Provincie Groningen


Groningen, 2 februari 1999, Persbericht nr. 15

De Regiovisie Groningen-Assen 2030: unieke samenwerking in het Noorden

Vandaag bereikt de regiovisie Groningen-Assen 2030 een mijlpaal. Na een voorbereidingsfase, waarin 2 provincies en 12 gemeenten intensief hebben samengewerkt, plannen en afspraken hebben gemaakt, liggen er nu een concept-eindrapport en een concept-uitvoeringsconvenant. Vandaag worden deze voor het eerst gepresenteerd aan de Raden en Staten van de deelnemende provincies en gemeenten. De laatste fase van het besluitvormingstraject gaat hiermee van start: het rapport en het convenant worden aan de raden en staten voorgelegd.

De regiovisie Groningen-Assen is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie, waarbij provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heenkijken en samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied. Kansen op goed werk, goed onderwijs, goede voorzieningen en op een goed betaalbare woning in een uitstekende woonomgeving. Het uitgangspunt van de regiovisie is dat de steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de steden.

Financiën en samenwerking

Om de diverse projecten uit de regiovisie uit te kunnen voeren is er een regiofonds ingesteld. Van 2000 t/m 2003 dragen de deelnemende gemeenten en provincies samen jaarlijks 10 miljoen gulden bij aan het fonds. Na 2003 zullen hierover nieuwe afspraken worden gemaakt. Hiernaast zullen o.a. bijdragen worden verleend door de Europese Unie, het rijk en bijdragen uit eigen provinciale en gemeentelijke middelen. In totaal zal er jaarlijks ongeveer 100 miljoen gulden worden geïnvesteerd in de regio. Aan dit bijzondere samenwerkingsverband nemen naast de provincies Groningen en Drenthe, de volgende gemeenten deel: Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Winsum, Zuidhorn en Zuidlaren. Alle afspraken die zij onderling hebben gemaakt, zijn opgenomen in een uitvoeringsconvenant.

Wonen

De regiovisie gaat uit van een bundeling van wonen en werken in een beperkt aantal steden en dorpen. Het gaat dan niet alleen om het bouwen van nieuwe woningen op nieuwe locaties, maar ook om de herstructurering van bestaande wijken en het vervangen van een deel van de huidige woningen door nieuwbouw. Bij Roden, Eelderwolde, Leek, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer worden extra woningen gebouwd. Bij de dorpen Zuidhorn, Winsum, Bedum en Ten Boer wordt de woningbouw afgestemd op het handhaven van het inwoneraantal. Doordat niet overal gebouwd kan worden, worden de steden Groningen en Assen versterkt en wordt het landelijk gebied vrijgehouden van onnodige bebouwing.

Werken

De regiovisie schept goede voorwaarden voor een werkgelegenheidsgroei. Er zijn locaties aangewezen voor bedrijventerreinen en kantoor-locaties, die goed ontsloten worden en aantrekkelijk zijn voor bestaande bedrijven in de regio en voor bedrijven van elders. Bepaalde sectoren kunnen naar verwachting sterk groeien, zoals bijvoorbeeld de dienstverlenende sector, de informatica-sector, scheepsbouw en de recreatie- en toeristische sector. Daarom richt de regiovisie zich in het bijzonder op het aantrekken van bedrijven in deze sector.

Verkeer

De ontwikkeling van goede verbindingen met de randstad en Duitsland zijn van groot belang voor de regio. Maar ook de bereikbaarheid binnen de regio is belangrijk. De regiovisie is er vooral op gericht om zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer te laten reizen. Daarom heeft een goed stadsgewestelijk openbaar vervoersysteem in de regiovisie prioriteit. Dit houdt onder andere in dat er light-rail verbindingen komen tussen Assen, Haren en Groningen, tussen Groningen en Leek-Roden, tussen Groningen en Hoogezand-Sappemeer en van en naar Zuidhorn, Winsum en Bedum en binnen de stad Groningen. Tevens zijn er op diverse plaatsen aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur nodig, zoals een capaciteitsvergroting van bestaande wegen en rondwegen, om te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer.

Leefbaarheid kleine dorpen

De regiovisie richt zich op de regio als geheel. Naast het versterken van de positie van de steden Groningen en Assen, is de leefbaarheid van het landelijk gebied en de dorpen die in dit gebied liggen is een van de uitgangspunten van de regiovisie. Daarom wordt in de regiovisie speciaal aandacht gegeven aan de aan het op peil houden van de voorzieningen in deze dorpen en de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid. Een aantal dorpen, zoals Zuidhorn, Winsum, Bedum en Ten Boer zijn aangewezen als schakel-gemeenten en zullen vooral hun voorzieningen ontwikkelen voor de bevolking uit die dorpen en uit het omliggende gebied.

Natuur, landschap en landbouw

Natuur en landschap nemen binnen de regio een belangrijke plaats in. De regio is rijk aan prachtige natuurgebieden en bezit een grote variatie aan landschappen. In de regiovisie moeten deze behouden blijven en zo nodig worden versterkt. Voorbeelden hiervan zijn het Drents plateau en het open landschap van het noordelijk kleigebied. Bij het uitbreiden van steden en dorpen zal dan ook voortdurend rekening worden gehouden met het instandhouden van deze gebieden. Ook de landbouw is hierbij van belang. De landbouw blijft een belangrijke economische factor in grote delen van de regio. Daarom gaat de regiovisie ervan uit dat grote delen van het landelijk gebied bestemd moeten blijven voor deze sector. In verschillende delen van de regio zijn mogelijkheden voor onder andere grootschalige akkerbouw en veeteelt, kleinschalige bedrijvigheid en agrarisch natuurbeheer.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Deel: ' Regiovisie Groningen-Assen 2030 samenwerking in het Noorden '
Lees ook