CDA

8 april 1999

Resolutie van de EVP Raad* in Brussel

Het conflict in Kosovo is niet zonder gevolgen voor de rest van Europa De etnische zuivering in Kosovo door de Servische troepen - leger, speciale politie en para- militaire eenheden - is de uiting van een sinds lang geplande genocide en is voor de internationale gemeenschap een angstwekkend scenario. Het stopzetten van de NAVO- bombardementen hangt volledig af van President Milosevic. Zijn hardnekkige beleid van etnische zuivering waarbij hij elk compromis van de hand wijst, maakte de NAVO-interventie onvermijdelijk. Ook mogen wij ons niet laten misleiden door zijn recent, en duidelijk onvoldoende, eenzijdig voorstel van staakt-het-vuren. Een algemeen staakt-het-vuren zonder het vooruitzicht op een stabiele vrede is niet mogelijk. De EVP steunt daarom de voorzetting van de NAVO-missie in Kosovo om de vrede te bewerkstelligen. De internationale gemeenschap kan niet aanvaarden dat in het centrum van Europa, mannen, vrouwen en kinderen worden verdreven, gefolterd en gedood omwille van hun etniciteit. Een mogelijke inzet van internationale grondtroepen moet, zo daartoe besloten wordt, in de eerste plaats de veiligheid van de vluchtelingen en hun terugkeer naar hun thuis waarborgen.

De laatste dagen is een nooit geziene humanitaire catastrofe in deze crisis-regio tot stand gekomen. De Europese Unie moet vlug de nodige stappen zetten om een doeltreffende hulpverlening aan de vluchtelingen te verzekeren . Voor de EVP moet de hulp in de regio zelf de hoogste prioriteit krijgen opdat alle vluchtelingen zo snel mogelijk zouden kunnen terugkeren naar hun thuis en land. Onze onmiddellijke hulp en steun moet in de eerste plaats gaan naar Kosovo's buurlanden zoals Albanië en Macedonië.

De Europese Volkspartij vraagt de Europese Raad om, van zodra de toestand dit toelaat, het initiatief te nemen een algemeen en vergaand "Balkan Reconstruction and Stability Plan" voor te stellen voor het oplossen van de onmiddellijke problemen van de vluchtelingen en de instabiliteit, maar ook op langere termijn voor de heropbouw van de regio door de Balkan op te nemen in een ruimer Europa.

De gruwels die zich voordoen in Kosovo tonen duidelijk aan hoe broos vrede en vrijheid nog zijn buiten de grenzen van de Europese Unie. De landen van Centraal- en Oost-Europa moeten zo snel mogelijk in de Europese Unie geïntegreerd worden om Europa op die manier te versterken. De huidige crisis toont meer dan ooit de nood aan van een daadkrachtig Europees Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB). In een tijd van crisis zoals deze, moeten Europeanen met één stem spreken en zich hardnekkig verzetten tegen de uitvoerders van de genocide. Aan de vooravond van de 21ste eeuw moet de Europese Unie duidelijk stellen dat volkerenmoord en uitwijzing voor goed moeten gebannen worden uit Europa.


* De Raad van de Europese Volkspartij verenigt de voorzitters van de EVP-lidpartijen of hun vertegenwoordigers.

Meer informatie kunt u contact opnemen met Marianna Amssoms, tel 075-422474

Deel: ' Resolutie van de EVP Raad in Brussel inzake Kosovo '
Lees ook