expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Remkes tevreden over .......

Remkes tevreden over prestaties sociale huursector in 1997

Staatssecretaris Remkes van VROM vindt dat de sociale huursector in 1997 naar tevredenheid heeft gepresteerd: opgaven worden voldoende opgepakt en de huisvesting van huishoudens met lagere inkomens loopt goed. Financieel staat de overgrote meerderheid van de woningcorporaties er voldoende tot goed voor. De staatssecretaris schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer bij het Toezichtsverslag sociale huursector 1997.

In 1997 bouwden de woningcorporaties 24.100 nieuwe woningen, werden 5.200 woningen gesloopt, 25.000 verkocht en 12.000 aangekocht. Per saldo nam het bezit van de gezamenlijke corporaties toe met 1.500 tot 2.497.000 woningen. Daarvan had 90% een huur tot f 810,- en de helft daarvan een huur tot f 600,-. De gemiddelde huurstijgingen vertonen een dalende tendens: 3,5% in 1997 (4,4% in 1995). De leegstand nam toe en is geconcentreerd in bepaalde reg¡o.s: het Noorden, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland. Eind 1997 stonden bijna 15.000 woningen langer dan drie maanden leeg (0,6% van het totale bezit).
Het percentage verhuizingen was ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor: 10,7%. Van de leeg gekomen goedkope woningen (tot f 600,-) werd 90% toegewezen aan huishoudens met lagere inkomens. De schaalvergroting in de sociale huursector zet door: door fusies en overnames daalde het
aantal corporaties van 922 in 1995 tot 821 (inclusief gemeentelijke woningbedrijven) in1997.

Kwaliteit
In totaal werden in 1997 70.600 woningen verbeterd of kregen in combinatie daarmee een groot-onderhoudsbeurt. Dat is meer dan de verwachte 58.500. De totale investering in klein-onderhoud, groot-onderhoud en verbetering bedroeg ongeveer f 5.370 miljoen. Dat is 22% lager dan verwacht. Vooral in klein-onderhoud in minder geïnvesteerd, terwijl de investering in groot-onderhoud en verbetering samen ongeveer gelijk was aan de aannames.
Aan 44% (10.570) van de nieuwbouwwoningen en bij 47% (33.100) van de verbeteringen zijn maatregelen in het kader van duurzaam bouwen genomen. Dat is ruim boven de verwachtingen.

Leefbaarheid
In 1997 moesten de corporaties voor het eerst verslag doen van hun investeringen in leefbaarheidsprojecten. Van de corporaties heeft 43% daarin geïnvesteerd voor in totaal f 170 miljoen. De verwachting was dat dit veel hoger zou zijn, maar kennelijk was het begrip leefbaarheid voor veel corporaties niet duidelijk af te bakenen. Overigens pakken veel corporaties het onderwerp inmiddels op in het bredere kader van de stedelijke vernieuwing en het grotestedenbeleid.

Overleg met huurders
Bij slechts 5% van de corporaties werd nog geen gestructureerd overleg gevoerd met de huurders, terwijl 7% nog geen klachtencommissie had. De staatssecretaris heeft deze corporaties gevraagd deze onrechtmatige situatie te beeïndigen. Tezamen gaven de corporaties in 1997 ongeveer f 17 miljoen uit aan ondersteuning van huurdersorganisaties.


17 mrt 99 15:51

Deel: ' Remkes tevreden over prestaties sociale huursector in 1997 '
Lees ook