Samas-Groep NV

Baarn, 6 september 2001, 15.00 uur

RESULTAATVERWACHTING SAMAS-GROEP

Tijdens de heden gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Samas-Groep NV te Baarn heeft de Raad van Bestuur ten aanzien van de resultaatontwikkeling het volgende bekendgemaakt:

"In alle landen waar Samas-Groep actief is, hebben wij te maken met een verslechterende ontwikkeling van de economie. Op grond hiervan zullen de kantoorinrichtingsmarkten mogelijk inkrimpen. Als gevolg hiervan houden wij er thans rekening mee dat het bedrijfsresultaat voor het lopende boekjaar lager kan uitkomen dan in het vorige boekjaar ( 37,4 miljoen, exclusief het bedrijfsresultaat van de verkochte divisie kantoorbenodigdheden), ondanks de genomen maatregelen ter verlaging van de kosten.

Daarbij tekenen wij aan dat het afstoten van de onvoldoende renderende productieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk volgens plan verloopt en nog dit jaar zal kunnen worden afgerond. Ook het turn-around project in Frankrijk verloopt volgens plan en zal naar verwachting vanaf de tweede helft van dit boekjaar effect kunnen gaan sorteren. Voor de kosten van deze herstructureringen zijn in het vorige boekjaar reeds toereikende voorzieningen getroffen. Voorts merken wij op dat de voorgestelde eenmalige uitkering van 6 per aandeel in het lopende boekjaar een verlaging van de rentebaten tot gevolg heeft van ca. 2,1 miljoen.

Met name vanwege de onvoorspelbare marktsituatie is het niet goed mogelijk thans reeds met voldoende zekerheid verdere uitspraken te doen over het verwachte resultaat in het lopende boekjaar. Zoals gebruikelijk zullen wij nadere informatie hieromtrent geven bij de publicatie van de halfjaarcijfers, die zal plaatsvinden op woensdag 21 november 2001.

Zoals bij de publicatie van de jaarcijfers in juni jl. bekend gemaakt, streven we ernaar om in de komende drie boekjaren tot en met 2003/2004, het rendement op het geïnvesteerd vermogen (2000/2001 exclusief kantoorbenodigdheden: 12,3%) te verbeteren met in totaal 6 procentpunten. Tevens streven wij ernaar de winst per aandeel in dezelfde periode met in totaal 30% te verhogen, ondanks de verkoop van de divisie kantoorbenodigdheden. Het businessplan waarmee wij deze strategische doelstellingen willen realiseren is in uitvoering. Dit geeft ons het vertrouwen dat de nagestreefde doelstellingen gerealiseerd zullen worden, onder aanname dat de marktvolumes niet substantieel zullen afnemen."

Samas-Groep NV
Raad van Bestuur

Deel: ' Resultaatverwachting Samas-groep '
Lees ook