Rentmeester NVR klaar voor overmorgen


Wageningen, 20140618 -- NVR, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, vierde vrijdag 13 juni met een speciale bijeenkomst in de Elias Beeckmankazerne in Ede het 110-jarig bestaan. De vereniging, die een koninklijk predicaat heeft, richtte daarbij de blik vooral op overmorgen.

De toekomst ziet er goed uit. Over tien jaar spelen Rentmeesters NVR nog steeds een belangrijke rol in groen, rood en blauw, waarin ze nu actief zijn, hield de voorzitter van het hoofdbestuur Ad van Heesbeen ruim tweehonderd rentmeesters en genodigden voor. De inleiders tijdens de jubileumbijeenkomst waren het roerend met hem eens.

Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling, gaf aan dat de rentmeester nodig blijft. ‘Sommigen zeggen dat Nederland “af” is. Dat is onzin. Er komen steeds weer nieuwe maatschappelijke en economische opgaven, die ertoe leiden dat wij aan ons land blijven boetseren, met grote en kleine veranderingen. Om die veranderingen te bewerkstelligen, is er iemand nodig, die de weg weet te vinden van A naar B’, betoogde hij. De Rentmeester NVR is daar volgens hem bij uitstek geschikt voor. Hij beschikt over kennis van zaken, ondernemerschap en organisatorisch vermogen. Hiermee kan de Rentmeester behendig belangen kan combineren.

Roel Robbertsen, de voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), voegde er nog meer kwalificaties aan toe. ‘De rentmeester heeft zich ontwikkeld tot een procesregisseur met visie. Een multitaskholder die alle disciplines aan elkaar linkt.’ De rentmeester heeft naar zijn oordeel bestaansrecht wanneer hij of zij als deskundige voortdurend en integraal inspeelt op de ontwikkelingen in de markt en in de samenleving en daarop de kennis en vaardigheden aanpast. Vertrouwen moet inhoud krijgen. ‘We gaan van 'trust me' naar 'show me’', aldus Robbertsen.

Voor de crisis waren veel rentmeesters gefocust op gebiedsontwikkeling met stedelijke uitbreiding en grootschalige infrastructuur. Nu is dat nog maar mondjesmaat het geval, signaleert NVR-voorzitter Ad van Heesbeen in de speciale jubileumuitgave “Over morgen” die ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan is verschenen. ‘Rentmeesters zijn in staat gebleken om creatief in te spelen op nieuwe activiteiten. Ze zijn flexibel en sterk in schakelen’, stelde hij vast.  Als creatieve, nieuwe activiteiten noemde hij bijvoorbeeld het online verkopen van grond, het zoeken van nieuwe financieringsbronnen voor natuur en het werken aan duurzaamheid.  Ad van Heesbeen constateerde ook dat het merk Rentmeester NVR staat als een huis doordat er kwaliteitseisen aan zijn verbonden, een waarborg voor de klanten. ‘Gemakkelijk zouden we ons ledental van rond de 500 kunnen verdubbelen door de teugels voor toelating te laten vieren. Er zijn genoeg gegadigden, die ook in het landelijk gebied actief zijn. Maar dat doen we uitdrukkelijk niet. Het gaat om integriteit, kwaliteit en brede kennis. De Rentmeester NVR moet ook in de toekomst aan deze hoge eisen en waarborgen voldoen’, aldus de NVR-voorzitter.  

Oud NVR-voorzitter Jaap Verhagen blikte tijdens de bijeenkomst terug op het verleden. Hij signaleerde dat de rentmeester in de loop der jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van een beheerder van landgoederen en gronden (wat nog steeds een van de activiteiten is) tot een waardige allround specialist in allerlei ontwikkelingen die te maken hebben met onroerende zaken.


Deel: ' Rentmeester NVR klaar voor overmorgen '
Lees ook