CETECO N.V.

Persbericht Ceteco

Persbericht Ceteco

Persbericht

Ceteco: resultaat 1998

Ceteco N.V. behaalde in 1998 een resultaat na belastingen van US$ 44,4 miljoen negatief (1997: US$ 19,7 miljoen positief). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastin-gen bedroeg US $ 9,3 miljoen negatief, terwijl een buitengewone last werd geboekt van per saldo US$ 35,1 miljoen. In dit bedrag zijn de kosten van in 1998 doorgevoerde en voor 1999 geplande reorganisaties en de boekwinst op de desinvestering van Ceteco's belangen in de productie en groothandelsondernemingen in Venezuela en Colombia begrepen. De omzet nam in het verslagjaar af van US$ 674,3 miljoen tot US$ 612,0 miljoen. Exclusief deconsolidaties is sprake van een omzetdaling van 3 ten opzichte van 1997. Het bedrijfs-resultaat daalde van US$ 63,2 miljoen in 1997 tot US$ 43,1 miljoen in 1998. Het verlies per aandeel kwam uit op US$ 5,17 (1997: winst per aandeel US$ 2,38).

Ceteco werd in 1998 in de hele Latijns-Amerikaanse regio geconfronteerd met tegenval-lende economische ontwikkelingen, die zich vertaalden in een afname van de verkopen, in het bijzonder in Argentinië en Venezuela en met name in de tweede helft van het jaar. In het najaar richtten voorts de orkanen Georges en Mitch grote schade aan in de Domi-nicaanse Republiek en Centraal-Amerika. Een en ander heeft er mede in geresulteerd dat de voor Ceteco belangrijke decemberverkopen 25 achterbleven bij die van het vooraf-gaande boekjaar. Inmiddels blijven de markten onder grote druk staan, mede onder invloed van de situatie in Brazilië. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de beslissing verdere reorganisaties door te voeren. Hier over werd bericht in het persbericht van 28 januari jl., waarin tevens werd medegedeeld dat Ceteco.s belangrijkste banken en haar 66 aandeelhouder Hagemeyer in een vergevorderd stadium van onderhandeling zijn over gezamenlijke deelname in een pakket financiële
herstructureringsmaatregelen, waaronder een versterking van de balans met US$ 50 miljoen aan achtergestelde leningen met een pro rata deelneming van Hagemeyer van US$ 33 miljoen. Naar verwachting zal dit nu binnen enkele dagen zijn afgerond.

Het management verwacht dat de ingezette reorganisaties op termijn zullen leiden tot herstel van de winstgevendheid van de onderneming. Gezien de onzekere economische ontwikkelingen in de Latijns-Amerikaanse regio kan over het verwachte resultaat voor het lopende jaar nog geen uitspraak worden gedaan.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 14 april as. te Amsterdam.

Utrecht, 16 februari 1999
Ceteco N.V.

Deel: ' Resultaat 1998 Ceteco N.V. '
Lees ook