BASF

Resultaten 2002 bedrijven BASF-groep in Nederland

De bedrijven van de BASF-groep in Nederland zijn, ondanks minder gunstige economische omstandigheden, het jaar 2002 goed doorgekomen. Zo boekten BASF Drukinkt B.V. en BASF Coating Nederland B.V. beide een omzetstijging ten opzichte van vorig jaar. Ook BASF Nederland B.V. heeft een toename in de omzet ten opzichte van 2001 gerealiseerd. Wintershall Nederland B.V. stabiliseerde de omzet van het afgelopen jaar op het niveau van 2001.

BASF Nederland B.V.
De omzet van BASF Nederland B.V. is in 2002 uitgekomen op 539 miljoen euro, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van vorig jaar. De agro-divisie heeft in Nederland een zeer goed jaar gehad. Deze positieve resultaten zijn het gevolg van het op de markt brengen van enkele nieuwe producten, haar actieve registratiebeleid en gunstige weersomstandigheden. In hetzelfde segment Gezondheid en Voeding hangt de omzet bij fijnchemicaliën sterk samen met de ontwikkelingen in de diervoedingsindustrie. Doordat de Nederlandse veestapel, met name de varkenssector, in 2002 is ingekrompen, leidt dit tot een lagere afzet van met name vitamines. De verkoop van enzymen daarentegen is wel significant gestegen in 2002.

In het segment Kunststoffen kon BASF Nederland een flinke groei realiseren bij de flexibele polyurethaan schuimen. Dit als gevolg van goede producten met een stabiele kwaliteit en een professionele technische ondersteuning. De polystyreen-markt kenmerkte zich door grote prijsverschillen gedurende het jaar, bij een gelijkblijvende afzet.

De markt voor Basischemicaliën heeft zich in 2002 hersteld tot het niveau van 2000, na een duidelijke neergang in het laatste kwartaal van 2001. Voor veel producten uit het BASF chemicaliën portfolio is de markt stabiel. Tegen deze achtergrond heeft BASF haar omzet toch kunnen vergroten door het afsluiten van nieuwe contracten met enkele grote spelers in de markt. Onze aandacht voor het op een hoog niveau houden van logistieke standaards en het actief aanbieden van diensten zoals Vendor Managed Inventory (VMI) en e-Business oplossingen, worden door deze klanten duidelijk gewaardeerd.

In het segment Veredelingsproducten heeft BASF goede resulten geboekt bij de papier-producten, onder andere door de succevolle introductie van een nieuw ontwateringsmiddel met een aantal duidelijke voordelen voor de verwerkers van gerecycled vezelmateriaal. Door een actieve marktbewerking van de business unit tapijt is een duidelijke hogere afzet en een vergroot marktaandeel bereikt. De productie van latex op de productielocatie Kleefse Waard voor beide hiervoor beschreven markten is per december 2003 gestopt. Deze locatie zal haar poorten per juli 2003 definitief sluiten. De Nederlandse markt voor verven en inkten krimpt met enkele procenten per jaar, maar ook hier kon BASF met haar veredelingschemicaliën voor coatings, kunststoffen en specialties het marktaandeel uitbreiden en de omzet vergroten door enkele nieuwe projecten. De productiecapaciteit voor masterbatches in Apeldoorn wordt uitgebreid door de plaatsing van een nieuwe extruder. De installatie hiervan loopt volgens schema en de productie zal in april 2003 starten.

BASF Drukinkt B.V. - Doetinchem
Het afgelopen jaar heeft BASF Drukinkt uit Doetinchem afgesloten met een totale omzet van 28 miljoen euro. Ten opzichte van 2001 betekent dit een omzetstijging van 6%. Deze stijging is gerealiseerd ondanks een geringe groei in de afzet van inkten voor de media. In Nederland had het teruglopende advertentievolume dan ook een duidelijke negatieve invloed op de omvang van de kranten. Ook in de voor BASF Drukinkt grootste afzetmarkt, Duitsland, stagneerde de groei. De overige export liet echter nog een groei zien van ongeveer 10%. De omzet van drukplaten en van drukinkten voor verpakkingen op de Nederlandse markt vertoonde opnieuw een aanzienlijke stijging. De resultaten voor 2003 zijn moeilijk te voorspellen, gezien de huidige ontwikkelingen rond Irak. Een duidelijk negatieve invloed hiervan is al merkbaar in de aanzienlijk gestegen olieprijzen. Aangezien de grondstoffen voor drukinkten voor een groot deel afkomstig zijn uit aardolie, is hier al een duidelijke kostenstijging merkbaar.
Gezien de dalende markt voor drukinkten is er momenteel wereldwijd overcapaciteit, waardoor er een negatieve prijsspiraal is ontstaan. Voor 2003 rekent de onderneming nog op een zeer kleine groei. Een substantiële omzetstijging verwacht het bedrijf zodra de conjunctuur weer aantrekt. Dit zal resulteren in een aantrekkende markt voor advertenties, met als gevolg een toename in de omvang van kranten en een stijging in de markt voor drukinkten.

Wintershall Nederland B.V. - Den Haag
De omzet van Wintershall over het jaar 2002 bedraagt 186,1 miljoen euro. Ten opzichte van 2001 is de omzet mede door de overname van Clyde nagenoeg gelijk gebleven. Deze overname vond plaats in november 2002. Wintershall Nederland B.V. nam toen 100% van de aandelen van Clyde Netherlands B.V. over. Met deze acquisitie heeft Wintershall zijn exploratiegebied, zijn productie en zijn reserves in Nederland aanzienlijk uitgespreid. Dit alles heeft geresulteerd in het feit, dat de onderneming nu de nummer drie operator in Nederland. Het bedrijf verwacht voor 2003 een stijging van de omzet, mede door het in gebruik nemen van twee nieuwe offshorevelden tegen het eind van het jaar. Over de olie- en de daaraan gekoppelde gasprijs is geen enkele voorspelling voor 2003 te maken. Wintershall Nederland B.V. blijft in ieder geval een efficiënt en rendabel producent van olie en gas en aanbieder van gas behandeling- en transportdiensten. Mede door de bundeling van de krachten, resulterend uit de aankoop van Clyde, verwacht het bedrijf een continuering van de groei van zijn reserves en productie.

BASF Coatings Nederland B.V. - Maarssen
BASF Coatings Nederland B.V. heeft het jaar 2002 afgesloten met een omzet van 16,4 miljoen euro. Ten opzichte van het jaar 2001 betekenen deze cijfers een omzetstijging van 4,6%. Deze stijging is enerzijds het gevolg van een vergroting van het marktaandeel in de markt van de autoreparatielakken en een prijsstijging anderzijds. De onderneming is in de divisie autoreparatielakken actief met de merken Glasurit en RM-Autolakken.
Het afgelopen jaar heeft het bedrijf met succes gewerkt aan het vergroten van de te behandelen oppervlakken met gelijke hoeveelheden lak. Daarnaast heeft men de samenwerking zowel binnen de onderneming zelf als ook met technische en commerciële medewerkers van de afnemers op het gebied van de verdere invoering van oplosmiddelarme producten geïntensiveerd. Hierop zal BASF Coatings Nederland B.V. zich dit jaar ook richten. Daarnaast wil men het marktaandeel op het gebied van oplosmiddelarme producten vergroten.

BNL 18 mrt 2003

---

Voor nadere informatie:

BASF Nederland B.V.
Barbara Onsman-van Logtestijn
tel: 026 - 3717 457
fax: 026 - 3717 203

Deel: ' Resultaten 2002 bedrijven BASF-groep in Nederland '
Lees ook