op zichzelf zijn aangewezen. Daarbij zien we een scheiding tussen bevolkingsgroepen: ouderen en jongeren, allochtonen en autochtonen, kansrijken en kansarmen. We lijken onvoldoende met elkaar te delen om ons werkelijk met elkaar verbonden te voelen. Veel mensen maken zich zorgen over de samenleving. Criminaliteit, geweld, gebrek aan normen en waarden, het zijn zaken waardoor mensen zich onveilig en onbehaaglijk voelen in hun omgeving. Bovendien zegt, volgens een recent NIPO rapport, één op de tien Nederlanders geen vrienden te hebben en neemt de solidariteit met zwakkeren in de samenleving af.

Via inleidingen, discussie, persoonlijke gesprekken in groepjes, spel en door workshops naar keuze maken de deelnemers aan deze weekends kennis met diverse aspecten van de thematiek. Men wisselt persoonlijke ervaringen uit op het gebied van sociale verbondenheid en gaat in gesprek met anderen op zoek naar inspiratie voor concrete activiteiten om in de komende jaren een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleven. Thema's die in de workshops aan de orde komen zijn o.a. veiligheid en humane weerbaarheid; veranderde levensloop van de diverse generaties, knelpunten in zorg voor ouderen en de verhouding oud/jong; waarden in de opvoeding; en sociale uitsluiting van kansarmen, zoals mensen met een minimuminkomen, gehandicapten, ex-gedetineerden e.a.

Het doel van de ontmoetingsweekends is een antwoord te vinden op de vraag: Hoe kunnen humanisten concreet bijdragen aan meer sociale samenhang, aan meer verbondenheid tussen mensen? Welke activiteiten moeten we vanuit het humanisme organiseren of ondersteunen om ongewenste ontwikkelingen te keren en de kwaliteit van het samenleven te verhogen. Die discussie vormt het hoofdbestanddeel van de weekends. Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, ruimte voor ontmoeting, informele contacten en gezelligheid.

Pieter de Vrijer

Het programma begint op vrijdag om 18 uur en eindigt op zaterdag om 16 uur. De eigen bijdrage is EUR 52.50. Dit bedrag is inclusief materiaal, logies, maaltijden, koffie en thee (excl. reiskosten en drankjes aan de bar) Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij afdeling Regionale Activering, tel: (020) 521 90 41 of e-mail: regio@humanistischverbond.nl Vermeld uw naam, adres, locatievoorkeur en uw bezigheden binnen het HV (HV-afdeling, HVO, HUB, GV of alleen lid)

Regionale ontmoetingsweekends op vijf locaties:

Regio Oost: 14 en 15 februari 2003 in Tulip Inn te Lochem Regio Noord: 7 en 8 maart 2003 in SBI Woodbrookers te Kortehemmen Regio Noordwest: 14 en 15 maart 2003 in Blooming Hotel te Bergen Regio Zuidwest: 21 en 22 maart 2003 in Conferentiehotel Olaertsduyn te Rockanje
Regio Zuid: 11 en 12 april 2003 in Kapellerput in Heeze

Wat willen die jongeren nou eigenlijk?

Jongeren en levensbeschouwing, gaat dat wel samen? Zijn ze wel geïnteresseerd of moeten ze toch echt wat ouder zijn? Die vraag stond centraal tijdens het onderzoek van Kirsten Muller. Van september t/m december 2002 liep zij stage op het landelijk bureau van het HV.

Jongeren zijn op zoek naar wie ze zijn, wat bij ze past en wat voor toekomst ze willen. Hun leven staat vol van keuzes maken! Jongeren zijn zeer geïnteresseerd in anderen. Door ontmoeting met anderen kunnen ze hun eigen mening vormen of aanscherpen. Daarom staan ze open voor andere mensen. Mensen met andere opvattingen, mensen vanuit verschillende geloven, ervaringen, dromen, idealen. Voorwaarde is wel dat zij jongeren en hun vragen serieus nemen. De jongeren die lid zijn van het HV willen aangezet worden tot kritisch nadenken en zelf verantwoordelijkheid nemen. Ze willen uitgaan van een respect voor de ander en zelf gerespecteerd worden.

Waarom zijn er dan zo weinig jongeren lid? Jongeren willen aangesproken worden op manieren die bij hun passen. Ze willen uitgenodigd en uitgedaagd worden. Jongeren willen leren, op een actieve manier. Maar jongeren willen niet vastzitten voor lange tijd aan een activiteit of een club. Ze komen niet naar ouderencentra voor saaie vergaderingen. Ze willen graag met andere jongeren zijn, ervaringen en gedachten uitwisselen met elkaar op een informele manier. Op een informele locatie.

Mensen ontmoeten; dat is de belangrijkste drijfveer om aan activiteiten deel te nemen. Jongeren willen aangesproken worden op dit verlangen, op een voor hun interessante manier en op tijdstippen die hen uitkomen. Op locaties waar zij zich prettig, welkom en ongedwongen voelen.

Pas als jongeren het gevoel hebben dat ze zich bij het HV thuis voelen, zullen ze een lidmaatschap overwegen. Wel moet dan duidelijk zijn wat daar de waarde van is: krijgen ze dan korting op leuke excursies en uitstapjes, krijgen ze daarvoor gratis een blad, leren ze nieuwe mensen kennen, leren ze dingen zelf te doen of te organiseren etc.. Jongeren zijn zeer kritisch!

De uitkomsten van een lezersenquête over de Spino (ledenblad van de Jonge Humanisten) en het HV waren zeer bruikbaar om te zien wat jonge leden van het HV verwachten, willen en wensen. Ook heb ik gebruik gemaakt van informatie van Humanitas en Amnesty International over jongeren. Daarnaast is er een jongerenbijeenkomst georganiseerd in een café in Utrecht. Hier kwamen ideeën naar voren als: samen theater of (filmhuis)film bezoeken met aansluitend discussie, wandelen in de natuur, praten over humanisme met elkaar (wat betekent het voor jou in je leven) maar ook het uitnodigen van `humanistische' gasten en die even flink (en interactief)aan de tand voelen, het bezoeken van een penitentiaire inrichting onder leiding van de humanistisch geestelijk verzorger etc.

Uit deze bijeenkomst bleek ook dat het onduidelijk is wat het HV nou eigenlijk dóet en waar ze precies voor staat. De bijeenkomsten, cursussen en ledenbladen worden niet gezien als inspirerend materiaal voor jonge leden. De uitstraling die het HV heeft is dat het een nogal grijze, verouderde en inactieve club is. Naast deze pijnlijke constatering heb ik ook gemerkt hoe jammer afdelingen het vinden dat er zo weinig jongeren zijn. Veel afdelingen willen wel anders, maar weten vaak niet hoe. Daarom is er een handleiding gemaakt met praktische tips om er heel concreet mee aan de slag te kunnen gaan. Dat is geen garantie voor succes, maar wel een duwtje in de goeie richting.

De stage was erg leerzaam en ik wil bij deze alle medewerkers en afdelingen die mij geholpen hebben, op welke wijze dan ook, hartelijk bedanken!

Kirsten Müller

De beste bemoeials van 2003

Het Humanistisch Verbond looft op 9 november 2003 voor de vierde keer de `Bemoei je d'r mee- Prijs' uit, een stimuleringsprijs voor vrijwilligersprojecten. Welke `bemoeials' helpen mensen zonder betaald werk hun maatschappelijk isolement te doorbreken? Tot 15 april 2002 kunnen vrijwilligersprojecten meedingen naar de drie hoofdprijzen van EUR 5000,-, EUR 2500,- en EUR1250,- , die beschikbaar gesteld worden door de ASN Bank.

Voor 2003 is het thema: `kwaliteit van samenleven', want de sociale samenhang in de maatschappij staat onder druk. Veel mensen maken zich zorgen over de Nederlandse samenleving. Criminaliteit, geweld, (verondersteld) gebrek aan normen en waarden, het zijn zaken waardoor mensen zich onveilig voelen en onbehaaglijk in hun omgeving. Daarbij zegt een op de tien Nederlanders geen vrienden te hebben en neemt, volgens een recent NIPO rapport, de solidariteit met zwakken in de samenleving af.

Omdat diverse groepen in de samenleving vaak weinig contact met elkaar hebben kunnen vooroordelen welig tieren en ontstaat er een basis voor wantrouwen, vooroordelen en onverschilligheid ten aanzien van elkaar. Onbekend maakt onbemind. Zonder contact ontstaat geen begrip, betrokkenheid en zorg. Verschillende generaties hebben weinig weet van elkanders leefwereld. Kansarmen en kansrijken kennen elkaar vaak niet en kunnen zich slecht in elkaar verplaatsen. Mensen met verschillende levensbeschouwingen en culturen blijven vaak van elkaar vervreemd. Achter (schijn)tolerantie blijkt vaak onverschilligheid schuil te gaan. Toch wil iedereen een volwaardig en zinvol bestaan leiden en zich daarbij gekend, begrepen of tenminste gerespecteerd weten door anderen. Als hele groepen mensen dat respect niet krijgen gaat dat ten koste van hun welzijn en functioneren in de maatschappij. Daarbij zijn mensen kwetsbaar. Elk mens heeft naast respect vroeg of laat steun en zorg van anderen nodig. Wie geen netwerk heeft moet dat vaak missen. Veel mensen hebben het te druk om zich met anderen buiten de eigen kring te bemoeien. Toch zou iedereen gebaat zijn bij meer sociale betrokkenheid.

Betrokkenheid werkt

Gelukkig zijn er mensen die zich niet neerleggen bij vereenzaming, polarisatie, onderling wantrouwen en onverschilligheid. Die tijd maken om er te zijn voor wie dat nodig heeft en bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen, omdat ze vinden dat het nodig is. Die bouwen aan verbondenheid, respect en waar nodig zorg tussen mensen.

Voor die vrijwilligers looft het HV de `Bemoei je d'r mee-prijs' uit want vrijwilligers zijn letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. Achter de schermen van de officiële economie werken zij aan meer verbondenheid in de samenleving. Het HV is een vereniging die op de bres staat voor rechtvaardigheid, respect voor menselijke waardigheid en een samenleving waarin mensen zorg dragen voor kwaliteit van leven, voor zichzelf en voor elkaar; en samen een klimaat scheppen waarin het goed leven is voor iedereen. Daarvoor zijn mensen nodig die zich met anderen bemoeien; niet uit betutteling, maar vanuit betrokkenheid en respect. Niet uit superioriteit, maar als broodnodig tegenwicht tegen onverschilligheid. Het HV wil hun initiatieven belonen. Omdat samenleven pas kwaliteit heeft als iedereen eraan bijdraagt, en als ieders welzijn telt.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie, deelname, het verspreiden van folders of wilt u meehelpen met de voorselectie, neem dan contact op met Paulien Boogaard, tel: (020) 521 90 92, e-mail: p.boogaard@lb.humanistischverbond.nl of schriftelijk bij het HV, postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.

Deel: ' Regionale ontmoetingsweekends over sociale cohesie '
Lees ook