Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-109
DATUM: 31 augustus 1999

Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999-2002 ter inzage

Het college van Gedeputeerde Staten legt de regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999-2002 ter inzage van 6 september tot 1 oktober 1999. Het rapport is bedoeld om na te gaan hoe de zorg voor psychiatrische patiënten er in toekomst in Flevoland uit moet zien. De regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999-2002 is opgesteld door alle direct betrokken organisaties: vertegenwoordigers van zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie. In het rapport staan een aantal conclusies. Zo gaat het de goede kant op met de psychiatrische hulpverlening in Flevoland. Met de recente opening van verschil-lende voorzieningen is zo langzamerhand een compleet basispakket aan zorg in de provincie beschikbaar. Er is echter nog sprake van grote tekorten in het zorgaanbod en ook zullen de zorgaanbieders op onderdelen meer met elkaar moeten samenwerken. Op basis van deze knelpunten zijn maatregelen en oplossingen genoemd om een aantal doelen te bereiken. Zo moeten de gebruikers (en hun familieleden) van de zorg meer betrokken worden bij de wijze waarop in de psychiatrie wordt gewerkt. Hierbij gaat het om de manier waarop zij worden bejegend en of er voldoende informatie beschikbaar is over de gang van zaken rond een behandeling of opname. Daarnaast moet er voldoende psychiatrische hulpverlening in Flevoland aanwezig zijn, beschikbaar in alle delen van de provincie en zonder lange wachtlijsten. Tot slot is er behoefte aan cijfers over de echte vraag naar zorg. Omdat deze cijfers er nu in onvoldoende mate zijn kan er ook geen goede voorspelling gemaakt worden over de vraag in de nabije toekomst. Deze doelen worden niet in één keer bereikt. Alle partijen zijn wel maatregelen overeengekomen om deze doelen dichterbij te brengen. Zo zullen ze zich inspannen om het bestaande zorgaanbod zoveel mogelijk uit te breiden. De zorgaanbieders zullen op onderdelen beter met elkaar gaan samenwerken. Ook krijgt de positie van de zorgvragers binnen de instellingen meer aandacht. Tenslotte zal de provincie een platform oprichten om de voortgang en invoering van al deze maatregelen te bevorderen. De regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999-2002 ligt van 6 september tot en met 1 oktober 1999 ter inzage op het provinciehuis te Lelystad, de gemeentehuizen en de hoofdvestigingen van de bibliotheken in alle Flevolandse gemeenten. Op deze plaatsen kan de ter inzage gelegde nota tijdens kantooruren worden ingezien. Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 1999 schriftelijk reageren. De reacties dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.

Deel: ' Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Flevoland '
Lees ook