REGISTRATIEKAMER

Registratiekamer wil wetgeving voor reïntegratie

's-Gravenhage, 16 maart 2000

Registratiekamer wil wetgeving voor reïntegratie en aanvullende verzekeringen

In de nieuwe kabinetsplannen voor de herinrichting van de sociale zekerheid en de reïntegratie van werknemers in het arbeidsproces (SUWI II) worden persoonsgegevens beter beschermd dan in de vorige kabinetsplannen (SUWI I). Volgens de Registratiekamer moeten de plannen van het kabinet op twee punten nader worden uitgewerkt: de gegevensuitwisseling bij reïntegratie en bij aanvullende verzekeringen. Dit schrijft de Registratiekamer in een brief aan de bewindslieden van Sociale zaken en werkgelegenheid met het oog op de behandeling van de kabinetsplannen in de Tweede Kamer volgende week.

Aan het oorspronkelijke kabinetsplan (SUWI I) kleefde volgens de Registratiekamer het bezwaar van een frequent verkeer van persoonsgegevens tussen de bij de uitvoering betrokken instanties en het ontbreken van specifieke wettelijke voorzieningen. SUWI II creëert een overzichtelijke structuur waardoor gegevensuitwisseling tussen partijen en de daarmee gepaard gaande risico's tot een minimum zullen worden beperkt.

Met betrekking tot reïntegratie leggen de kabinetsplannen sterk de nadruk op onderlinge samenwerking tussen de hierbij betrokken publieke en private partijen, zoals Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven. De Registratiekamer dringt erop aan om de basisregels voor gegevensuitwisseling bij reïntegratie bij wet te regelen. In aanvulling daarop kunnen in protocollen de details van de gegevensuitwisseling over de betrokken werknemer nader worden geregeld. Dit systeem verdient de voorkeur boven een werkwijze die (uitsluitend) is gebaseerd op het vragen van toestemming voor gegevensuitwisseling aan de betrokkene. De betrokkenen bevinden zich immers in een afhankelijke, kwetsbare positie, waardoor de vrijwilligheid bij het geven van toestemming sterk onder druk komt te staan.

Ten slotte dient ook de informatie-uitwisseling bij aanvullende verzekeringen voor werknemers, zoals het WAO-gat en het ANW-hiaat, aan specifieke wettelijke regels onderworpen te worden.

Deel: ' Registratiekamer wil wetgeving voor reintegratie '
Lees ook