Royal Dutch Petroleum

Nieuws


01/08/2002
Resultaat Koninklijke/Shell Groep:
Tweede kwartaal: resultaat daalt met 38%

Slechtere raffinageomstandigheden en lagere prijzen voor olie, gas en LNG. Daardoor was in het tweede kwartaal het aangepast resultaat van de Koninklijke/Shell Groep met $ 2,20 miljard ( 2,4 miljard) 38 procent lager dan een jaar geleden. Het rendement op het gemiddeld genvesteerd vermogen zakte van 21,4 procent naar 12,3 procent. De cijfers zijn vandaag bekendgemaakt.

Het aangepaste resultaat geeft de berekening op basis van geschatte actuele kosten. Hierbij worden de voorraadwinsten of -verliezen buiten beschouwing gelaten. Zo ontstaat een beter beeld van het bedrijfsresultaat. Het nettoresultaat kwam in het tweede kwartaal uit op $ 2,21 miljard (-39 procent).

Gerekend over het eerste half jaar van 2002 daalde het aangepast resultaat met 43 procent naar ruim $ 4,1 miljard ten opzichte van een jaar geleden.

De belangrijke punten van het tweede kwartaal op een rijtje:
Het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten (nettoresultaat op basis van geschatte actuele aankoopkosten van de verkopen vr bijzondere posten) was $ 2.202 miljoen, 38% lager dan een jaar geleden. De daling was hoofdzakelijk het gevolg van veel slechtere omstandigheden voor raffinage en lagere prijzen voor olie, gas en LNG. Per aandeel Koninklijke was het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten 0,69 (in dollars per aandeel $ 0,63), 39% lager dan een jaar geleden (in dollars per aandeel 37%). Per aandeel Shell Transport was het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten 6,2 pence, 39% lager. N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en The 'Shell' Transport and Trading Company, p.l.c. hebben verhoogde interimdividenden bekendgemaakt van respectievelijk 0,72 (2,9% hoger) en 5,95 pence (1,7% hoger) per aandeel. De Koninklijke en Shell Transport hebben hun programma's voor inkoop van eigen aandelen voortgezet. In het kader van deze programma's werd in het tweede kwartaal voor een totaalbedrag van $ 0,5 miljard aan eigen aandelen ingekocht. De overname van Enterprise Oil plc (Enterprise), een Britse exploratie- en productieonderneming, werd afgerond. De resultaten zijn gedurende het kwartaal geconsolideerd en de integratie verloopt voorspoedig. Bij Exploratie en Productie was het aangepaste resultaat $ 1.809 miljoen, een daling ten opzichte van de $ 2.185 miljoen van een jaar geleden. Het gunstige effect van een stijging van de productie van koolwaterstoffen met 8% werd meer dan tenietgedaan door lagere prijzen voor koolwaterstoffen. Bij Gas en Elektriciteit was het aangepaste resultaat $ 149 miljoen, vergeleken met het recordresultaat van $ 390 miljoen een jaar geleden. Het lagere resultaat weerspiegelt voornamelijk lagere prijzen voor LNG en positieve maar lagere handelsresultaten in de Verenigde Staten. Bij Olieproducten was het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten $ 347 miljoen, een daling ten opzichte van het recordresultaat van $ 1.035 miljoen dat een jaar geleden werd gerapporteerd, hoofdzakelijk door veel slechtere omstandigheden voor raffinage en meer stilleggingen van raffinaderijen voor onderhoud. Bij Chemie was het aangepaste resultaat van $ 132 miljoen 4% hoger dan in het tweede kwartaal van 2001, door volumegroei in de gehele portfolio en hogere marges bij een aantal activiteiten. De investeringen en exploratiekosten bedroegen in het tweede kwartaal $ 8,3 miljard, tegen $ 2,3 miljard een jaar geleden. Van de toename had circa $ 5 miljard betrekking op de overname van Enterprise. Het rendement op het gemiddeld genvesteerd vermogen (ROACE) op basis van geschatte actuele kosten over de twaalf maanden eindigend op 30 juni 2002 was 12,3%. Het twaalfmaandscijfer werd gedrukt door de sterke stijging van het genvesteerd vermogen gedurende het tweede kwartaal. Het genvesteerd vermogen bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal circa $ 85 miljard, een toename van ongeveer $ 15 miljard ten opzichte van het begin van het kwartaal. Hierin komen de overname van Enterprise en de effecten van de zwakkere dollar tegen het einde van het kwartaal tot uitdrukking. Deze laatste factor droeg circa $ 3 miljard aan de toename bij. Per 30 juni 2002 was de verhouding van het totaal van de leningen tot het totaal genvesteerd vermogen 21,3%. De liquide middelen en kortlopende effecten bedroegen $ 4,1 miljard. De leningen namen gedurende het kwartaal met $ 11 miljard toe, door het hoge niveau van de investeringen en exploratiekosten, het tijdstip van dividendbetalingen en de inkoop van eigen aandelen. De door bedrijfsactiviteiten gegenereerde kasstroom was circa $ 3,2 miljard, tegen $ 4,5 miljard een jaar geleden. De lagere kasstroom werd veroorzaakt door de effecten van lagere resultaten en een toename van het werkkapitaal gedurende het tweede kwartaal, die het gevolg was van hogere prijzen voor koolwaterstoffen dan in het eerste kwartaal.

De resultaten over het derde kwartaal worden bekendgemaakt op donderdag 31 oktober aanstaande.

Klik hier voor een volledig overzicht van de resultaten 2e kwartaal 2002. Klik hier voor de belangrijkste financile cijfers 2e kwartaal 2002. Zie het origineel http://www2.shell.com/home/Fr...35.html&FC4=&FC5= .

Deel: ' Resultaat Koninklijke/Shell Groep daalt met 38% '
Lees ook