Gemeente Capelle a/d IJssel

Rekenkamer onderzoekt re-integratiebeleid in Capelle aan den IJssel

De rekenkamer heeft het re-integratiebeleid in de gemeente onderzocht

Hoe staat het met de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in Capelle aan den IJssel? Hoe effectief is de gemeente in het toeleiden naar werk? Hoe heeft het gemeentelijke beleid hieraan bijgedragen? Staan de middelen in verhouding tot de kosten? Het was voor de rekenkamer van de gemeente Capelle aan den IJssel aanleiding om daar onderzoek naar te doen.

Quick Scan
De rekenkamer heeft samen met een aantal andere gemeenten een kortlopend onderzoek - een Quick Scan - laten uitvoeren naar de effectiviteit van de re-integratie in 2008. Dit onderzoek brengt de huidige stand van zaken, knelpunten en risico's op het gebied van de re-integratie en activering van werkzoekenden in deze gemeente in beeld. Maar eind 2008 is de kredietcrisis aangebroken. Dit heeft consequenties voor het aantal klanten van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de wijze waarop de Sociale Dienst met deze nieuwe instroom omgaat.

Centrale vraag
In hoeverre is het re-integratiebeleid van de gemeente in 2008 doeltreffend en doelmatig en wat valt daaruit te leren voor de toekomst? Dit is de belangrijkste vraag die tijdens dit onderzoek werd gesteld. Capelle aan den IJssel kent op 1 januari 2008 1662 mensen die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen. Veel mensen verblijven langer dan een jaar in de bijstand en zijn meestal ouder dan 35 jaar en alleenstaand. Gemiddeld was er in 2008 een budget van 4.205 per uitkeringsgerechtigde en dat is minder dan het gemiddelde budget van 6.241 per gemeente.

Doelmatig en doeltreffend re-integratiebeleid
Uit het onderzoek blijkt dat het ingezette re-integratiebeleid doelmatig en doeltreffend is. Het beleid wordt efficint uitgevoerd. De rekenkamer beveelt het college wel aan om de beleidsdoelstellingen en het benodigde budget voor re-integratiebeleid duidelijker (SMART) te formuleren. Dan kan de doeltreffendheid nog beter gemeten worden. De gemeente scoort gemiddeld in doeltreffendheid in vergelijking met andere gemeenten.

Aanbevelingen
Naast het duidelijker formuleren van beleidsdoelstellingen en budget voor re-integratiebeleid beveelt de rekenkamer het college aan om systematischer en adequater het aantal mensen in de bijstand te registreren. Daarnaast adviseert de rekenkamer de gemeenteraad om de doelen in het beleidsplan SMART op te stellen en af te stemmen op de begroting. De jaarlijkse begrotingscyclus is dan een ijkmoment voor een eventuele aanpassing van de beleidsdoelen. Tijdens de begrotingsbehandeling kan de gemeenteraad zich hierover uitspreken. De rekenkamer vindt dat de informatievoorziening van het college naar de raad met betrekking tot re-integratiebeleid beter kan. Ook zou de gemeenteraad actiever met eigen voorstellen kunnen komen om het beleid te sturen en steviger de dialoog aan moeten gaan over re-integratie doelstellingen. Ten slotte beveelt de rekenkamer de gemeenteraad aan om de bevindingen van dit onderzoek in de gemeenteraad te bespreken.

Doorkijkje naar 2009
In het laatste kwartaal kregen we te maken met de kredietcrisis. Nu blijkt dat gemeenten in 2009 geconfronteerd worden met de verschillende effecten in de crisis. Meer mensen - vooral jongeren - raken werkeloos en daardoor is er een grotere instroom in de bijstand. Daarnaast stagneert de uitstroom uit de bijstand door de stijgende werkloosheid. De verwachting is dat het Rijk de budgetten wil verlagen, terwijl het aantal bijstandsklanten toeneemt. Gemeenten moeten met minder geld meer mensen aan het werk helpen en door dalende werkgelegenheid is het vinden van stageplaatsen en gesubsidieerde werkplekken moeilijker.

Capelle aan den IJssel is zich bewust van de effecten van de kredietcrisis en zal meer nadruk letten op duurzame uitstroom van mensen uit de bijstand. Men zal meer inzetten op scholing. Op dit moment is de gemeente bezig met het inventariseren van gevolgen en mogelijkheden.

Reacties op het rapport
De Rekenkamer heeft aan het college van burgemeester en wethouders om een reactie gevraagd op haar rapport. Het college deelt de conclusies van het rapport en neemt de aanbevelingen uit het quick scan onderzoek re-integratiebeleid over.

Dit onderzoeksrapport is op dinsdag 24 november 2009 in de raadscommissie Dienstverlening besproken.

Deel: ' Rekenkamer onderzoekt re-integratiebeleid in Capelle aan den IJssel '


Lees ook