Gemeente Voorschoten


Ontwerp provinciaal restauratie- uitvoeringsprogramma Zuid - Holland 1999-2004

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 9 maart 1999 het Ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland 1999-2004 vastgesteld. Dit programma bevat een opsomming van de rijksmonumenten in Zuid-Holland die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten in aanmerking behoren te komen voor subsidie van rijkswege voor restauratie.

Per monument is tevens de hoogte van de subsidie aangegeven. Voorts is deze opsomming voorzien van een uitgebreide toelichting. Conform artikel 12, lid 3 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 zal de voorbereidingsprocedure worden gevolgd zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van deze procedure ligt het ontwerp-programma, met de bijbehorende stukken, vanaf maandag 15 maart 1999, 4 weken tijdens kantoor- of openingsuren ter inzage in het gemeentehuis.

Voor 5 april 1999 kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op dit onderwerp-programma aan de provincie kenbaar maken. Reacties kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Deel: ' Restauratie- uitvoeringsprogramma Zuid - Holland ter inzage - 1274 '
Lees ook