Onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden haio's

LAD-bericht van 1 september 1999

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD

huisartsen in opleiding

Geachte collega,

Deze maand hebben LAD en LOVAH de onderhandelingen afgerond met SBOH over aanpassing van de Regeling Arbeidsvoorwaarden over 1999. Dit overleg vindt jaarlijks plaats.

36-urige werkweek

Per 1 september 1999 wordt de 36-urige werkweek ingevoerd. Hiermee wordt voor de haio's aangesloten bij de algehele maatschappelijke tendens en bij de ontwikkelingen in de zorgsector. Als gevolg van deze structurele arbeidsduurverkorting vervalt wel het recht op zelfstudie onder werktijd tijdens stage bij de huisarts-opleider. SBOH zal de ziekenhuizen en opleiders informeren.

Salarisverhoging

Met terugwerkende kracht tot 1 juni 1999 worden de maand-salarissen trendmatig met 2% verhoogd:

1e jaar fl. 3.090,-

2e jaar fl. 3.265,-

3e jaar fl. 3.430,-

Helaas is nog steeds geen substantiële, structurele aanpassing bereikt. Met name voert de werkgever het ontbreken van voldoende subsidie daarvoor aan. Ook invoering van de driejarige opleiding, waardoor deze onnodig lang en duur is geworden, staat zo'n verhoging (nog) in de weg. Niettemin zullen LAD en LOVAH op de noodzaak hiervan blijven hameren. Vanuit LAD & LOVAH is al het initiatief genomen om te komen tot een vergelijkend onderzoek met andere functies. Hiervoor zal een extern bureau worden aangezocht.

Toeslag onregelmatig werken Haio's die in de huisartspraktijk stage lopen krijgen vanaf 1 september 1999 een toeslag van 3% op hun bruto-maandsalaris. Voor het eerste en derde jaar van de opleiding is dit afgerond op fl. 100,- per maand. Voor de diensten gedurende de opleidingsfase in het ziekenhuis gold al langer een zwaar bevochten ORT-regeling.

Verlof, ingaande 01-09-1999

Zorgverlof

Indien verpleging en/of verzorging bij ernstige ziekte van ouders, partner of (pleeg)kind waarmee de haio samenwoont door de haio noodzakelijk is en daadwerkelijk wordt verricht, kan betaald verlof voor maximaal een maand per jaar worden verleend. Hiervoor is overleg nodig met SBOH en hoofd van de opleiding.

De periode kan worden uitgebreid tot twee maanden. Zo nodig is dan toestemming nodig van de HVRC vanwege eventuele aanpassing/verlenging van het opleidingsprogramma.

Calamiteitenverlof

Bij een plotseling optredende calamiteit die ogenblikkelijk actie van de haio vereist, wordt een direct ingaand buitengewoon verlof toegekend. Dit bedraagt maximaal drie dagen per jaar.

Kinderopvang

Indien de haio kosten maakt voor kinderopvang die hoger zijn dan fl. 900,- per maand, heeft zij/hij recht op een belastingvrije uitkering van de meerkosten tot een maximum van fl. 100,- per maand. Hiertoe dient dan per kwartaal een afschrift van de nota voor kinder- opvang aan SBOH worden gestuurd.

Dit is vooralsnog een tijdelijke regeling met ingang van 1 oktober 1999, die over een jaar wordt geëvalueerd.

Pensioenvoorziening

Binnenkort wordt onderzoek gestart naar mogelijkheden voor invoering van een pensioenregeling gedurende de opleidingsperiode. Hiervoor wordt onder meer overleg gevoerd met SPH, stichting pensioenfonds huisartsen.

Veiligheid

In toenemende zijn er signalen van haio's over onveiligheid tijdens de diensten. Afgesproken is dat SBOH als meldpunt gaat functioneren. De berichten die binnenkomen worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt bekeken welke acties noodzakelijk zijn.

Bij de huisarts-opleiders wordt aangedrongen op de beschikbaarheid van mobiele telefoons. Aan de hoofden van opleiding is gevraagd om in het theoretisch onderwijs aandacht te besteden aan dit helaas oprukkend fenomeen.

PC-privé-project: belasting besparen

Als de haio een pc aanschaft van maximaal fl. 5.000,- die ook wordt gebruikt voor opleidingsdoeleinden, kan gebruik worden gemaakt van het PC-privé-project. Er dient dan een verklaring te worden getekend en de aanschafnota moet naar SBOH worden gestuurd. Het betreffende bedrag wordt aan de haio overgemaakt en in acht maandelijkse termijnen op het salaris ingehouden. Dit levert een bruto-belasting-besparing op van zo'n 35%. Voorwaarde is dat de haio nog tenminste acht maanden in opleiding is.

Omzetten naar CAO

SBOH is eindelijk bereid om de Regeling Arbeidsvoorwaarden die nu geldt om te vormen tot een volwaardige CAO. Het ministerie van VWS moet hiervoor toestemming geven. Uiteraard zullen LAD en LOVAH ook dan gezamenlijk optrekken.

Positief advies

De LAD legt dit Onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de leden huisartsen in opleiding voor.

Met collegiale hoogachting,

Aginus A.W. Kalis, voorzitter LAD

De LAD-leden huisartsen in opleiding, ontvingen een reactie-formulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaars namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.

© copyright LAD 1999

Deel: ' Resultaat arbeidsvoorwaarden huisartsen in opleiding '
Lees ook