Gemeente Nijmegen

Rekenkameronderzoek beheerskostenontwikkeling afdeling SoZaWe

Het onderzoek van de Rekenkamer naar de beheerskostenontwikkeling bij de afdeling Sociale Zaken en Werk (SoZaWe) wijst uit, dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de hoogte en de oorzaken van de beheerskostenontwikkeling in beeld te brengen. De Rekenkamer is van mening dat de notitie die het College in 2000 over dit onderwerp schreef aan de gemeenteraad onvoldoende is om de beheerskostenontwikkeling op een overtuigende manier te onderbouwen. Op dit moment is het niet mogelijk de oorzaken van de beheerskostenontwikkeling concreet te benoemen. Er wordt nu gewerkt aan een methode, waarmee dit in de toekomst wel mogelijk wordt.

Nadat de Rekenkamer bovenstaande conclusie had getrokken, heeft zij haar onderzoek geconcentreerd op de wijze waarop feitelijk gestuurd wordt om de organisatie beheersbaar te houden. Op basis van dit vervolgonderzoek heeft de Rekenkamer geconcludeerd dat geen sprake is van een systematische sturing. In elk van de hoofdonderdelen van de controlcyclus (plannen, aansturen, toetsen, bijsturen) constateert de Rekenkamer tekortkomingen. De Rekenkamer heeft echter ook geconstateerd dat met name vanaf medio 2002 een flinke krachtsinspanning is geleverd om de sturing te verbeteren.

De tot nu toe ontwikkelde instrumenten ter verbetering van de sturing zijn volgens de Rekenkamer wel noodzakelijk, maar niet voldoende. Het gaat er om het beschikbare instrumentarium meer in samenhang toe te passen en verder te ontwikkelen. Met het oog op de borging beveelt de Rekenkamer aan om scherper in beeld te brengen welke belemmeringen en risicos er binnen en buiten de afdeling zijn bij het structureel doorvoeren van de verbeteringen.

Om te voorkomen dat het verleden zich herhaalt en pas na verloop van tijd zal blijken dat de verbetervoorstellen tot onvoldoende resultaat hebben geleid, beveelt de Rekenkamer de gemeenteraad aan zich met de nodige regelmaat te laten informeren over de voortgang met betrekking tot de implementatie en de resultaten van de getroffen en nog te treffen verbeteringen bij de afdeling SoZaWe.

Op verzoek geeft de voorzitter van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, de heer L.J.F. Dolmans, een toelichting op het rapport van de Rekenkamer. Hij is hiervoor telefonisch bereikbaar op woensdag 29 januari tot 16.00 en donderdag 30 januari van 8.30 tot 10.00 uur op nummer: 0481-451111.

Het rapport is, inclusief de reactie van het College en een nawoord daarbij van de Rekenkamer, digitaal beschikbaar. Klik op het downloadbestond onderaan deze pagina. U kunt ook telefonisch een exemplaar van het rapport opvragen: 024 3292338.

Voor meer informatie over de Rekenkamer, klik hier.

Bijlagen

Onderzoek beheerskostenontwikkeling afdeling SoZaWe

Zoekwoorden:

Deel: ' Rekenkameronderzoek beheerskostenontwikkeling afdeling SoZaWe Nijmegen '
Lees ook