Persbericht Algemene Rekenkamer


Rekenkamer verlegt accent in onderzoek bij het Rijk naar doelmatigheid beleid

18 maart 1999

De Algemene Rekenkamer heeft besloten de komende jaren meer onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid van het overheidsbeleid. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar beleid dat basisvoorzieningen aan burgers moet bieden, zoals beleid inzake veiligheid, inkomen, zorg, onderwijs, wonen en milieu. Falende uitvoering van beleid op die terreinen zou de belangen van de burgers het meeste schaden en daar kan onderzoek van de Rekenkamer dus het meeste nut hebben. Dit blijkt uit het Verslag
1998, dat de Rekenkamer vandaag publiceert.

De Rekenkamer constateert in haar jaarverslag dat zij over diverse aspecten van haar positie in discussie is met de regering. Over de uitbreiding van haar bevoegdheden, die nodig is om haar taak goed te kunnen vervullen, heeft de regering nog geen standpunt bepaald. Ook kwesties als de wettelijke adviestaak van de Rekenkamer bij nieuwe regelingen die gevolgen hebben voor haar positie en het onbeperkte recht op informatie vragen nog aandacht.

Het onderzoek van de Rekenkamer in 1998 laat zien, dat de rechtmatigheid van de uitgaven en inkomsten van het Rijk bijna 100% is. Ook het financieel beheer van de departementen staat op een goed niveau, al worden hier en daar nog wel tekortkomingen geconstateerd. De Rekenkamer kondigt aan in de komende jaren een algemeen oordeel over het financieel beheer van elk ministerie te willen gaan uitspreken, gebaseerd op toetsing aan een aantal samenhangende ijkpunten. De bevredigende situatie in het financieel beheer van de departementen maakt het de Rekenkamer mogelijk haar aandacht voor de doelmatigheid van het beleid geleidelijk te versterken. Daarbij wil de Rekenkamer zich om te beginnen een oordeel vormen over de betrouwbaarheid van de beleidsinformatie en zo mogelijk vervolgens over de mate waarin de doelen van het beleid worden bereikt.

Minder tevreden toont de Rekenkamer zich over het inzicht in de rechtmatigheid en de kwaliteit van het financieel beheer van de talrijke organen buiten de departementen (met name ZBO’s) die belast zijn met publieke taken. Ook in de premiesectoren zorg en sociale zekerheid signaleert zij gebrek aan inzicht. In het Verslag kondigt de Rekenkamer een meerjarig onderzoeksprogramma aan, dat het inzicht aanzienlijk moet verbeteren. In de komende jaren zal de Rekenkamer bijna eenderde van haar capaciteit inzetten voor onderzoek bij organen buiten het Rijk, zoals de politieregio’s, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en de publieke omroep.

In 1998 publiceerde de Rekenkamer de resultaten van 66 onderzoeken. Over 28 onderzoeken verscheen een aparte publicatie. In de Rekenkamer planning staan 146 onderzoeken. Het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer tegelijk met het jaarverslag uitbrengt geeft een volledig overzicht. Opvallende onderwerpen van onderzoek in het nieuwe programma zijn onder meer: zorg voor Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen, armoedebestrijding, geneesmiddelenbeleid, computers in het onderwijs, individuele huursubsidie en rechtshandhaving bij milieudelicten.

Deel: ' Rekenkamer gaat meer letten op doelmatigheid van beleid '
Lees ook