Uni-Invest

Persberichten

Resultaat na belastingen 1e kwartaal 2002 gestegen met 22% tot 26,1 miljoen (21,4 miljoen)

Uni-Invest N.V., een sedert 1924 aan Euronext Amsterdam genoteerd beleggingsfonds, maakt haar 1e kwartaalcijfers over het boekjaar 2002 bekend.
Het eerste kwartaal is voor Uni-Invest N.V. goed verlopen. Zowel het directe beleggingsresultaat als het verkoopresultaat zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 aanzienlijk gestegen.

Resultaten 1e kwartaal 2002
Het resultaat na belastingen over het 1e kwartaal van 2002 bedroeg 26,1 miljoen, een stijging van 22% ten opzichte van dezelfde periode in 2001 ( 21,4 miljoen). Per aandeel bedroeg het totale beleggingsresultaat 0,39, een stijging van ruim 11% ten opzichte van het 1e kwartaal van 2001 ( 0,35). Het directe beleggingsresultaat per aandeel steeg met ruim 3% tot 0,32 (1e kwartaal van 2001: 0,31).

De bruto-huuropbrengsten van het 1e kwartaal 2002 bedroegen 38,1 miljoen, een toename van 3,9 miljoen (11,5 %) ten opzichte van die van dezelfde periode in 2001. Deze toename is het gevolg van gerealiseerde aankopen in 2001, indexeringen en gerealiseerde huurverhogingen.

In het afgelopen kwartaal verkocht Uni-Invest N.V. een drietal kantoorobjecten (Almere, Diemen en Nieuwegein) alsmede een appartement (Doetinchem) uit haar portefeuille. Deze objecten hadden een gezamenlijke boekwaarde van 19,8 miljoen Op deze verkopen werd een boekwinst (=gerealiseerde waardeveranderingen) gerealiseerd van 4,1 miljoen (ruim 20%).

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van 0,4 miljoen hebben uitsluitend betrekking op valutaresultaten. Gedurende het eerste kwartaal werden er geen vastgoedobjecten geherwaardeerd.

Marktontwikkelingen
Gedurende het eerste kwartaal 2002 nam in de gehele Nederlandse vastgoedmarkt het aanbod van beschikbare ruimten toe. Daarnaast bleef de vraag naar ruimte vooralsnog bescheiden, mede door het achterblijven van de economische groei. Als gevolg van deze factoren, alsmede door de specifieke omstandigheden in de ICT-sector, is de leegstand in Nederland over de gehele linie toegenomen. Het huurprijsniveau voor de diverse ruimten is vrijwel stabiel gebleven. Hoewel ook binnen de portefeuille van Uni-Invest N.V. de leegstand is toegenomen (met name in de kantoren en de bedrijfsruimten) is de in het eerste kwartaal ontvangen huur toch gelijk gebleven aan die van het laatste kwartaal van 2001. Dit als gevolg van de doorgevoerde indexeringen en huurverhogingen.

Voor de rest van het jaar verwacht Uni-Invest N.V. een verbetering van de markt. Bij een aantrekkende economie zal ook de vraag van huurders naar (additionele) ruimte toenemen. Recent afgeronde huuronderhandelingen indiceren dat dit traject momenteel voorzichtig ingezet is. Een weer toenemende bezettingsgraad lijkt daarmee voor dit jaar binnen bereik.

Vastgoedportefeuille
In het eerste kwartaal werd een logistiek complex in Maastricht aangekocht voor een bedrag van 17,5 miljoen. Dit object is langjarig verhuurd aan NCR Corporation tegen een netto aanvangsrendement van 7,9%.

De aan- en verkopen gedurende het eerste kwartaal hielden elkaar in evenwicht. Er vonden geen herwaarderingen plaats zodat de grootte van de vastgoedportefeuille vrijwel ongewijzigd bleef op 1,76 miljard.

Per 31 maart 2002 genereert deze portefeuille bij volledige bezetting ruim 160 miljoen aan huuropbrengsten. De bezettingsgraad op het einde van het eerste kwartaal bedroeg 94,2%, een daling ten opzichte van jaareinde 2001 (95,3%). Deze daling manifesteerde zich voornamelijk in de kantoren (-1,85%) en bedrijfsruimten (-1,6%) van Uni-Invest N.V.

Ondanks de lagere bezettingsgraad bleven de huurinkomsten op peil. Dit als gevolg van de gerealiseerde huurverhogingen en indexeringen. De autonome huurgroei ten opzichte van jaareinde 2001 bedroeg 2%. Naar verwachting zal de autonome huurgroei voor geheel 2002 op circa 4% uitkomen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen nam toe door toevoeging van het lopende resultaat na belastingen gedurende het eerste kwartaal en door uitgifte van aandelen. Op 31 maart 2002 bedroeg het aantal geplaatste gewone aandelen Uni-Invest N.V. 67.088.112 inclusief 366 aandelen in bezit van de vennootschap.

In het eerste kwartaal emitteerde de vennootschap 460.600 nieuwe aandelen tegen een koers van 13,30.

De intrinsieke waarde per aandeel op 31 maart bedraagt 12,85 (na aftrek van het in het 2e kwartaal uit te keren slotdividend over 2001).

Vooruitzichten
Uni-Invest N.V. handhaaft haar verwachting van een minimaal gelijkblijvend direct beleggingresultaat.

Klik hier om de Financile gegevens (zonder accountants controle) te bekijken.

Amsterdam, 8 mei 2002

UNI-INVEST N.V.
De Directie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7404

Deel: ' Resultaat na belastingen 1e kwartaal 2002 gestegen met 22% '
Lees ook