Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-027
DATUM: 17 februari 1999

Resultaat studie Oostflank Noordvleugel Randstad:Gefaseerde ontwikkeling

De Stuurgroep Gebiedsstudie Oostflank Noordvleugel Randstad heeft de Gebiedsstudie afgerond naar de verstedelijkings- mogelijk-heden na 2010 in het Oost-flankgebied Almere/ Utrecht/Amersfoort en de algehele bereikbaarheid via de weg en rail van het zuidelijk deel van Flevoland. Het studierapport wordt aangeboden aan de minister van VROM. De Stuurgroep verwacht dat het studierapport met antwoord- nota wordt verwerkt bij het opstellen van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het rijk, de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Utrecht, het Regionaal Orgaan Amsterdam en de gemeenten Almere, Amersfoort, Hilversum, Lelystad en Zeewolde. In de studie worden kansrijke mogelijkheden gezien om het stedelijk netwerk van de Noordvleugel Randstad op de as Amsterdam-Almere-Amersfoort te vergroten. Het gaat hierbij om een ruimtelijk ontwikkelingsbeeld dat gefaseerd kan worden ingevuld. In dit ruimtelijk ontwikkelingsbeeld bestaat de eerste fase uit een stedelijke uitbreiding in Almere-Hout, afronding van Amersfoort-Vathorst en eventueel ook een ontwikkeling in Hilversum-Oost overeenkomstig het streekplan Gooi- en Vechtstreek. Bij de eerste fase zou de A6 naar de A9 ondergronds doorgetrokken moeten worden. Verder moet het openbaar vervoer verbeterd worden op de as Almere-Gooi/ Utrecht via de Stichtse Brug. De tweede fase kan bestaan uit keuzen voor verdere verstedelijking op de as Amsterdam-Almere òf op de as Almere- Amersfoort. Dit is inclusief de bijbehorende rail- en weginfrastructuur, zoals een IJmeerrailverbinding of een railverbinding Almere-Amersfoort en verbetering van wegverbindingen vanuit Almere in zuidoostelijke richting naar Nijkerk en verder richting Ede/Veenendaal. In de derde fase kan het ruimtelijk ontwikkelingsbeeld zonodig worden gecompleteerd. De terinzagelegging van het studierapport heeft voor de stuurgroep geen aanleiding gegeven om belangrijke wijzigingen te maken in het ruimtelijk ontwikkelings-beeld, maar er zijn wel een aantal kanttekeningen geplaatst bij het studie-rapport. Deze zijn van belang bij het beoordelen van de conclusies en aanbevelingen van de studie. Belangrijke kanttekeningen zijn o.a. dat in het ruimtelijk ontwikkelingsbeeld de eventuele ontwikkeling van een bedrijfsterrein langs de A6 ten oosten van de aansluiting van de A27 op de A6 ontbreekt. In de zone Almere-Amersfoort gaat bij verdere verstedelijking met bijbehorende infrastructuur, een voorkeur uit naar een ontwikkeling op de as Almere-Bunschoten-Amersfoort boven een ontwikkeling op de as Almere-Nijkerk-Amersfoort.

Deel: ' Resultaat studie Oostflank Noordvleugel Randstad '
Lees ook