Ministerie van Financien

Titel: GROENE PRIKKELS

Persberichtnr.

99/221

Den Haag

28 september 1999

REgulerende Energiepremies en Groene Prikkels

Vandaag is de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel wijziging van de regulerende energiebelasing en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag van staatssecretaris Vermeend (Financiën) en de ministers Jorritsma (Economische Zaken), Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Brinkhorst (Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

In de tegelijkertijd aangeboden Nota van wijziging wordt geregeld dat de terugsluis van de energiebelastingen via de premies (de Groene Prikkels) per 1 januari 2000 van start gaan. De premiebedragen en bijbehorende apparaten en/of voorzieningen zullen geregeld worden via een uitvoeringsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën. Het concept van dit uitvoeringsbesluit is ter kennisgeving aan de kamer gestuurd.

Huishoudens kunnen een energiepremie krijgen als een energiezuinig apparaat wordt aangeschaft of een energiebesparende maatregel aan de woning wordt getroffen. De energiepremie wordt door het energiebedrijf uitbetaald. Voor energiezuinige apparaten zal veelal eenvoudig herkenbaar zijn of daarvoor een energiepremie kan worden verkregen. Het gaat om apparaten die in de winkel zijn voorzien van een door de EU voorgeschreven energie-etikettering, waarop kan worden afgelezen of het apparaat tot de meest zuinige soort behoort, herkenbaar aan het A-label. Inzending van een ingevulde bon naar het energiebedrijf leidt vervolgens tot uitbetaling van de beloning. De premies lopen van f 100 voor een koelkast, vriezer of wasmachine tot aan f 450 voor een wasdroger-combinatie. Bij een gelijktijdige aankoop van twee of meer apparaten wordt hier bovenop eenmalig een premie van f 50 gegeven.

De energiebesparende maatregelen betreffende de eigen woning worden via lijsten bekend gemaakt. Per maatregel zal vastgelegd worden aan welke eisen deze moeten voldoen en welke energiepremie per eenheid geldt (bijvoorbeeld glas van HR++ kwaliteit met een premie per m2). Ook hier zal gebruik worden gemaakt van een bon waarmee de energiepremie kan worden verzilverd.

De lijst van te stimuleren apparaten en voorzieningen aan de woning zullen tezamen met de hoogte van de energiepremie worden neergelegd in een ministeriële regeling. Voor de positieve prikkels ten behoeve van huishoudens (voor energiezuinige apparaten en energiebesparende voorzieningen) is in 2000 een bedrag van f 200 miljoen beschikbaar.

In het regeerakkoord is afgesproken dat in deze kabinetsperiode de opbrengsten uit de verhoging van de energiebelastingen (f 0,5 miljard per jaar) beschikbaar komt om energiebesparing bij burgers en bedrijven te stimuleren. Hiervan wordt f 0,2 miljard uitgetrokken ten behoeve van huishoudens en f 0,3 miljard ten behoeve van bedrijven.

Deel: ' Regulerende energiepremies en groene prikkels '
Lees ook