Landelijke Huisartsen Vereniging

Onderzoeker Peter Paul van Kempen: ''Respons opmerkelijk hoog''

Huisartsen hebben het druk. Niettemin kwamen van de 9.500 vragenformulieren ruim 3.500 formulieren terug bij het bureau Van Kempen Onderzoek en Advies. Voor Peter Paul van Kempen van het gelijknamige onderzoeks- en adviesbureau een verrassing. ìZoín hoge respons reacties is bijzonder, we hebben niet eens een reminder hoeven te sturen en dat is uitzonderlijk.î

ìHet wijst op een grote betrokkenheid van de leden bij de LHV. Dat blijkt trouwens ook uit het feit dat zoín 2.000 leden hun mening uitgebreid hebben toegelicht en voorzien van suggesties. Al met al zoín 275 paginaís tekst en al deze antwoorden zijn geanalyseerd voor het rapport.î
Van Kempen kijkt met zichtbaar genoegen op het onderzoek terug. ìHet LHV-bestuur wil zijn beleid meer afstemmen op de wensen en behoeften van de leden. Dan moet je dus weten hoe die leden over het huidige LHV-beleid denken, wat ze belangrijk vinden en wat ze willen hebben verbeterd. Ik durf gerust te zeggen dat het bestuur met de resultaten van dit onderzoek die vragen helder beantwoord heeft gekregen.î

Gewenst en ervaren
Een belangrijk deel van het onderzoek was gebaseerd op de vergelijking tussen de ëgewenste LHVí en de LHV zoals die in de praktijk wordt ervaren. Leidde die wijze van vraagstelling niet tot uitgesprokener standpunten? Van Kempen: ìHet gebruikte model is speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlenende organisaties te evalueren. Kern van de zaak is dat niet alleen inzicht wordt gekregen in de prestaties op allerlei aspecten, maar dat ook duidelijk wordt hoe belangrijk deze aspecten zijn in de ogen van de klanten. Immers, het is niet effectief om veel energie te steken in de verbetering van diensten die niet zo belangrijk worden geacht. Daar waar de kloof tussen de gewenste situatie en de situatie zoals die wordt ervaren het grootst is, zal verbetering van prestaties door de leden het meest worden gewaardeerd. Daar ligt dus de prioriteit. Het aardige is, dat de open antwoorden het beeld dat uit de gesloten antwoorden komt volledig bevestigen. De resultaten zijn zeer consistent.î

Zesje
Een zesje voor de LHV. Wat is volgens Van Kempen de waarde van zoín cijfer? ìIn schooltermen een voldoende. En zo zullen de meeste mensen wel naar dit cijfer kijken. Maar je moet het niet zien als een absoluut oordeel. Huisartsen vormen een bijzondere beroepsgroep, die niet zomaar is te vergelijken met een andere tak van sport. Daarbij komt dat de LHV mede wordt beoordeeld op grond van de resultaten van onderhandelingen met overheid en verzekeraars: de belangenbehartiging.î
Teleurstellende onderhandelingsresultaten - in de ogen van leden - hebben een negatieve invloed op het oordeel over de LHV als dat wordt geweten aan interne oorzaken zoals bijvoorbeeld slagvaardigheid of gebrek aan visie. Wat is dan de waarde van het cijfer? ìJe doet zoín onderzoek om je beleidsontwikkeling en dienstverlening beter te kunnen sturen. Die zes kun je, net als de andere onderzoeksresultaten, zien als een ijkpunt. Je weet waar je nu staat en je weet waar de belangrijkste kansen voor verbetering liggen. Je weet ook hoeveel leden je een onvoldoende geven, dat is dus een groep die duidelijk ontevreden is. De volgende stap is om die verbeteringen te implementeren. En vervolgens kun je in een later stadium beoordelen of verandering van beleid of dienstverlening in de ogen van de leden vruchten heeft afgeworpen; je hebt dus een instrument om een vinger aan de pols te houden. Zonder dat je een absoluut streefcijfer kunt noemen, kun je uiteraard wel stellen dat de gemiddelde waarding moet worden verhoogd en het aantal onvoldoendes moet worden verlaagd.î

Huisarts heeft diverse mogelijkheden voor vrijkomend kapitaal uit Goodwillfonds.

Zoekwoorden:

Deel: ' Respons onderzoek huisartsenvereniging opmerkelijk hoog '
Lees ook