Gemeente Tilburg


24-1-2000

Rekeningcommissie start nieuw onderzoek

AAN- EN VERKOOPBELEID ONROEREND GOED, strategie en uitvoering De rekeningcommissie van de Tilburgse gemeenteraad heeft in haar vergadering van 10 januari 2000 besloten om een onderzoek in te stellen naar de strategie en uitvoering van het aan- en verkoopbeleid van onroerend goed van de gemeente Tilburg.

De rekeningcommissie heeft in het voorjaar van 1999, na het aantreden van een nieuwe raad, een geheel nieuwe samenstelling gekregen. Na een inwerkperiode, waarin onder meer het onderzoek van de rekening 1999 werd gedaan, is de commissie toe aan een 'bijzonder' onderzoek waarin een bepaald onderdeel van het gemeentelijk takenpakket vanuit de bestuurlijke bril diepgaand tegen het licht wordt gehouden. In het verleden heeft de rekeningcommissie meerdere van dit soort onderzoeken uitgevoerd, met als laatste in 1998/1999 het onderzoek naar de effectiviteit van werkgelegenheids-subsidies.

Voor het nieuwe onderzoek heeft de commissie reeds een onderzoeksplan opgesteld. Dit plan wordt aangeboden aan de raad met het verzoek om een budget toe te wijzen ter dekking van de benodigde onderzoekskosten. Het onderzoek heeft betrekking op de hele 'keten': · te beginnen bij de grondslag van het beleid, te weten de beleidsvisie die aan het gemeentelijk grondbeleid ten grondslag ligt en de uitwerking daarvan tot het aan- en verkoopbeleid van onroerend goed · tot de concrete beslissing om een bepaald onroerend goed aan te kopen en de wijze waarop deze transactie feitelijk is uitgevoerd. Het onderzoek moet antwoord geven op bestuurlijke vragen, zoals hoe is het beleid tot stand gekomen, wat zijn de resultaten en effecten van het beleid, met andere woorden 'werkt' het?

Een aandachtspunt is ook of het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk management het beleid hebben uitgevoerd in overeenstemming met de door de raad vast-gestelde beleidskaders. Voorts wil de commissie zicht proberen te krijgen op de doelmatigheid van de uitvoering, of daarbij zorgvuldig gehandeld wordt, de nodige controles worden uitgevoerd en hoe met klachten wordt omgegaan. Het onderzoek gebeurt in principe in het openbaar. De voorbereidende werkzaamheden worden zoveel mogelijk door het ambtelijk apparaat uitgevoerd.

Zoals gebruikelijk zal de commissie een ontwerp-versie van haar rapport aan het college van B&W voorleggen voor een reactie, alvorens het definitieve eindrapport aan de raad uit te brengen. De planning is dat het rapport in de decembervergadering van 2000 in de gemeenteraad besproken zal worden.

Deel: ' Rekeningcommissie Tilburg onderzoekt aan- en verkoopbeleid '
Lees ook