Registratiekamer

Registratiekamer controle-autoriteit 'bijstand en samenwerking tussen douaneadministraties'

Samenvatting

(10 maart 1999, 99.A. 213)
De Registratiekamer wordt controle-autoriteit inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen douane-administraties van de Europese Unie (de WBS-overeenkomst). De Registratiekamer reageerde positief op het wetsvoorstel van de minister van Financiën, die de Registratiekamer aanwees als controle-autoriteit. Het wetsvoorstel behelsde de goedkeuringswet inzake het wetsvoorstel tot goedkeuring van de overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag van de Europese Unie.

Brief

Ministerie van Financiën
De plv. directeur Wetgeving Douane

.'s-Gravenhage, 10 maart 1999
. Ons kenmerk 99.A.213
. Onderwerp Goedkeuringswet WBS-Overeenkomst (Napels II)

Geachte ,

In uw brief van 24 februari jl. vraagt u de Registratiekamer om advies met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van de overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen douaneadministraties (WBS-Overeenkomst). In dit wetsvoorstel is tevens de aanwijzing opgenomen van de Registratiekamer als nationale controleautoriteit als bedoeld in artikel 25 van de WBS-overeenkomst.
U verzoekt in het bijzonder of de Registratiekamer met deze aanwijzing kan instemmen.

In het voorstel tot aanwijzing van de Registratiekamer als nationale controleautoriteit kan zij zich geheel vinden. Deze aanwijzing betekent een uitbreiding van het takenpakket van de Registratiekamer. In de memorie van toelichting is aangegeven dat de kosten bij de Registratiekamer binnen de desbetreffende begroting worden gedragen.

De Registratiekamer merkt op dat zij in toenemende mate wordt aangewezen als toezichthouder - zowel in internationaal verband als nationaal - bij internationale samenwerkingsverbanden en de daaruit voortvloeiende nationale persoonsregistraties. Te denken valt aan Schengen, Europol en het Douane Informatie Systeem. Alhoewel aanwijzing van de Registratiekamer in de rede ligt zullen deze taakuitbreidingen - zowel materieel als personeel - moeilijk binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.
Dit klemt des te meer nu binnen het verband van de Europese Unie ook andere dan toezichthoudende taken worden verricht. De Registratiekamer is dan ook voornemens om de aan deze extra taken verbonden kosten te inventariseren en terzake nader overleg te voeren met het departement van Justitie.

De inhoud van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting geven de Registratiekamer voor het overige geen aanleiding tot opmerkingen.

Een afschrift van deze brief is aan de Minister van Justitie verzonden.

Hoogachtend,

Deel: ' Registratiekamer wordt controle-autoriteit '
Lees ook