Persbericht Algemene Rekenkamer


Toezicht op keuringen in Nederland

Geen sluitend toezicht op wettelijke keuringen

De verantwoordelijke ministers beschikken veelal over onvoldoende informatie over de uitvoering van de wettelijke keuringen die de bescherming van de burger tot doel hebben. Daardoor kunnen zij niet altijd instaan voor een redelijk niveau van die bescherming. Het toezicht op het functioneren van de keuringsinstellingen en het monitoren van de resultaten van de keuringen vertonen hiaten, waardoor de minimaal noodzakelijke informatie niet kan worden opgeleverd. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in haar rapport Toezicht op keuringen in Nederland dat vandaag verschijnt.

Wettelijke keuringen zijn er vooral op terreinen waar bijzondere belangen van de burger aan de orde zijn, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbelangen. Bij wettelijke keuringen is een minister verantwoordelijk voor het gewenste beschermingsniveau. De Rekenkamer onderzocht in de periode 1996-1997 tien wettelijke keuringen, namelijk die van arbeidsomstandigheden, auto’s, benzinepompen, biologische landbouwproducten, drinkwater, gastoestellen, machines, melk, ondergrondse tanks en scharreleieren. Verantwoordelijke ministeries waren Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Verkeer en Waterstaat (V&W), Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De toezichthouders op de diverse keuringsinstellingen kunnen binnen (bv. Algemene Inspectiedienst) of buiten de overheid (bv. Nederlands Meetinstituut) staan.

De toezichthouders moeten de ministers voorzien van informatie over het functioneren van de keuringsinstellingen en de effectiviteit van de keuringen. De Rekenkamer constateerde echter dat hun toezichts- en controle-activiteiten niet de minimaal noodzakelijk informatie opleverden. Hierdoor ontstaat de reële kans dat de ministers eventuele tekortkomingen in het keuringenveld niet of niet tijdig opvangen.

De toezichthouders binnen de ministeries voldeden duidelijk minder aan de eisen van de Rekenkamer dan de toezichthouders daarbuiten. Met name het functioneren van de rijksinspecties bleek beneden verwachting.

De Rekenkamer beveelt de zes ministeries aan de wettelijke keuringen grondig door te lichten. Zij heeft een checklist met eisen opgesteld die daarbij gebruikt zou kunnen worden.

Hoewel de betrokken ministers waardering hadden voor het rapport konden zij zich niet helemaal vinden in de conclusies. Desondanks hebben de meeste ministers maatregelen genomen of aangekondigd om het toezicht in het keuringenveld te verbeteren. Zo zullen VWS en VROM aan de hand van de checklist de wettelijke keuringen doorlichten. EZ daarentegen vindt een inventarisatie van de keuringen nu niet opportuun.

Deel: ' Rekenkamer Geen sluitend toezicht op wettelijke keuringen '
Lees ook