Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE

Remkes en Vliegenthart geven meer geld voor wonen en zorg

(16-10-2001)

Staatssecretaris Remkes (VROM) en staatssecretaris Vliegenthart (VWS) hebben de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling op 15 oktober flink uitgebreid. Corporaties en ander partijen die zorgwoningen moeten realiseren hikken aan tegen de hoge kosten voor de "zorginfrastructuur" bij deze woningen. De realisatie van zorggerelateerde ruimten en aparte bouwkundige voorzieningen wordt daarom extra gestimuleerd. De staatssecretarissen hebben hiervoor in 2001 bijna 30 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van zelfstandig wonen met zorg op maat moet hiermee worden versneld.

De uitbreiding van de woonzorgstimuleringsregeling maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen dat beide bewindslieden op 15 juni van dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer hebben bekendgemaakt. Met dit pakket moet het toenemend aantal ouderen en gehandicapten dat meer zorg wenst, voldoende mogelijkheden krijgen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, liefst midden in hun woonwijk. Volledig toegankelijke woningen en specifieke woonvormen voor bijvoorbeeld gehandicapten maken dit mogelijk en moeten daarom worden gestimuleerd.

Met de wijziging van de regeling - die op 15 oktober in de Staatscourant is geplaatst - hebben partijen tot 15 november 2001 de mogelijkheid aanvragen in te dienen.

Twee vormen van zorginfrastructuur komen in aanmerking voor subsidie: het realiseren van een infrastructuur in een woonzorgcomplex en een 'aparte' infrastructuur in een zorgvriendelijke wijk, bijvoorbeeld een kantoor voor een zorgteam. De projecten hoeven niet innovatief te zijn, in tegenstelling tot de projecten waarvoor tijdens de vorige openstelling van de woonzorgstimuleringsregeling subsidie kon worden verkregen.

De aanvraag moet ondersteund worden door een zorgkantoor en, als het een wijkfunctie betreft, ook door de gemeente. De subsidie kan niet door instellingen die onder de Wet ziekenhuisvoorzieningen vallen aangevraagd worden; zij kunnen dit type projecten indienen bij het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen met de vraag de gemaakte kosten in de tariefstelling te mogen verwerken. Alle opgevoerde kosten kunnen worden gesubsidieerd tot een bedrag van f. 15.000,- per woonruimte. Het maximum is gesteld op f. 1 miljoen per project. Ook voor 2002 is een bedrag van ongeveer f. 30 miljoen beschikbaar.

Om te voorkomen dat partijen tot het laatste moment wachten met indienen van voorstellen hebben de staatssecretarissen besloten de aanvragen op volgorde van binnenkomst af te handelen. Een late aanvrager kan dus de hond in de pot vinden; snelheid is geboden.

Aanvragers kunnen nadere informatie over de regeling en aanvraagformulieren downloaden via www.vrom.nl/wzsr en www.minvws.nl .

Deel: ' Remkes en vliegenthart geven meer geld voor wonen en zorg '
Lees ook