Provincie Overijssel

Zwolle, 8 april 1999

REGIOVISIES GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN OUDERENZORG EEN STAP VERDER

Overleggroepen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg hebben een plan gemaakt hoe de zorg binnen beide sectoren verbeterd kan worden. Daarvoor hebben ze regiovisies opgesteld. Gedeputeerde staten van Overijssel hebben deze regiovisies voor de drie Overijsselse regio’s Zwolle, Deventer en Twente vastgesteld en leggen de regiovisies ter goedkeuring voor aan provinciale staten. De regiovisies bevatten concrete actieprogramma’s om gesignaleerde knelpunten op te lossen. Hiermee is een eerste stap gezet in het verbeteren van de zorg.

Binnen de regiovisies ouderenzorg verschillen de knelpunten per regio. In de regio Zwolle is veel meer capaciteit nodig van verpleeghuizen. In de regio Deventer wil men iets doen aan de grote wachtlijsten, vooral van de verpleeghuizen en in Twente richt men zich vooral op het verbeteren van de afstemming en de samenwerking.

Binnen de overleggroepen geestelijke gezondheidszorg is de wens uitgesproken dat de samenwerking met andere organisaties zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, verbeterd moet worden. Verder vinden de overleggroepen dat de vraag van de zorgvrager nog niet echt duidelijk is. Aan de hand van deze vraag wordt het aanbod van de zorg afgestemd.

De regiovisies geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg geven aan wat binnen deze zorgsectoren verbeterd kan en moet worden. De visies zijn opgesteld door overleggroepen die bestaan uit: zorgvragers, aanbieders, verzekeraars, gemeenten en provincie. Per regio wordt er een visie opgesteld. De regio’s zijn Zwolle, Deventer en Twente. Ook voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg worden regiovisies ontwikkeld.

Deel: ' Regiovisies geestelijke gezondheidszorg een stap verder '
Lees ook