Persbericht Algemene Rekenkamer


Beheer en controle EU-geldstromen op de goede weg donderdag 4 maart 1999

De afgelopen drie jaar hebben de ministeries stappen gezet die het beheer van en de controle op de EU-geldstromen hebben verbeterd. Dit geldt met name voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en de Eigen Middelen. Desondanks kan het op sommige punten nog steeds beter en blijft waakzaamheid geboden, mede gelet op de complexe en weinig doorzichtige beheers- en controlestructuur. De Algemene Rekenkamer pleit daarom voor stringenter toezicht en actievere controle, ook om corruptie en fraude te voorkomen.

Dat schrijft de Rekenkamer in haar vandaag gepubliceerde rapport EU-geldstromen 1995-1998. Dit rapport is een actualisering van het Rekenkamerrapport uit 1995 over beheer en controle van de EU-geldstromen.

Volgens de Rekenkamer zijn de ministers verantwoordelijk voor de juiste besteding en een goed financieel beheer van de EU-gelden in Nederland. Dit betreft voornamelijk de landbouwsubsidies en structuurfondsmiddelen, samen ongeveer f 4 miljard per jaar. Zij zou daarom graag zien dat de ministers actiever waren op het terrein van beheer en controle en in het beoordelen van de resultaten van EU-programma’s en EU-beleid. De ministers interpreteren hun verantwoordelijkheid voor EU-gelden vaak ‘enger’ dan de Rekenkamer. Verbeteringsacties werden pas geïnitieerd wanneer zich problemen bij beheer en controle voordeden. Ook zijn de ministers niet voldoende geïnformeerd over uitvoeringskosten, evaluaties en fraude en onregelmatigheden.

De verantwoordelijke bewindspersonen onderschreven over het algemeen de conclusies van de Rekenkamer. Dit waren de ministers van Financiën, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De minister van Financiën zegde toe zich ervoor te zullen inzetten dat vanuit de vakministeries de vereiste maatregelen zouden worden getroffen om de gebleken tekortkomingen weg te nemen.

Deel: ' Rekenkamer Beheer en controle EU-geldstromen goed op weg '
Lees ook