Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht ministerraad
7 juni 2002

Regulering spoorvervoer gevaarlijke stoffen

De ministerraad heeft ingestemd met het voornemen van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, minister Pronk van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister Jorritsma van Economische Zaken en minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een systeem voor de regulering van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor (RVGS-spoor) te ontwikkelen. Het gaat om de aankondiging van een nieuw systeem, maar nog niet de uitvoering daarvan. In de RVGS-spoor komen regels waarmee het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen kan worden verboden of aan regels gebonden.

Het gaat om een systeem van `routering' van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Alle baanvakken van het spoorwegnet worden ingedeeld in vijf categorieën. Elke categorie heeft een eigen toegestaan risico voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierdoor mogen op bepaalde spoortrajecten wel gevaarlijke stoffen worden vervoerd en op andere trajecten niet zodat er meer ruimte komt voor planologische ontwikkeling in de omgeving van het spoor. Dit betekent dat er enkele hoofdroutes komen voor vervoer van gevaarlijke stoffen met beperkingen voor bebouwing in de directe omgeving. Daarnaast worden er trajecten aangewezen waarover geen vervoer van gevaarlijke stoffen meer mag plaatsvinden zodat er geen probleem is met de veiligheid voor de omgeving. Hiermee komt er een optimale afstemming tussen vervoer en omgeving. Tevens wordt de overzichtelijkheid van het vervoer groter, waardoor ook lokale betrokkenen zoals de brandweer beter zicht hebben op wat er langs hun spoor wordt vervoerd. De trajecten die specifiek worden aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen daarnaast worden uitgerust met de juiste veiligheidsvoorzieningen.

Op basis van dit besluit volgt een discussie met gemeenten en provincies enerzijds en spoorvervoerders en diverse overlegorganen anderzijds over de financiële haalbaarheid en de ruimtelijke aspecten van het nieuwe systeem. Pas daarna komt er een concrete categorie-indeling van het spoor.

RVD, 07.06.2002Deel: ' Regulering spoorvervoer gevaarlijke stoffen '
Lees ook