PLEINBEWEGING

Ren je rot voor een ruk naar rechts


Op 13 april 2002 is op het Plein (bij Korte en Lange Poten)in het centrum van Den Haag tijdens de eerste openbare toespraak opgericht de
P L E I N B E W E G I N G, bedoeld als: Oecumenisch Samenwerkingsverband van alle christenen (zowel protestants-christelijk als rooms-katholiek) voor behoud en verdediging van de christelijke zeden, normen en waarden.

Binnen nog geen maand zijn er al tal van goede onderlinge contacten gelegd en op zaterdag 11 mei a.s., van 14 - 15 uur zal er wederom op dezelfde plaats een openbare bijeenkomst worden gehouden van de Pleinbeweging. Spreker zal zijn: Jan Leechburch Auwers, (afgekort: L.A.) voormalig parlementair medewerker Tweede Kamer, voorzitter Thomas More Stichting en voorlopig voorzitter van de Pleinbeweging. De te houden toespraak heeft twee delen.
Voor de pauze het meer godsdienstige deel. Kortheidshalve in telegramstijl: eerst verwijzing naar zijn toespraak in de USA op 13 september 2001 (twee dagen na de terroristische aanslag aldaar) gehouden op de Universiteit van Columbia-Missouri; thema: Political, Social and Church Change in the Netherlands; in het bijzonder over de morele achteruitgang in Nederland, die nog veel erger geworden is tijdens 'paars'-regime. Dan ineens de opwekking van de burgemeester van Amsterdam die in zijn nieuwjaarstoespraak van 1 januari 2002 erop wijst dat voor velen 'religie vaak een grote rol speelt, een rol die als bindmiddel in de samenleving niet onderschat moet worden'. De vraag is dan 'of de overheid' (...) 'niet meer oog moet hebben voor deze rol van de religie'. Deze waardevolle opwekking van Burgemeester Cohen werd de aanleiding (niet de beweegreden) om te komen tot de oprichting van de Pleinbeweging, die zo breed mogelijk onder alle christenen (r.-k., protestant van eender welke denominatie, charismatisch enz.) wil werken om, met voorbijgaan aan verschillen in opvatting inzake sommige geloofspunten, vanuit het algemeen aanvaarde christelijke geloof zich wil inzetten voor het behoud en de verdediging van de christelijke zeden, normen en waarden, die vandaag de dag steeds meer afgewezen en afgebroken worden. Pleinbeweging doet dat in twee richtingen:

1.Intern: eerst contacten leggen en onderling overleggen omtrent de aanpak.

2.Naar buiten toe: vooral niet berusten in de vele aanvallen op ons christelijk erfgoed wat betreft normen en waarden. Dan valt als vanzelf het woord fundamentalist, zo vaak gebruikt voor degenen die normaal christen willen zijn. Beter is te spreken van Christo-fundamenteel, want Christus' Boodschap is ons fundament. Maar wat bezielt de tegenpartij die het christendom bestrijdt? Christus heeft duidelijk gezegd: 'Wie niet met Mij is, is tegen Mij'. Satan is de grote tegenstrever van de Heer Jezus Christus en wie zich tegen Christus en het christendom opstelt, baseert zich op de strijd van satan tegen Christus; hij/zij ontkomt niet aan het feit 'satan-fundamenteel 'te zijn.

Hij eindigt het eerste deel van zijn toespraak met erop te wijzen dat het bijbelse geloof heilsgeschiedenis is (en zeker niet louter een waardebeleving) en leest daarom de bijbelpassage voor van Hand. 10: 34-43, van oudsher beschouwd als het 'oerevangelie'. Slogan: 'Dag, satan-fundamentelen! Ik kan jullie ongeloof niet delen'.
Na de pauze: het meer politieke deel dat onverwachts geheel in het licht komt te staan van de moord op Pim Fortuyn. Daarover zal L.A. zijn geheel eigen visie meedelen; het is een zeer schrijnende zaak, maar hierdoor zullen veler ogen opengaan. Nederland staat aan de vooravond van een zeer grote politieke omwenteling; vandaar de oproep: 'Ren je rot voor de ruk naar rechts'. Essentieel is de vraag, welke partijen hun beleid het beste zullen afstemmen op de christelijke zedelijkheidsbeginselen die in feite voor allen gelden?

Deel: ' Ren je rot voor een ruk naar rechts '
Lees ook