Gemeente Hoogeveen


23 februari 1999

College-voorstel:
Renteloze lening van f. 850.000,- voor Tamboer

Het college van b & w stelt de gemeenteraad voor schouwburg De Tamboer een renteloze lening van f. 850.000,- te verstrekken. De lening dient vanaf het jaar 2004 in twintig jaar afgelost te worden. Met deze lening verwacht het college dat het nieuwe bestuur van de Tamboer ook financieel een verantwoorde nieuwe start kan maken. Het geeft tevens uiting aan 'vertrouwen in de aanpak van het nieuwe Tamboerbestuur'.

In december 1998 presenteerde het bestuur van De Tamboer de jaarrekening van het seizoen 1997/1998, de begroting voor het seizoen 1998/1999 en een meerjarenraming voor de seizoenen tot en met 2004/2005. De Tamboer blijkt een negatief vermogen van f. 270.000, - te hebben. Dit tekort loopt op tot f. 622.000,- na financiering van de aanloopverliezen in de seizoenen 1998/1999 en 1999/2000.

Omdat het Tamboerbestuur een weerstandsvermogen noodzakelijk acht, vroeg het voor een eenmalige versterking van het eigen vermogen een subsidie van één miljoen gulden aan de gemeente Hoogeveen.

Tekorten onvoorzien

De tekorten die de Tamboer heeft opgelopen, waren niet voorzien. Voordat de gemeenteraad het licht voor de nieuwbouw en renovatie op groen zette, hebben twee keer (in 1992 en 1994) externe bureaus de exploitatieprognose getoetst en goed bevonden.

Belangrijkste oorzaken van de aanloopverliezen zijn volgens De Tamboer tegenvallers in o.a. de voorstellingen, personeelskosten, zaalverhuur, huisvesting, rente-opbrengsten en verpachting horeca. Ook is in de cijfers de structurele korting op de subsidie van f. 170.000,- waartoe de gemeenteraad in december 1998 heeft besloten, verwerkt. Het bestuur van de Tamboer stelt een pakket aan maatregelen voor om de tekorten op de begroting te beperken en vanaf het seizoen 2000/2001 te stabiliseren.

Het college van B & W heeft waardering voor de genomen en aangekondigde maatregelen die het Tamboerbestuur wil nemen. "Wij realiseren ons daarbij dat niet alleen sprake is van concrete maatregelen, maar van een omwenteling in de bedrijfsvoering die tijd kost. De opgetreden en verwachte aanloopverliezen achten wij een onvermijdelijk maar niet voorzien gevolg van de nieuwbouw."

Praktische oplossing

Het college heeft gezocht naar een praktische oplossing die enerzijds de Tamboer een aanvaardbaar weerstandsvermogen oplevert en anderzijds de oorspronkelijke uitgangspunten van de exploitatieprognoses zo dicht mogelijk benadert. Het college wil daarbij voorkomen dat de Tamboer ten opzichte van andere instellingen en verenigingen in een al te gunstige uitzonderingspositie komt. De voorgestelde renteloze achtergestelde lening voldoet het beste aan deze voorwaarden.

Door de lening van 850.000 gulden verandert het negatieve eigen vermogen van de Tamboer in een weerstandsvermogen van f. 250.000,-. Het bedrag van de lening is lager dan het Tamboer-bestuur vroeg, maar het aldus verkregen weerstandsvernogen komt overeen met de uitgangspositie bij de aanvang bij de bouw van de Tamboer. De rentelasten van de lening bedragen voor de gemeente Hoogeveen de eerste vijf jaar ca. f. 40.000,- per jaar. Voor dit jaar wil het college dit bedrag dekken uit de post onvoorzien. Voor de volgende jaren vindt inpassing plaats in de meerjarenraming. Het college wil daarnaast een meerjaren-subsidiecontract sluiten met De Tamboer voor de seizoenen tot en met 2002/2003.

Het Tamboerbestuur kan zich vinden in de voorgestelde oplossing van het college. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening c.a. spreekt 4 maart a.s. over het voorstel van b & w. De definitieve besluitvorming is in de gemeenteraadsvergadering van 25 maart a.s.

Trekkenwand

Het college van b & w zal later dit jaar met een voorstel komen voor de financiering van de electrische trekkenwand van de Tamboer. Zoals bekend is De Tamboer, evenals andere theaters, verplicht voor het jaar 2005 een automatische trekkenwandinstallatie te installeren die voldoet aan de vernieuwde ARBO-eisen. Onlangs zijn op landelijk niveau hierover afspraken gemaakt door de arbeidsinspectie en de theaterwereld. De kosten voor twee trekkenwanden (in de grote en kleine zaal) bedragen 2,7 tot 3 miljoen gulden.

Concept-Raadsvoorstel

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998, 1999

Deel: ' Renteloze lening voor Tamboer Hoogeveen '




Lees ook