Bank Nederlandse Gemeenten


Den Haag, 22 maart 1999

Publieke taak BNG in waarde gestegen

Winst en dividend 10 procent hoger

Balans per 31 december 1998 na voorstel tot winstverdeling Winst- en verliesrekening 1998

Eind 1998 hebben de Ministers van Economische Zaken en Justitie de publieke taak van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) onderzocht. De conclusie van hun onderzoek Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit luidt dat 99% van alle activiteiten van de BNG gericht is op de publieke zaak.

Het resultaat van de bank is in 1998 gestegen met 10% tot NLG 373 miljoen. Dit ondanks de beroering op de financiële markten, met name in de tweede jaarhelft. In lijn met de bevredigende groei van het resultaat wordt voorgesteld het dividend te verhogen met NLG 15 miljoen tot NLG 160 miljoen. Het balanstotaal steeg met 5% tot NLG 125 miljard. De omvang van de kredietverstrekking en het marktaandeel verbeterden het afgelopen jaar.

Nieuwe producten

In 1998 is, ten behoeve van de collectiviteit van de Nederlandse gemeenten, een gezamenlijk medium term notes programma gelanceerd. BNG-dochter O.P.P (Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector B.V.) is in 1998 met de eerste projecten van start gegaan en is eveneens betrokken bij Publiek-Private-Samenwerking (PPS). Ook binnen de Klankbordgroep Volkshuisvesting is deze vorm van samenwerking onderwerp van gesprek, net als andere actuele ontwikkelingen in de corporatiesector.

Ook zijn nieuwe producten geïntroduceerd die de renterisico's van klanten beter zichtbaar en daarmee beter beheersbaar maken. Zo is in het afgelopen jaar ten behoeve van de advisering aan gemeenten het Geïntegreerde Analyse Programma (GAP) geïntroduceerd. Dit programma geeft gemeenten inzicht in toekomstige renterisico's en geeft mogelijkheden aan om deze af te dekken.

De accountorganisatie en BNG Consultancy Services (BCS) worden door klanten veel vuldig ingeschakeld voor advisering en opleiding op gebieden als treasury management, vermogensbeheer, asset & liability management en kredietverlening.

GemLease, een samenwerkingsverband met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gericht op een flexibele financiering voor automatiseringsapparatuur voorziet in een groeiende behoefte.

Kredietverlening

De omzet lange kredieten en MTN's bij klanten nam in 1998 toe met NLG 0,5 miljard tot NLG 14,3 miljard. Tegenover een achterblijvende vraag bij gemeenten en provincies stond een stijging bij de sector volkshuisvesting. De sectoren onderwijs, zorg en nutsbedrijven kenden een onveranderde vraag. De kredietverlening aan de bouwfondsen steeg sterk. De omzet wordt tevens positief beïnvloed door hogere vervroegde aflossingen in verband met de lage rentestand op de kapitaalmarkt. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van complexere financieringsstructuren. Een deel van de lange kredietverstrekking aan gemeenten geschiedt in de vorm van medium term notes onder het collectieve programma. De korte kredietverlening aan klanten nam na drie jaren van daling weer toe. De stijging deed zich in nagenoeg alle sectoren voor. Het gemiddeld uitstaande korte krediet bedroeg in 1998 NLG 5,5 miljard.

Financiering van de kredietverlening

In het afgelopen jaar heeft de bank netto NLG 15 miljard op de (inter)nationale kapitaalmarkten opgenomen. In dit kader is de omvang van het Debt Issuance Programme van de BNG in het verslagjaar verhoogd tot EUR 50 miljard. Dit programma blijkt voor beleggers een aantrekkelijk instrument.

De behoefte aan kortlopende middelen is in het verslagjaar eveneens gestegen. Een daling met NLG 0,4 miljard tot NLG 3,5 miljard, van bij klanten opgenomen korte middelen werd meer dan gecompenseerd door van professionele tegenpartijen opgenomen korte middelen. Ook in de korte funding was in het afgelopen jaar sprake van een groeiend beroep op vreemde valuta, waarbij het valutarisico wordt afgedekt. Daartoe is succesvol een Euro Commercial Paper Programme in de markt gezet.

Betalingsverkeer en Rijksverrekening

Het totaal volume van het betalingsverkeer, gemeten in aantallen verwerkte opdrachten, groeide in 1998. Een deel van het betalingsverkeer bestaat uit de door de bank uitgevoerde Rijksverrekening. Veel aandacht is besteed om gezamenlijk met gemeenten en ministeries de informatievoorziening inzake de specifieke uitkeringen verder te verbeteren ter bevordering van de efficiency bij de verwerking.

Vooruitzichten voor 1999

De omzet lange kredietverlening zal ook in het komende jaar mede bepaald worden door de vervroegde aflossingen onder invloed van de lage rentestand. Voorshands houdt de bank rekening met een volume in de orde van grootte van het afgelopen jaar. De investeringen in hard- en software zullen op een minder hoog niveau uitkomen dan in de achterliggende jaren. Ook zal het beroep op externe arbeidskrachten afnemen nu euro- en millenniumaanpassingen nagenoeg zijn afgerond. Bij ongewijzigde marktomstandigheden wordt voor het komend jaar uitgegaan van een netto winst die uitkomt boven het niveau van 1998.BALANS PER 31 DECEMBER 1998 NA VOORSTEL TOT WINSTVERDELING
(in miljoenen guldens en euro's)

1998 1998 1997
ACTIVA

Kasmiddelen 698 317 459
Kortlopend overheidspapier 2.479 1 .125 747
Bankiers 267 121 1.528
Kredieten 101 .284 45 .961 98.479
Rentedragende waardepapieren 12.428 5 .640 8.549
Deelnemingen 447 203 367
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 69 31 66
Overige activa 154 70 153
Overlopende activa 6.923 3 .141 8.608

Totaal activa 124.749 56 .609 118.956
PASSIVA
Bankiers 8.349 3 .789 10.180
Toevertrouwde middelen 19.252 8 .736 24.709
Schuldbewijzen 85.986 39 .019 73.314
Overige schulden 577 262 527
Overlopende passiva 6.166 2 .798 6.152

120.330 54 .604 114.882

Fonds voor algemene bankrisico's 225 102 225
Achtergestelde schulden 212 96 160
Kapitaal 279 127 279
Agioreserve 14 6 14
Herwaarderingsreserve 237 108 157
Statutaire reserves 540 245 503
Overige reserves 2.912 1 .321 2.736
-------- -------- --------
Aansprakelijk vermogen 4.419 2 .005 4.074

Totaal passiva 124.749 56 .609 118.956

Voorwaardelijke schulden 528 240 482
Onherroepelijke faciliteiten 6.560 2 .977 3.639
___________________________________

WINST- EN VERLIESREKENING 1998
(in miljoenen guldens en euro's)

1998 1998 1997

BATEN

Rentebaten 7.389 3.353 6.806
Rentelasten 6.945 3.152 6.399

Rente 444 201 407

Opbrengst uit effecten en deelnemingen 8 4 8
Provisiebaten 1 - 1
Overige baten 1 1 1

Overig inkomen 10 5 10

Totaal baten 454 206 417

LASTEN

Personeels- en andere beheerskosten:
Personeelskosten 50 23 50
Andere beheerskosten 21 9 21

71 32 71

Afschrijvingen 11 5 9
Overige bedrijfslasten 2 1 1

Bedrijfslasten 84 38 81
Waardeveranderingen van financiële vaste activa -3 -1 -3

Totaal lasten 81 37 78

Netto winst 373 169 339
=== === ===

Voor nadere informatie email: info@bng.nl
___________________________________

Deel: ' Resultaat Bank Nederlandse Gemeenten steeg met 10 procent '
Lees ook